image

Múdrosť Bohov Predkami zachovaná

Odkazy: Odkaz 1

Nedovoľte druhým urážať vašu dôstojnosť, dôstojnosť vášho národa, vašej viery.

Vedzte, že v očiach cudzozemca vyhráva ten človek, ktorý si váži svoj národ.

A ten, kto znáša urážky, je otrok. Otroka si nikto neváži.

 

1.(17) Odpoveď Odinovi, Perún Vždyprekrásny:
len neznajúci Veľkú Prastarú Múdrosť,
sa tam snažia dostať a pre nich predstavuje význam to,
o čom sa hovorí v Skrytých Védach...
Oslobodení od skazených želaní sa snaží dostať vyššie,
cestou najvyššieho Duchovného rozvoja,
odvrhujúc nemravné cesty vývoja...


2.(18) Vy žite podľa Konov RITA (14) a podľa Konov Boha Roda - Tvorcu Jediného,
lebo podľa týchto Konov žijú všetky Svety a Zeme (15), vo všetkých Vesmíroch...
ktoré stvoril Veľký Ra-M-Cha (16)...
A nepoznajú oni smrť,
lebo opustila smrť a tma Svety tie,
a Svetlo a Nesmrteľnosť naplnili krásou Životy ich...


3.(19) A povedal Charij, Volchv Premúdry:
Svetlý náš Ochranca,
daj Múdre Zápovede Tvoje ľudským Rodom,
potomkom Nebeského Roda a Veľkej Rasy,
aby Pravda (17) zvíťazila na Midgard-Zemi,
a Krivda (18) zhynula na veky z nášho Sveta,
a neostalo po nej ani spomienky...


4.(20) Odpovedal Perún Hromovládca Volchvovi (19) Premúdremu,
a všetkým ktorí prišli ho vypočuť:
Poznávajte ľudia moje Zápovede,
poučenia mojimi slovami slyšte:
Vážte si rodičov svojich,
a podporujte ich v starostiach,
lebo ako vy prejavíte starostlivosť o nich,
tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše...


5.(21) Zachovajte pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich
a vaši potomkovia budú pamätať na vás...
Obraňujte starých a malých,
otcov a matere, synov a dcéry,
lebo to sú Rodoviči vaši,
múdrosť i výkvet národov vašich...
Vychovávajte v dietkach svojich ľúbosť k Svätej zemi Rasy,
aby sa nedali oklamať zázrakmi zámorskými,
a sami mohli tvoriť čudesá,
krajšie a zázračnejšie,
na slávu Svätej zemi vašej...

 

6.(22) Nekonajte zázraky vo svoj prospech
ale tvorte zázraky na dobro Rodu svojho a Roda Nebeského...
Pomôžte blížnemu v jeho biede,
lebo príde bieda k vám,
pomôžu aj vám vaši blížny...
Tvorte diela dobré,
nech sú na slávu Rodu vášmu a Predkom vašim,
tak sa vám dostane ochrany od Bohov Svetlých vašich...

 

7.(23) Pomáhajte všetkými silami budovať Kapištia a Svätilištia,
ochraňujte Múdrosť Božiu,
Múdrosť Prastarú (20)...
Umývajte si po práci ruky svoje,
lebo kto si neumýva ruky,
ten stráca Božiu Silu...
Očisťujte sa vo vodách Irija (21),
rieke čo tečie vo Svätej zemi (22),
lebo omytím svojho bieleho tela,
ho posvätíte Božou silou...

 

8.(24) Na vašej Zemi utvrdzujte Nebeský Kon,
ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši...
Vážte si vy ľudia dni rusalské,
zachovávajte Božie sviatky...
Nezabúdajte na Bohov vašich,
zapaľujte na slávu Bohov kadidlá a ľúbezné vône
a zaodejte sa v blahosklonnosť a milosť vašich Bohov...

 

9.(25) Nečinte urážky susedom vašim...
žite s nimi v mieri a súlade...
Neznižujte dôstojnosť iných ľudí,
a nebude znížená dôstojnosť vaša...
Nespôsobujte ujmu ľuďom iných Vier,
lebo Boh - Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami...
aj nad všetkými Svetmi...

 

10.(26) Nepredávajte zem svoju za zlato alebo striebro,
lebo prekliatie, vy sami na seba privoláte
a nebude pre vás odpustenia po všetky dni bezo zvyšku...
Obraňujte svoju (23) zem a porazíte pravou zbraňou všetkých nepriateľov Rasy...

 

11.(27) Ochraňujte Rody Rasénov a Svätorusov (24)
od Cudzozemských nepriateľov, ktorí prichádzajú do vašej zeme
so zlým úmyslom a so zbraňou.
Nechváľte sa svojou silou keď vstupujete na pole Boja,
ale chváľte sa keď z Bojového Poľa schádzate...
Uchovávajte v tajnosti Božiu Múdrosť,
neposkytujte Tajnú Múdrosť jazyčníkom (25)...

 

12.(28) Nepresviedčajte, vy, tých ľudí,
ktorí vás nechcú počúvať a porozumieť vašim slovám (26)...
Chráňte vaše Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi,
ak neochránite Svätyne Svätej Rasy...
a Vieru Predkov vašich,
navštívia vás roky horkosti,
bieda so strádaním...

 

13.(29) Kto ujde zo svojej zeme do cudziny,
hľadajúc ľahký život, ten je zradca svojho Rodu
,
a nebude mu odpustenia od Rodu jeho,
lebo odvrátia sa od neho Bohovia...
Neradujte sa, vy., cudziemu utrpeniu,
lebo kto sa cudziemu utrpeniu raduje,
ten na seba utrpenie privoláva...
Nezlorečte a neposmievajte sa, tým, ktorí vás milujú,
ale odpovedzte na lásku láskou a získajte ochranu Bohov vašich...
Milujte svojho blížneho, ak je toho hoden (27)...

 

14.(30) Neberte si za ženu brat sestru svoju, ani syn Matku svoju,
lebo rozhneváte Bohov a krv Rodu zahubíte...
Neberte si ženy s čiernou kožou,
lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte
,
ale berte si ženy s kožou bielou,
a svoj dom preslávite...
a svoj Rod predĺžite...
Nenoste ženy odev mužský, lebo ženskosť stratíte,
ale noste, ženy, to, čo vám prináleží...

 

15.(31) Nenarúšajte rodinné zväzky, Bohmi posvätené,
lebo pôjdete proti Konu Boha-Tvorcu Jediného...
a Šťastie svoje stratíte...
Nezabite dieťa v lone matky,
lebo kto zabije dieťa v lone,
privoláva na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného...

 

16.(32) Ženy milujte svojich mužov,
lebo oni sú ochranou i oporou vašou,
a celého Rodu vášho...
Nepite veľa nápoja chmeľového,
lebo kto pije veľa chmeľového pitia,
stráca podstatu človečenskú...

 • (14) - RITA - Nebeské Kony o čistote Rodu a Krvi, dané ľuďom za starých čias.
 • (15) - Svety a Zeme - Galaktické Hviezdne systémy a ich planéty.
 • (16) - Veľký Ra-M-Cha - (Ramcha v sanskrite Brahma) - Jediný Stvoriteľ, Nepoznaná bytosť, zlučujúca Život a rodiace Svetlo a Prvotný Oheň Svetla (Inglie)
 • (17) - Pravda - istinné, najvyššie Kony a poriadky Sveta Pravi (Sveta Svetlých Bohov)
 • (18) - Krivda - živé zákony a poriadky prinesené zo Sveta Temnoty a uvádzajúce tých, ktorí zablúdili do Pekla.
 • (19) - Volchv - Svätoslúžiteľ, Žrec najstaršieho, prastarého Vierovyznania na Midgard-Zemi - Inglizmu (Viery Prvopredkov), ochránca prastarých Svätých textov.
 • (20) - Ochraňujte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú - táto zápoveď Boha Perúna poukazuje na to, že pre národy je nevyhnutné nie len ochraňovať svoje Védy, Povesti a Podania, piesne, rozprávky, bohatierske spevy, ale aj svoju prastarú kultúru a Dedišstvo Predkov.
 • (21) - Vo vodách Irija - Irij, prastarý názov rieky Irtyš.
 • (22) - Vo Svätej zemi - zemi Svätej Rasy
 • (23) - Ochraňujte svoju zem - ochrana svojej rodnej zeme
 • (24) - Ochraňujte Rody Rasénov a Svätorusov - táto zápoveď je smerovaná na Rody ch'Árijcov a da'Árijcov, ktorí dokážu rozpoznať lživú informáciu od pravdivej
 • (25) - Jazyčníkom - tzn. inovercom, inorodcom
 • (26) - Nepresviedčajte, vy, tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať a porozumieť slovám vašim - táto Zápoveď hovorí o tom, že nie je potrebné mrhať časom na tých ľudí, ktorí nie sú schopní pochopiť zmysel toho, čo hovoríte.
 • (27) - Milujte svojho blížneho, ak je toho hoden - daná Zápoveď poukazuje na to, že milovať musíme len tých, ktorí sú toho dodní a nie všetkých zaradom ako v kresťanstve, vrátane nepriateľov.
 • (28) - Ďalej nasledujú Pokrvné Zápovede, ktoré patria do Konov RITA.

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Príbuzné

Tajomstvo krvi

Tajomstvo krvi

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.