image

Originálny text, technický preklad N. V. Slatina, komentáre.

Doštička 1

Вотсще оупамятохом добля наша стары часы, да iдемо камо не весте. А такось мы зремо воспять а рщемо, же бо есьмы стыдiхомся Наве, Праве (i) Яве знатi а обаполо тьрла ведете а доумiтi. Се бо ДаБо створящ нам(о) ове i це, яковоже iесте Свет Зоре наме сяще. I во тыя безоднi повесi ДажьБо земе наше, абi тая удьржена бя тако. Се дуще ПраЩурi соуте. А Тi светi зорема намо од Iру...Но Грьцi налезша на Русi (i) твьрящi злая во iмь богоув. Мы ж(е) есьмы невехо мужi, камо тещатi а щча творiтi. Праве бо есь невiдомо уложена ДажьБом. А по нь, яко пряжеся теце Яве, i та соутворi жiвото нашо. А то колi одiде, сьмртье есь. Явь есь текоуща а творено о Правi. Навен бо есте по тыя. До те есте Нава, а по те есте Нава. А в Правi же есте Явъ. Поучiхомся стару а вржемощемося душi наша в он(е). Бо есь то наше, яко се бо уж iна iде. Се бо на коно i...тврящу БогОум сiлу. Со оузрехом в себi то, бо дано дар Бъгов а не по требу Емо. Бо се напраснi тi...Се душi ПраЩуры наша од Iру срящетi на ны. А тамо Жале плакатiся а воi рещатi намо, яко сьмы не бржехомо Праве, Наве а Яве...Не бржежехом бо се на то, а глузiхомсе iстая...Не (е)сьмы достоiнi бытi ДажБовi внуцi...То бо моляi БогОум, да iмемо чiсте душi а телесi наша, а да iмемо жiвот со ПраОтцi наша во Бъзех слiяшетесе во едiн Прауда. Такосе бо сьме ДажБовi вноуцi. Зрi Русек Оуме, якож Оум вьлiк Божьск. Есте едiн со ны. А тому творяете а ререщашете со Бъзо воедiне...Брене бо есь наше жiвоте, а сьмы такожде iдеже комонезем нашiм работатi, жiвяше во земех со теле, овна а скътiе наша, оде вразем текущ на...свередзь

PREKLAD:

K čomu nám pamätať dávne slávne časy, idúc kto vie kde (1). A tak sa obzeráme a hovoríme, že tu, hanbíme sa Navi-Pravi-Javi (2) znať a všetko okolo vedieť aj rozumieť (3). Tu (4) Dažďboh (5) stvoril nám to aj toto - všetko čo existuje. Svetlo hviezd svieti na nás a v bezodne tej Dažďboh zavesil Zem našu, aby ona udržaná tak bola. Tu sú duše Parščúrov (6) a oni nám svietia hviezdami z Ira (7)... Ale Gréci (8) zaútočili na Rus a nie správne tvoria v mene bohov (9). A nám to neznáme, mužom, kde bežať a robiť čo. Nevidiac (10) že Prav je ustrojená Dažďbohom. A hneď za ňou - ako táto tu vojna - Jav sa pohybuje, aj tá (11) tvorí život náš. Keď tá (12) odíde - potom smrť. Jav hýbajúc aj tvoriac Prav. Nav že - po nej (13). Nav - do nej, a potom Nav. A v Pavi že existuje Jav. Dostali sme poučenie o dávnom - aj dušami sa vnoríme do neho. No, ono veď naše, pretože ako, pozri - druhé už prichádza. Tu, všetko, čo je okolo nás, silu tvorí Bohom. Tu, vidíme my v sebe toto, veď ono dané nám ako dar Bohov, aj na potrebu Im (14). Nakoniec tu, márne tých... Tu sú duše našich Predkov, z Iria hľadia na nás. Aj Žalia (15) plače tam o bojovníkoch a hovorí, že zanedbávame my Prav-Nav-Jav... Zanedbávame veď my toto, aj pravdivým sa desíme (16)... Byť vnukmi Dažďbožími sme nehodní (17)... Áno, my modlíme sa Bohom, aby naše duše boli čisté a telá, aj aby sme dostali život s Praotcami medzi Bohmi (18) v Pravde sa zlúčili v jedno! Dažďboží vnuci tak budeme. Zri, Ruský um, nakoľko veliký je Um Božský! Jediný On je s nami, a pre toho (19) konajte a s Bohmi sa stretnete v jedno... Skrátený veď je náš život (20) aj nám malo byť, ako aj koňom našim, pracovať, žijúc s teľatami, ovcami aj našim dobytkom na zemiach našich, od nepriateľov unikajúc na... sever.


Poznámky k prekladu:

 • (1) Táto fráza nám pomáha porozumieť, že texty Velesovej knihy, napomínajúceho charakteru, poučujúc príkladmi z dávnosti, dávajúc príklady hrdinstva, neustále zdôrazňujúc, že sila Rusov je len v jednote, že len takto môžu Bohovia preukázať pomoc
 • (2) Tri zložky časti sveta: Jav - javné - prejavené (fyzické; to, čo je tu, toto svetlo); Nav - nie Jav, Neprejavené (Jemnohmotný svet, to svetlo); Prav - Vládnuce, Riadiace (kauzálny, ohnivý svet)
 • (3) Tj. ohraničujúca svoje poznanie bezprostredným okolím aj materiálnymi starosťami
 • (4) Úvodný výraz се бо или се бо то, doslovne "je tomu tak preto, alebo pre to / čo tak", z ktorého vo Velesovej knihe, v tom alebo inom variante sa začína takmer necelá polovica fráz. Tu sa prekladá to, to napokon (porovnaj čínske "ce go")
 • (5) Boh Stvoriteľ - Dažďboží (Dažďbohoví) vnuci. Mená sa uvádzajú v súčasnom pomenovaní
 • (6) Dosl. dávnych predkov-hrdinov
 • (7) Irij / Irej / Ir-Raj. Raj, ako vidíme z Velesovej knihy, taktiež nieje výlučne kresťanským slovom. Porovnaj sanskrit धन (rai) = bohatstvo
 • (8) V tomto preklade sú mená národov, tak ako aj tieto názvy, píšu sa s prvým veľkým písmenom - ako pred poslednou reformou pravopisu. Slovo "varijagi (škandinávci)" sa píše s malým písmenom, nakoľko to je pomenovanie profesie, dosl. strážcovia, medzi ktorými bývali predstavitelia rôznych národov
 • (9) Tj. svojich bohov, gréckych
 • (10) Na rozdiel od Navi, ktorá niekedy býva viditeľná - a inokedy aj bytosti z toho sveta, navi (navii) zviditeľňujú sa / prejavujú sa v Javi (najavi) - Prav je nám neviditeľná a zväčšej časti, neznáma
 • (11) Tj. Prav
 • (12) Tj. Prav
 • (13) Tj. Javi
 • (14) Tj. tak požadujú Im
 • (15) Žalia - dosl. žialiaca, plačka. Božstvo. Žlja - Slovo o Igorovom pluku
 • (16) Tj. ignorujeme skutočnosť tým, ako skutočným usporiadaním života, obracajúc pozornosť len na zdanlivé, ako nám vnucujú nepriatelia, ktorí sú nepriateľmi aj našich Bohov
 • (17) Tj. nedôstojný (nehodný) v takom prípade
 • (18) Tj. v svete Bohov
 • (19) Tj. pre zjednotenie svoje s Božským Umom
 • (20) Tj. nebude to trvať dlho - ako hovorí ľudová múdrosť: Život je krátky, takže buď trochu trpezlivý.

Doštička 2

Муж прав ходяi до мовънъсть, iже ръком есте хощяшет прав бытi, но есь, iже слъвесы...го...а вьршена до цъ съвпадашет...Тому рщено есь о стара, або сьемы творялi бяхом лъпая, а яко Дядi нашi ръклi тоу семь, а боуду...Такождь за часi ЗьльноСлавлi Русь потятя бя рукоу върозiу, а злощiна твъряi...I коняз тоi немоцен бя, а оусла сынi сва до брань, а iтоi върягом подлегоша. Въща не бгрегошя, а чесото ръщено Въщем не оуважi. Тому бысте ростърженi а одерень взятi. А тако ле ръщемо днесе Кънязi соуте наш(а), а тому бо нъ(е)сте...до полудене ходяй, да iмемо земъ...намо бо а дъцкъм нашiм. А тамо Грьцi налъзша на не, яко бо усъдьлiца на нь. А бiя съща велька а многая мъсящi...Сты краты пощiнасе Русе, а сты краты розбiена бя. Од полуноще до полудене...тако скътi въдша ПраОцове наша, а бя Оцем Орiем до крае Руська веденi, поневждi тамо пребытi. А утрпеня многая не соущ(а), а ранi, а хлудне. Се тако отыдша до сiу, а тако оуселiщася огнiщаны на земъ Руштъi. То бо се оутворi за двiе теме до суть. А по тема двъ темi врязi прiдоша...а земе беряй од Хъзаром до роуце св(а), а тем бо одерене работахомо. Бя нароуд родiщеск Iльмерстiй, а сто корежене о дво ста. Народо наш, яко прiде поздъ до Русе земъ, а селiщеся среде Iльмершт(i). I тii бо суте брачке наше, а намо...подобi соуте. Аще, колiво роужнъ тi, (i)бо нас хранiша од злы. Въща iмяй. Аще, сото ръещено...о Вещъ, тако i ессте. Аще, сото не ръшен(а), а не есте бы...iзбiраща къонязi од полудя до полюдя, а тако жiвяй. Мы же (е)сьмы iмо помоще даяхом. А тако бяхом...зеле бо знаяi, i твърiтi сосудi пецене во огнiщъх, а соуте бъ гонцарi добл(i), i земе ратi а скотiя водящет(i), i бъ розоумъяй...Тако i Отце наше соуте. А прiде род зол на не, а налезъ, а тому бяхом понузенi оскощiтi до лясii, а тамо жiвем(о) о ловце а рiбанi, абы хом умoглicя oд cтpaci yклoнщecя. Тaкo бяxoм eдiнy тeмy, a пoщaшxoм градiе ставiт(i), i огнiца повсуде роскладаят(i). I по друзе теме бя хлуд велiк, а потягшеся есьме до полудене. Тамо бо суте мяста злащна...А тамо тоi Роне iстi скотi наша ящi де се цiноу ото се оугодiхом. Ащi бытi, камо словесы держетi. А потягохомсе есемы до полуднена...зеленотрвiе, а iмхомо скотi мнозi

PREKLAD:

Nie ten muž je spravodlivý, ktorý chodí do kúpeľa (21) a o ktorom hovoria, že chce spravodlivým on byť, ale ten, ktorého prezrádzajú v plnosti... skutky a slová... Preto sa aj hovorí z dávnosti ešte, že sme tvorili dobré, ako aj dedovia naši tak o tom hovorili, aj budú... Podobne aj v časoch Zelenoslava Rus rozsekaná bola rukou nepriateľskou, aj zlodeji sa tvorili... Aj knieža toto nezdravé bolo, aj poslal synov svojich do boja, a oni nepriateľom aj poddali sa. Veču nepočúvali, aj, čo Večou povedané, nesplnili. Preto boli oni rozbití, aj v otroctvo vzatí. A tak či hovoríme dnes? - Kniežatá ste vy naše, aj preto vás nie je potreba... prejdi na poldeň, aby ešte zem bola... pre nás aj deťom našim. A tam aj nás Gréci napadli, želajúc si usadiť sa na našich zemiach. A bitka bola veliká aj mnoho mesiacov... Stokrát Rus si začínala a stokrát bola rozbitá. Od polnoci aj do poludnia (22)... tak dobytok viedli Praotcovia naši (23), aj boli Oriom (23) Otcom na kraj Ruský privedení, aby tam pobudli (24). Aj na utrpenia mnohé neobracali pozornosť, aj ranám, aj chladu (25). Hľa, tak došli potiaľto aj tak sa usídlili ohnivčania (26) na Ruskej pôde. Stalo sa to predčasom do dnešného za dve tmy (27). A po tých dvoch tmách (28) variagi (vikingovia) prišli... aj zem Chazarov, u ktorých sme boli v kabale (otroctve), vzali do rúk svojich. Národ bol rodnú Ilmerský, sto z dvesto koreňov (29). Národ náš (30) aj usadil sa medzi Ilmercov, pretože na zem Ruskú prišiel on neskôr. A oni veď sú bratia naši, aj na nás... ponášajúci. Ako rozlišovať ešte, veď nás oni chránili od zákerných. Veče mali. Hľa, čo vyjadrené bolo... na Veče, tak aj bolo. Ak čo nevyrieknuté bolo, taho aj byť nemalo... Od poludnia k poludniu vyberali si kniežatá, áno tak aj žili; a my sme im aj pomoc poskytli. A tak sme byliny poznali, ako v ohniskách vypalované nádoby tvoriť, oni tak boli hrnčiarmi dobrými, ako dobytok vodiť aj zem obrábať - všetkému rozumeli... Takými že boli aj naši Otcovia. Rod zlý prišiel na nás, napadol, aj preto museli sme bežať do lesa (32) žiť tam ako poľovníci a rybári, aby sme mohli katastrofám uniknúť. A tak sme žili tmu (33) jednu a začali sme stavať mestá, ohniská (34) všade zakladali. A po tme (35) druhej bol chlad veľký, a potiahli sme sa na pol deň, tam miesta veď úrodné na juhu... A tam Romei (36) tí dobytok náš brali za cenu, na ktorej sa dohodneme, aby sme slovo dodržali. Aj potiahli sme k poldennému... zelenou trávou, aj bolo mnžstvo dobytka u nás

Poznámky k prekladu:

 • (21) Chodiť do kúpeľov, umývanie vykonávať - predpísané činnosti na očistu tela, aby potom aj myseľ mohla byť očistená a modliť sa čistí
 • (22) Tj. zo severu na juh
 • (23) Mená Otca Orija / Arija sa vo Velesovej knihe objavuje vo formách Orij, Orej, Arij, Irej, Horej
 • (24) Tj. nachádzať sa, žiť
 • (25) Tj. v tých časoch, ako kráčali s Otcom Orijom
 • (26) Ako neskôr sa vo Velesovej knihe vysvetľuje, ohnivčania - to sú tí, ktorí majú ohniská (krby) alebo jamu v zemi pre obetovania Bohom
 • (27) 20.000 (liet)
 • (28) 20.000 (liet)
 • (29) Je možné a má to zmysel, že polovica z rodín (koreňov) boli Ilmerského pôvodu
 • (30) Tj. Ruský národ
 • (32) Tj. zo stepí na sever
 • (33) Tj. 10.000 (liet)
 • (34) Pre Rusov každé ohnisko bolo ohniskom posvätným
 • (35) Tj. 10.000 (liet)
 • (36) Pravdepodobne Rímania, pretože Grékov nazývali neskôr Rímanmi, nazývajú sa vo Velesovej knihe Grékmi aj Helénčanmi

Doštička 3

Мълiхом Влеса, Оiце наше, да потягне в небi комнощь Суражоув, а да внiде на ны Сурi въшатi злотi Колове въртеще. То бо Суньце наше, iже святяi на домове наша, i пред Онь лiк блiед есь лiк огнiщ домацен. Сему Бгу Огнiку Сьмурьглъ рцемо показатiсе а восташетiсе небесi, а се взетi, ож до мудра свъта...нарцемо Му, iме iе ОгнеБъже. А iдемо се трудiт(i), якi вск ден мъленiа утврша тълесы. Ядымо, а iдемо до поле нашi труддятiсе, яко Бъзi велъша вску мужу, iже чiнен есъ трудiтсеся на хлъб свуi. ДажБове внуцi сте любiмiчi Бъжьскi. А Бъзiско рорала вы так(о) о деснiце дьржащi...Воспоемо Слву Суражiу, а такожде мыслiхом до вчеръ, а пенто крато Слвiхом Бзi ве дене. Пiймо бо сурiцу в знак благъстi а обцностще со Бзi, кii бо суте во Сврзiе тако бо пюут за щасте нь...Воспоемо Славу Суражiу, а те комонь злат Суражiщiев скакщет в небесi...Дому iдяхом потрудьщеся, (а) тамо огiнь утворджiхом а ядяхом покоръм наш. Рцемо, якова есте ласкоще Божьска до ны, а отыiдемо к сну. Ден оубо прiде, а темене ясть iе...Такоже дадехом десету Оцъм нашiм, а сенту на власве...А тако пребухомо Слвнi, якоже Слвiм Бъзi наше, а мълiхомся з телесы, омовленi водоу щiстоу Iн бо кървень есьва тая, а крявь наше. Про то мълоувi, яко iзобрятщi конязi старощi наша. А такосе правi пентонадесечь въцi кръз Въща...а соуборiтiся на онь i соудiтi вшяку отнонску подлъ...главноще...а такосе правi нашi Оцi...всенкiма i слово рещатi...А то то бляго сутратiхом отъ Хъзяроу...по въцi Трояню, якi...првъ насадiсе со сынi сва а внуцi, протiвне рещену Вещем...Боруштi не iмяху раде владiще протiвнъ Въща...Хозарстъ бо iдша на нь, а тi не iмша воiове...Та то ростргавiца бя пенто сент ляты, а не укончiша сякоро, а стала намо тъгла Хзарстiго...i бо покуду Боруштi пращеся, врзi на нь налезе мнозi...а внуко Траяннен бя самотен со друзi меногая i бя утщен

PREKLAD:

Vlesa (37) modlíme sa my, nášho Otca (38), aby sa pohol po nebi Jazdec Suraží (39), aj by nad nami vzišiel Surje povedať kolesá zlaté otáčať (40). Veď toto Slnko (41) je naše, čo svieti na naše domy, a pred tvárou Jeho bledne tvár ohnísk domácich. Ohníku tomu, Semurglu (42) Bohu hovoríme my nech sa zjaví aj objaví sa na nebi, aj dostaví sa za dielo svoje do samého do modrého do svetla (43)... nazývame Ho meno Jeho: Ohniboh! (44) aj ideme sa trudiť, ako každý deň, omývajúc telo tvoríme; najeme sa a do polí ideme trudiť sa naše, ako Bohovia všetkým velili mužom, kto je schopný trudiť sa pre chlieb svoj. Dažďboha ste vnuci, milovaní Boží, aj Boží pluh (45) vy tak v správnej ruke držíte... Slávu zaspievame Prekrásnemu (46), aj do večera my rozmýšľame o takom a päť krát Bohov my slávime denne. Pijeme suritu (47) na znak blaha a spoločenstva s Bohmi, Ktorí vo Svarge (48) sú podstatou (49), taktiež pijú na šťastie naše... Zaspievajme Slnečnú slávu, aj zlatý Suraží (50) kôň poskáče po nebesiach... Domov ideme my, narobení, oheň my tam vytvoríme aj jedlo naše jeme. A hovoríme, láska k nám Božia taká, a ideme do sna. Itak, prešiel veď deň a temno nastalo... Takže dávame (51) desiatu my časť našim Otcom a stotinu - úradom (52)... Aj tak zostávame slávnymi, nakoľko slávime my Bohov aj modlíme sa s telami, omytými vodou čistou Veď krv ste a toto je naša krv. Pre toto sa hovorí, potom ako vyberali naši starci kniežatá (53) a vládli si tak cez Veču pätnásť storočí... a zhromažďovali sa k nim, aby posúdili akúkoľvek odchýlku od... hlavného... prvý krát, aj napriek tomu, čo bolo povedané vo Veče, s druhými (54) ustanovil vnukov svojich... Borusania (55) nemali mocenskú radu Veče napriek tomu (56)... Chazari tak na nich prišli a nebolo bojovníkov u tých... Päťsto rokov bol tento svár, a nie za skoro s ním skoncovali, a postavil nám (57) on jarma chazarského (58)... Veď pokiaľ Borusi bojovali, napádalo ich mnoho nepriateľov... A vnuk Trojanov bol jediný - s priateľmi mnohými (59) - a bol zabitý

Poznámky k prekladu:

 • (37) Vles / Veles (neskôr Volos aj Sv. Vlasij), Boh, dávnejšia písomnosť, učiaci roľníčiť aj siať, ochránca dobytka, čo bolo v dávnoveku hlavným bohatstvom
 • (38) Boh je jeden aj Mnohoraký, spomína sa vo Velesovej knihe, preto aj Vles=jeden z aspektov Jediného Otca
 • (39) Slnečný Jazdec / Oznamovateľ, zo súry. Suria-Slnko
 • (40) Poetická alegória, opisujúca kruhový pohyb Slnka po nebeskej ceste
 • (41) Pravdepodobne, sanskritské slovo súra, Suria bola už trochu archaická a nadišiel čas ho objasniť, že toto = to isté, ako ruské sune / sunce - Slnko
 • (42) semurgl / semargloi (Semargl) - druhé meno (epitet) Boha ohňa Agni, často správajúceho sa ako Slnko, tj. fakticky, ešte jeden epitet Slnka
 • (43) Tj. pred svitaním súmraku
 • (44) Tj. obraciame sa k nemu po mene: Agneboh! Agni Boh
 • (45) Tj. pluh
 • (46) Tj. Slnečnému - suražiu, privl. od sure Slnka. Suraží - ako aj Dobrý (Хороший) (chorosij) - majúci zmysel slnečný, od dávna označovalo prekrásky, blahý
 • (47) Sura ú surica / surina (privl. forma zo súry), ako je kvasura - alkoholický rituálny nápoj
 • (48) V nebeskom priestranstve, na nebi
 • (49) Sloveso bud. čas 3. p. mn. č. zodpovedá podobne angl.: "are", nem.: "sind", poľsky: "sa", tj. sú, majú sa, nachádzajú sa, prebývajú
 • (50) Privl. od sury, tj. slnečný, patriaci Slnku-Surie
 • (51) Tj. aj dávali, aj dáme, aj budem dávať - osobitá hovorová forma, veľa používaná vo Velesovej knihe
 • (52) Tj. tým, kto nás riadi, od slova владоiшете (ovládate) - vládnuť, riadiť
 • 53) Tj. Trojania. Tu je viditeľné, že sa tu nehovorí o rímskom cisárovi Trojanovi
 • (54) Tj. ako sa to robilo u iných, nie u Rusov, alebo mu v tom niekto druhý pomáhal
 • (55) Kto sú to Borusovia, spomínaní vo Velesovej knihe? Posledný text Velesovej Knihy (doštička 386) je napísaný menovite o borusoch. Čiastočne to sú neskorší Bielorusi - názov sa zmenil, keď sa na význam starého mena Borusia zabudlo
 • (56) Tj. napriek tomu, čo bolo rozhodnuté vo Veče
 • (57) Tu je nám povedané, skôr im, takýmto spôsobom, pravdepodobne, autor tohto textu sa identifikuje s týmito Borusmi, alebo k nim patrí
 • (58) Tj. počas tohto sváru sa podarilo Chazarom zotročiť (zakabaliť) Borusov
 • (59) Tj. priateľov bolo mnoho, ale ukázalo sa, že bol iba jediný

Doštička 5

С подробенце се защатi намо [о] тоi околы. Рщемо тако, iжьде ляты до Дiру за тенсенце пенте ста iдоша Прады нашы до гуре Карпанеске а тамо се осэднеща, а жiвя кладно. То бо родi сен правща ся од Оцi Родцi, а старенце Родоу бя Щк[о] одо Iрiан.
Тоi бо уще, [ще] Паркун бо ны сен благоволящен, бо то утщехом сы, а тако сец бящ жiвут пенте ста ляты. А тамо тщехом сен до восхдяцу суне а iдехом до Ньпре. Та бо рiека есе до монрже тецяi. А то полуноце сядще на не, а сен iменова Непре препенте, яко бо вутце … А тамо осендещя [а] пенто сент ляты вще сен правiща сен, а тако Бозема хранiвен одо многiа, рьще соязенце. Iлерув бяща мносте тамо оседiцы огнiщаны. А тако бо скотя сен венденце со ступы, а i тамо тако Бозема сен хранiтi. Можяще так[о] Ор [О]це вiодех не. А пенжiяшет i многа злато [iмяхом ста] а богаце жiвхо ста. 

PREKLAD:

Tieto podrobnosti, ako sme začali v okruhu tomto. Poviem tak, že tisíc päťsto liet do Dira naši Pradedovia do Karpatských hôr pošli a tam sa usadili, a žili pokojne. Aj Rody veď sa riadili sami Rodičmi Otcami, a starejšina Rodu bol Šček (111) z Irjan (112).

On veď učil, že Parkun (113) nám blahovolí, preto sme my Jeho ctili, a taký náš život bol päťsto liet. A tam aj pohli sme sa my k vychádzajúcemu slnku až k Nepre prišli. Tá veď rieka k moru tečie. A k polnoci sme sedeli pri nej a nazvali Nepru prekážkou, preto ako vodcovia... A tam sa usadili oni a päťsto liet sami si vládli, a tak boli Bohami chránení aj mnohými, ktorých nazývajú spolujazyčníkmi. Ilmerov množstvo bolo tam, ohnišťanov usadených. A tak dobytok si vodili do stepí, áno aj tam Bohmi chránení boli. Možno, keď ešte Orej Otec vodil ich. Aj peňazí aj zlata mnoho mali, aj bohato sme žili my s vami.

Poznámky k prekladu:

 • (111) "Tisíc päťsto liet do Dira" - približne 4. st. pnl. Pravdepodobne, ten istý Pašček, o ktorom sa hovorí v texte 4g, alebo Pašček - potomok Čecha (Ščeko), pretože tieto mená jasne označujú (po Ščeka / Ščecha".
 • (112) Pravdepodobne "z Iráncov".
 • (113) Variant mena Perún.

Doštička 6

… од Орiе. То се обящi нашы Оце со Борусы. [О] до Раi рiеце до Непрены а … Карпанеске држава по родiе тоi се правiтi одо Родiще а вэща. А свак род наiмена све Родiще, кiе соуте правiщеi. Окуд iде до гуре, тако а тамо есе коняже а воевендце, вутце люды да бранiтi се до сва врзi во славу Перуню.
А сiц Дажбова помуга навртi се на [н]ы. Тако бя доржава та Руска одо Русы а Борусiце. Ту бо боря велка непрстана бяшете вшак щас а многа сэща [а] субоя, а бо то врзема нащтвена, а нще не скущена до конце.
А тако [прiдще] Ромiе а Оде. Ту бо Ерменрех iде до нь а налзе на нь. I тако потлацены сме бяхоме одо Роме i настщене а одо Годе, мезе два огнiща тляте а се палiте. А ту бя велка бiда, а жнева нашы палена а нiще селiщено, о на не нiже дыме i попелеще.
Ту бо преленте до ны Птiце Бжеска а рще: «Одыте до полуноще а натяте се не на не, колiжде тоi iдяхуте до слеы нашы а патебеште».
А тако утворяще, удше до полунеще а натщемо сен на не, а роспрiяя тая. «Овытезете на не. А тако iдящете до не а ставiте се стаунама по Данаю». Ромi до ны се врзетешаще, а бiяi се много. Ту борзо утцене бяща простеглавiтi ны. А тако сме простiглавiхом еiе, а то тема бя воi упростеглавенех.
Вельце снезе, хлады, глад моущiша нашы людi, ено ставаяi трце а лiшаще ся безо вше она. Тоi крате велце устрадаще са, бо незалеглестi iмаi а ту твряi… 

Се б то по сты два денсенте ляты бране Годе напiраема задэ [бяща] Егунштi а Бренде [а] шедша до полуноце мезе Ра рiека а Дiвуна. А тамо то препадне Iерманрех, а Гуларех вед ю на нове земле. Се бо Егунштi со Брендема а говiяды свае се ста на тоi краiе. Тамо бя многа комонева а говяда, трава злащна а вода жiва. Ту бо Гуларек прiвед нова сыла све а одразi вше Егунште же заглаве многа, а теце на ны. Ту бо родiцеве соубра се на комонiях а врзеще са на нь. Зура сэще бяшетi тамо трiе десенте ден. а Русы поустша Годе де зем сва яко тоа обетова бытi з ны.
Тежце времены наста. Налезе на ны Ромове од Данае, Грьцi о поленде а Годе о полноце а полдене. Та бо то велка зла не дэляше, а Ромове бяшетi во грдлэх Данаiстех на ны взгрдща, а тако ждех.. Та то боря бяшетi намо велiце трвава а нiце же угодна Бзем а людiем.
Се бо то не iмяхом iна прiбезенце, яко Она а обiрахом кнезе од вутце. Тоi бо бяште од овсене до [о]всене, коема же платхом дане о полюдя, а страшаще ся водяхком стады стады сва а робiхом земе, жiтва наша. I я тако бяхом ста а пендесента ляты творiща прю велку всеяко ден о Егунште а о Годе, а нiщо о Беренде. Те бо ста iмаi кнеза Саху, а тоi премоудра мiра глядах од Русы а бя наше друг. Бренда ходяi потiху. Се бо Егуншты соуте ворове, а боря с нiма ба теншка. Та бо тверга се ста ляты, а Егунштi остасеша ся на гдьстэi земе… 

Т[о] се за явiзамержеце а ста грады градящете, Хоросун а iнавозденя. Русколанераздеренасмутама ста творящетi на полуден, а Борусе на полнощебямногаутерпэнi. А то б то породiце не хтяi, абы Руське родя соедна о Русколане.
Про то же два вiетва тая iменоваше се Велка i МалаБорусе. Не Суренже се назваСуренжка Руса, а Борусе. Пра боря такобятамонепра боре. А долга врждамезе родя роздiрашетiБорусене на щесте. ТакоБорусен же не могшастатiГрьцiом а Скуфi на ступене — та то бяшетiжлута. А Русы бяшетiрусы а медроочiтiе, сылна. а не у Навне пря ошеднепрстане; а колiже на Супренжене не бястекнеженцесылна, абоГрьцедаваяi — вразэм — вiщтче, яко iнам?!
От ОцеОреа а до Дiрубястатiсянц пат сентоляты. Се цеПарценашевiестамедвена мече. Так убоТвастереiмарещеудiелятiжелезвена а брате комоне, яковжетещяша од Бозедо ны.
ТакобяРусколанесылна а тврда. То бо то от Перуня, одержащены, колiкратеiзволокшамеще а одрзана [бяша] врзi, одтрще я сватере. Бовутце за Ореа рода славена i сiлна, яковiже о сурiбiяiАiгэпета а старе. На тi же щасе не iмамехомеднаота, а бяхом ста яко воща безо Влеса. Тоiбореклоны, яко iмэмоходятiпшiмо, негда же крiва, а того не слоухащехомся.
То бо то ПарцеубiряiвелкущастеРусы, Набсурупотщена. Не стрежещенце се бо тая одовразех, а таконалзе на ова а до Мору звэ та, сяiдшаколнiтi, главе сва подо вразкебiще. Та то сылнаврштiнатеце на оботрiе. А тi то ходяще со говядедо заходу суре, а тамо се стратi. Наше же людiеiдящедо поде Набсурсар. а за тем то iдяще на суре Агiпэтесте.

Длуга бяше те ляты одере нетрвате се. А тако пршедеден, я Русы тецешао до Набусарсару — Парцебо нетекоща за не — а такоыдяi до краiенашех. А тамобосленшапэснеща наша до Iнтру а Вола, на се быхомсталевэроваще. Бяхом ста со Бзехнашех, а до свеБзе не нуте наше. От се едiнесмехомо i, Та носяще, Те iмяхом, а нiколесменазыватеiнакожде, яко езеце.
КолiбоодереньБаблускутерпяi, а кнземiхбя ту Набсурсар, кiiбоiхваподчiняшет. А тэ сва юна даяi до вое а тягендло. До чурсы а чресл, на ланiтаутерпэнiеiмаi, а тоiбiякiем. I то терпя не могостехомтако.
А не можахом, а рцемоiма, же ста не iмамы до средьцянаша. Яко в теi день, колiбяшетвелкатрясева а земевртень, а оврзесэхобысва до сврзе, тамокомоньве а волы метящеся а врще. I заберехомсвестады а вержехомся до полуноще а упасехомдушы наша.
А такоБземахраненстебудева, а нiже с по ценотрацемосынiсва а сведщере, а тако жены. А будехомпростесва уже i свастехом. А не бяхомсметенты, еже iдша на челе рате а одерень се дотьвесве, а ходяхомбонiжепсiе. ПотомiцесмеСлавуне, а грдiсмебытiможашем, а не брежехомества.
То боМагураспэвапэснесва до сэще. А тая Птыця од Iнiтраiде, бо Нiтробя а пребенде до вэкIнтра само, кiе да Паруне все бране, абыстеТоiе да вржешет ю, да прiбдеЯрове наше до лунче. А лэпеiмемо сен согмiзете, нiколiбосвабытiодереньце а жрятiбоземiхва. 

PREKLAD:

...od Orija (141). Toto veď náš spoločný s Borusiami Otec. Od Ra (142) rieky po Nepru aj Karpatských hôr dŕžava po Rodoch tí si vládnu Rodičmi (143) aj večami (144). A všetky Rody sa nazývajú (145) podľa Rodičov svojich, ktorí aj riadia. A do hôr keď idú, tak kniežatá aj vojvodovia sú aj tam, vodcovia ľudí, aby bojovali s nepriateľmi pre slávu Perúnovu. A pomoc tak Dažďbohova sa navrátila k nám. A tak bola dŕžava tá Ruskou od Rusov aj Borusičov.

Tu veď borba veliká neprestajne všeliaký čas bola aj strety mnohé, aj potýčky, a veď nepriatelia tak postupovať nás zastavujú, a nič ešte sa nezavŕšilo do konca (146)

A tak aj Rímani aj Goti prišli. Aj tu veď Germanrech ide na nás a nápada nás. A tak Rímani rozdrvili nás, aj napadli nás aj Góti, - medzi dvomi ohňami sme tleli a horeli. A tu bola veľká bieda, a boli spálené polia s obilím aj zničené dediny, a na ich mieste len dym a spáleniská. A tu veď priletel k nám Vták Boží (147) a hovorí: "Na polnoc choďte, tak aj priblížte sa úkradomky na nich, keď pôjdú na naše pastviny a na naše dediny.". A urobili sme tak, odíduc na polnoc, vrhneme sa na nich a rozdrvíme ich. "Získajte víťazstvo nad nimi. A tak choďte na nich a vybudujte tábory pri Dunaji. Rímania sa ponáhľali na nás a mnoho sme bojovali. Tu rýchlo sa oni naučili ako zraziť (простеглавить) (148) nás. A tak my sme ich zrazili a vojakov tu tma (10000) bola zrazených. Veľký chlad, sneh, hlad našich mučili ľudí, úplne vychudnutí a zostali bez všetkého oni (?) (149). Natrpeli sa v tento krát spolu oni (150), aby si vydobili nezávislosť, aj ju získali...

Tu, po sto dvadsať ročnej bitve, potom ako Gotom podporovali chrbty Huni aj Berendei, prešli na polnoc medzi Ra rieku a Dvinou. Tam zmizol Germanrech a Gularech ich priviedol na nové zeme. Tak Huni s Berendejami aj s hovädami svojimi a zostali v tých krajoch. Bolo tam mnoho koní aj hoviad, tráva, obilniny aj voda živá. A tu Gularech priviedol nové sily svoje a odrazil Hunov na hlavu mnohých, a vyšiel na nás. 

A tu Rodiči sa zhromaždili na koňoch a hnali sa na nich. Surová (ťažká) bitka tam bola tridsať dní. A Rusi prepustili Gotov do zeme svojej, pretože tak sľubovali byť s nami (151). Ťažké časy nastali. Rímania aj Dunajania nás napadli, Gréci od poludnia aj Góti od polnoci aj od poludnia. Títo veď väčšieho zla nenarobili, a Rímania, bývali v mestách dunajských, na nás vyziapovali, a tak sme čakali... Tak tá vojna bola pre nás veľmi dlhá a nijako nepotešujúca ani Bohom ani ľuďom. A tak nebolo pre nás veľa útočiska, ako Oni (152), a my sme si vyberali kniežatá z vodcov. Oni že boli od Ovsenia do Ovsenia (153), im sme tak platili daň od poľudia a strachovali sa (154), vodili stáda svoje a obrábali zem, žito naše. A tak sme žili s vami päťdesiat rokov tvorili bitvu velikú hocijaký deň s Hunmi a Gótmi, ale nie s Berendejami. Taktiež mali knieža, Sacha a on premúdro hľadal mier od Rusov (155) a bol náš priateľ. Berendeji chodili potichu (156). To veď Huni sú zlodeji, aj bojovať s nimi bolo ťažké. Ona veď trvala sto rokov, a Huni zostali na gotskej zemi...

A tak aj v pravde sa spojili a začali mestá (гоРода) stavať, - Horsun (Хорсунь) (157), aj iné bolo postavené. Ruskolan začali rozdúchavať nepokoje, tvoriace sa na poludnie, a Borusiani na polnoci mnohé pretrpeli. A to veď Rodiči nechceli, aby Ruské Rody zjednotili sa v Ruskolan.

Za toho istého (158) dve vetvy tie nazývali sa Veľký a Malý Borusi. Nie Suroži nazývali Suroža Rusom, ale Borusi. Pravá (správna) borba bola, takýmto spôsobom, nepravou (nesprávnou) borbou. A dlhý spor (vražda) medzi Rodmi roztrhala Borusov na časti. Tak Borusi nemohli stať Grékmi aj Skýfiou v stepi - tí sú veď žltí. A Rusi - svetlohnedí a modrookí, silní. A nie v Navi vojna šla nepretržite (159); a v skutočnosti na Suroži nebolo kniežat silných, aby Grékom dali - nepriateľom - odpor, ako aj druhým?! Od Otca Orea aj do Dira bolo tisíc päťsto rokov. Tak tí Praotcovia naši poznali medené meče. Tak veď Tvaster (160) im povedal urobiť železné a brať kone, ktoré behajú od Bohov k nám. 

Tak bol Ruskolan silný a veľký. Veď vďaka Perúnovi, vládnucemu nad nami, koľko by sme navyťahovali meče - porazili nepriateľov, odohnali ich do ich krajín (161). Preto ako vodcovia času Rodu Oreaslavni aj silní boli, - ako aj tí, ktorí pod slnkom boli Egypt (162), aj predtým. V tie časy sme nemali jednotu, a boli sme s vami ako ovce bez Vlesa (Velesa). On veď nám povedal, že potrebné nám je chodiť priamo, ale nikdy nie krivo, ale my sme ho neposlúchli.

Tak Parsi (163) odstránili veľkú časť Rusov, vrátane Nabsura (164). Nevystríhali sa veď oni nepriateľov, a tak zaútočili tí na nich aj DO MORA ZVIETA (ДО МОРУ ЗВѢТА), a išli oni klaňať hlavy svoje pod nepriateľské biče. Potom tí silní nepriatelia napadli na všetkých troch. A títo odišli s hovädami na západ Surii (165) a tam zmizli. Naši ľudia prešli pod Nabsura kráľa. A po tomto odišli na slnko Egyptské (166).

Dlho trvalo tým rokom zotročovania. A tak nadišiel deň, aj Rusi utiekli od Nabusara (167) kráľa - Parsi nešli za nimi - a tak prišli Rusi do krajov našich. A tam veď oni (168) počuli piesne naše o Intre (169) aj Volu (170), čomu my pevne veríme. Sme s vami spolu s Bohmi našími, a svojim Bohom svoji nie sú na ťarchu. Odtoho zjednotení sme aj raz my ich nesieme, to oni u nás aj sú (171), a nikdy by sme Ich nemali nazývať ináč, ako to robia pohania (Язычники) (172). Keď sme to zotročenie Babylónske prešli, a kniežaťom ich tu bol Nabsur kráľ, ktorý ich tak podmanil. A oni svojich mladých dávali za bojovníkov aj ТАГЕНДЛО ДО ΨУРSƢ aj bedrách, po lícach, mučenia pretrpeli, a boli bití palicou. A to trpieť sme s vami nemohli nijako.

Aj nemôžeme, a hovorím im, že nám to nie je po srdci. Tak v ten deň, keď nastalo veľké zemetrasenie aj zemekrútenie (173), a rokliny sa usadili dokola do neba, tam kone aj voly sa metali aj revali. Zobrali sme svoje stáda a ponáhľali sa na polnoc a spasili Duše naše. A tak Bohmi uchovaní budete (174), a nie pre čokoľvek stratiť nám synov svojich a svojich dcér, áno aj žien. A budeme jednoducho svoji už (175) a žiť v blahobyte. A ako by šli na čele vojsk, to neboli by zmetení a do otroctva by nezobrali všetkých (176) a nechodili by ako psi. Potomkovia sme Slávnych, a hrdinovia byť môžeme, ale neobracali sme pozornosť s vami (177)

Tu Magura (178) spieva piesne svoje k bitve (179). Aj ten vták - od Indry (180), pretože ako Indra bol a bude Indrou len, Ktorý dáva Perúnovi všetky boje (181), aby Ten vrhol ich, aby prišiel Jarij (182) náš do ЛУНΨЄ (Mesiaca). A lepšie nám prepadnúť sa, ale nikdy nie vôľou svojou nebyť otrokmi a obete robiť Bohom ich (183).

Poznámky k prekladu:

 • (141) Viditeľne, vynechané "Pochádzame my".
 • (142) Dávny názov rieky Volhy.
 • (143) Vodcovia rodov.
 • (144) Tj. veča (mn.č.) aj Rodiči dŕžavu riadia.
 • (145) Tj. vyberajú, nazývajú ich.
 • (146) TJ. kvôli nim bolo potrebné do tejto borby zapojiť sa, a nie podľa svojej vôle, a všetko toto ešte stále pokračuje.
 • (147) Pravdepodobne, druhé meno Matky Všetkých Slavi / Všeslavi (MATER SVA SLAVA), často spomínanej, ale tajomný personáž Velesovej knihy.
 • (148) Pr. "(о)простоволосить" (pripraviť o vlasy (čiapku)), tj. "strhnúť komukoľvek čiapku (klobúk)", analogicky aj "простеглавить" (pripraviť o hlavu) - "pripraviť kohokoľvek o hlavu".
 • (149) Opytovací znak, odelený kurzívom, vzatý do zátvoriek, označuje približný preklad.
 • (150) Rusi aj Borusi.
 • (151) Tj. prisľúbili byť spojencami.
 • (152) Tj. Bohovia.
 • (153) Tj. ich vyberali na obdobie od jedného jesenného sviatku do druhého.
 • (154) Tj. obávajúc sa nepriateľov.
 • (155) Tj. múdry bol veľmi a mier s Rusmi chcel.
 • (156) Tj. boli priateľskí, na Rusov neútočili.
 • (157) Meno tohto mesta je jasne zložené z dvoch koreňov: (ХОРS(ХОР) и SУНЕ) HORS (HOR) a SUNE, - aj to aj to druhé môže znamenať "SLNKO".
 • (158) Tj. kvôli tým istým nepokojom a neochote Rodičami zjednotenia.
 • (159) Tj. nie v Navi, ale tu na zemi.
 • (160) Stvoriteľ, Božský Majster, porovnaj sanskrit "बढ़ई - tváštar - tesár, majster"; Tvaštar je védske božstvo; tvorca.
 • (161) V originále "Тєрє" (Tere), porovnaj pravdepodobne latinsky "tеrrа", rumunsky "tаră" - zem.
 • (162) V časti tak nazývaných "Hyksósov", ktorí sú v skutočnosti "Hajki" (Хайки (Наiк = Naik)) - predkovia Arménov aj Rusov z Araratu, podmaniac si Egypt.
 • (163) Peržania. Tu sa spomína o pobyte Rusov v Babylóne.
 • (164) Pravdepodobne v zmysle "odstránili z kľúčových pozícií, pretože tí boli najvplyvnejší a nebezpeční pre Nabsura (Nabuchodonozora), odkázal mu prednosť.
 • (165) Na západ.
 • (166) Tj. na Egypt. Pokračovanie textu, zrejme, na nasledujúcej doštičke.
 • (167) Nebsura = Nabuchodonozora.
 • (168) Parsi (Peržania)?
 • (169) Indra.
 • (170) Tj. o Indrovi a Valu (Volu), Valu = démon, porazený Indrom a jemu piesne spolu boli skladané.
 • (171) V zdrojovom texte bukv. "Ich nesúce, ich máme.".
 • (172) ЄЗЄЦЄ - "hovoriace jazykmi", tj. "hovoriace druhými jazykmi.".
 • (173) Alebo, pravdepodobne, tornáda.
 • (174) Tj. "Ako ja predtým, aj zachovávaní budete", ako pisateľ textov Velesovej knihy neustále zdôrazňuje, že je treba postupovať, ako Praotcovia postupovali, Bohov si ctiť a potom Oni pomáhajú aj ochraňujú. 
 • (175) Tj. "Svoji, aj medzi svojimi žiť, aj svoji podporovať, aj pomáhať budú.".
 • (176) Pravdepodobne, tu odkazuje na Chazarské jarmo, ktoré trvalo tristo rokov.
 • (177) Tj. zanedbali svoj ušľachtilý pôvod a jednotu a potom upadli do otroctva (кабалу).
 • (178) Pravdepodobne, variant mena Matky Všetkých (матєрєsва = matkasva) alebo nesprávne prečítanie slova матєрє/матƣрє.
 • (179) Tj. privolávajúce k boju, pripravujúce k bitve.
 • (180) Indra - Vodca nebeského vojska.
 • (181) Tj. zrejme "predpripravuje Perúnovi všetky bitvy, aby Ten porazil všetkých nepriateľov.".
 • (182) Epitet, ktorý je možné použiť aj k Indrovi aj k Perúnovi.

Velesova kniha

12. decembra 2021  823.03 KB
Velesova kniha.pdf

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.