image

Palimpsest - písacia látka, z ktorej bolo pôvodné písmo zámerne odstránené

Jazyk a písemnosti zachycují zvláštnosti myšlení a dokonce i světonázor národa. V písmu zachycená rodná historie mu umožňuje být samostatným a nezávislým a jít svou vlastní historickou cestou.

Křesťanské církvi však můžeme poděkovat za to, že dávná minulost slovanských a ruských předků je temná a neproniknutelná. Žádné písmo, žádná kultura. A jen díky svatým Cyrilovi a Metodějovi se prý mohli Slované vydat po pravé cestě a nakonec splynout s osvícenou řecko-římskou civilizací.

Uvádí se, že Cyril na přání moravského knížete Rostislava vytvořil dvě kompletní slovanské abecedy, cyrilici a hlaholici.

Ale s hlaholicí prý bylo cosi v nepořádku, a tak bylo vše vymazáno a přepsáno cyrilicí. A takových knih, kde byl původní text psaný hlaholicí vymazán a přepsán cyrilicí, je mnoho.

Palimpsest: cyrilice přes hlaholici

 

Přitom neexistuje spolehlivý důkaz, že by hlaholici vytvořil Cyril. V různých kronikách daleko pozdějších autorů jsou pouze odkazy, které dokonce hlaholici zatracovaly, protože prý jde o tmářské písmo. Tvrdilo se, že gótská písmena byla vytvořena nějakým heretikem Metodějem, jenž údajně právě v tomto slovanském jazyce sepsal mnoho lží proti učení katolické víry...

Informace, že Slované neměli vlastní písemnictví, vychází pouze z jediného dokumentu jistého mnicha Chrabra.

Ale přitom arabští a perští historici devátého století ve svých spisech tvrdí, že Slované dokonce učili Chazary svému písmu, ve svém vlastním jazyce uzavírali politické a obchodní dohody a Arab Al-Masudi napsal, že v jednom slovanském chrámu viděl úžasná proroctví napsaná v „ruském“ jazyce. 

Něco tu nesedí.

Abeceda hlaholice

 

Kvůli zvyšujícímu se zájmu o starověkou ruskou historii se objevilo mnoho pseudovědeckých teorií o původu ruského písemnictví. Ale nechme je být.

Vzhledem k tomu, že nejsem lingvista, položil jsem otázky týkající se původu hlaholské abecedy profesionálním univerzitním lingvistům. Bohužel v této otázce neexistuje shoda, minimálně proto, že se dochovalo jen velmi málo původních zdrojů hlaholice. ALE - odborníci poukázali na několik zajímavých bodů.

 

Za prvé: v Evropě po mnoho staletí existovalo runové písmo, včetně Bulharů a Maďarů. V důsledku toho museli Rusové díky aktivnímu obchodu a kulturním vazbám runové písmo rozhodně znát a používat ho.

Stránka z Kodexu run (porovnejte s hlaholicí)

 

Za druhé: pravda bude nejspíš na povrchu. Stačí se podívat na runové písmo, potom na hlaholici a ... Voilá! Souvislost s runovým písmem je viditelná. Hlaholicová abeceda je rovněž technicky podobná starogruzínskému písmu. Dá se říci, že tu jde o něco svébytného, co obsahuje prvky různých kultur. Mimochodem, hodně ruské.

Příklad starogruzínského písma

Slované byli lidem tolerantním a otevřeným kulturním výměnám a netrpěli mánií mesianismu, jako Řekové a Římané.

 

V čem je tedy ono spiknutí?

Pokud čtete latinsky psané dopisy katolických biskupů adresované císařům Svaté říše římské a římským papežům, a to dokonce i po 10. a 11. století, pak je skutečný záměr kazatelů jasný.

Pozoruhodným příkladem základního úkolu biskupů je poslední fráze v dopise císaři Otto II. Brunovi od katolického kazatele, který byl  později kanonizován.

Upřímně i nadále sloužím jako horlivý přímluvce vašich výhod.

To znamená, že nesloužil víře, ne Kristu, ale prospěchu císaře. Brun velmi lamentoval nad tím, že v rozlehlosti Evropy jsou všude pohané, kteří uctívají svého „ďábla“. Kristovo učení bylo přijímáno jen s obtížemi, protože pokud lidé konvertovali ke křesťanství, museli se ve skutečnosti stát vazaly Svaté říše římské.

Římská říše se jasně projevila v kulturním pokrytectví, protože když byli Římané pohany, pak křesťané byli divokými heretiky, ale jak Kristovo učení převládalo, v divoké heretiky se změnili pohané.

 

V souladu s tím neuspěchaná, ale metodická konverze slovanských národů na křesťanství vyžadovala zničení základů původní slovanské kultury. A co nebylo možné vyhladit, bylo přičítáno křesťanské církvi a jejím řeholníkům. Hlaholskou abecedu proto vytvořili Cyril a Metoděj. Tečka. Křesťanství, ať je to katolicismus nebo pravoslaví, tak získalo nejdůležitější politickou páku - duchovní ospravedlnění legitimity moci a podřízenosti: car je carem proto, že mu je moc dána od Boha a on je synem Boha (i kdyby to byl blázen).

V pohanství by to tak fungovat nemohlo, protože tam bylo naprosto jiné chápání světového řádu.

Ve skutečnosti veškerá moc křesťanství spočívala v církevních dogmatech, meči a vymýcení všeho cizího.

A tak bohužel již několik století po svém vzniku bylo patrné, že církev zapomněla na hlavní principy Kristova učení a stala se jen „horlivým zastáncem výhod“.

 

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.