image

Ohromujúci objav genetických vedcov o tom, čo našli v krvi cudzincov a čo sú títo cudzinci vlastne zač. Súčasný výskum raz a navždy vyvrátil nábožensko-darwinovskú teóriu pôvodu človeka od jediného spoločného predka.

Odkazy: Odkaz 1

ZDROJE: "Metodika rozlíšenia rás podľa krvi" E. O. Manojlov. VII Medzinárodná konferencia "Molekulárna genetika somatických buniek", správa z roku 2009 "Prírodno-fokálna indukovaná mutagenéza a jej patologický účinok na vnútorné a vonkajšie znaky organizmu človeka". Doktor biologických vied P. Garjaev "Vlnová genetika", "Krvné skupiny. Syndróm homologicko-chromozomálnej imunodeficiencie (SGHID)". - Doktor lekárskych vied, profesor F. Belojardsev. Akademik Ruskej akadémie prírodných vied A. Tjunjaev.

Počas výskumu krvi ľudí rôznych národností, vedci E. O. Monojlov a spol. objavili, že počas účinkov testovacích činidiel, krv Slavianov zostáva červenou a u židov, Arabov, Turkov, Arménov, Hinduistov, Iráncov - krv cudzincov bledne a stáva sa modrozelenou. Takáto farba krvi je jedninčná iba pre mláďatá rýb, mäkkýše, hlavonožce, chobotnice a sépie. V súčasnosti to môže každý osobne vidieť na vlastné oči.

Na takúto reakciu krvi sú potrebné nasledujúce činidlá :
- 1 % alkoholový roztok metylénovej modrej;
- 1 % alkoholový roztok krezyl fialovej;
- 1,5 % dusičnanu strieborného;
- 40 % kyselina chlorovodíková;
- 1 % roztok manganistanu draselného.

Podrobný opis testu je uvedený v článku E. O. Manojlova "Metóda rozlíšenia rás podľa krvi". V ZSSR túto informáciu utajovali, pretože pri moci boli tí istí cudzinci: židia Leninovci aj Kavkazci Stalinovci. Lenže objavy vedcov navždy vyvrátili mýtus o tom, že údajne všetci ľudia pochádzajú z jediného predka. V skutočnosti, ak Slaviani a černoši majú jedného predka, tak potom prečo sme všetci takí odlišní? Napriek tomu, že všetci ľudia majú krv navonok rovnakú, rovnaké 4 skupiny krvi, rovnaký rézus (Rh). Oficiálna veda vysvetľuje tento rozdiel v zavislosti od životných podmienok, klimatických a iných faktorov. Napríklad, že černoši majú čiernu farbu kože preto, lebo žijú v Afrike, v trópoch. Avšak bezohľadu na to, koľko tisíc rokov nežili bieli v Afrike, ale v Ázii a z nejakého dôvodu sa oni nestali čiernymi, ani šikmookými mongoloidmi. Okrem toho, počas vrtných prác v Severnom ľadovom oceáne, vykonávaných geologicko prieskumnými expedíciami «British Petroleum» aj «Gaspromom», bolo objavené obrovské množstvo zvyškov tropických rastlín aj živočíchov. Takýmto spôsobom vedci dokázali, že ešte pred 13000 rokmi, pred globálnou katastrofou, kvôli ktorej sa zmenili póly zeme, tropické podnebie nebolo v priebehu milónov rokov v Afrike, ale na našom Severe. Ukazuje sa, že černoši majú tento vzhľad nie preto, že žijú v trópoch Afriky. Je prekvapením, pokiaľ ide o cudzie náboženstvá (hinduizmus, kresťanstvo a ostatné) zazombírovali bielych ľudí, nútiac ich veriť v to, že údajne celé človečenstvo vzišlo od jediného Adama. Čítajúc ich bibliu, sme nikdy neupriamili pozornosť na to, že ich AD(am) (АД(ам)= PEKLO(am)), (po rusky sa peklo nazýva АД-AD), sa nenarodil, ale bol vytvorený z prachu, teda bol vytvorený umelo genetickým inžinierstvom. Eva bola vyrobená z rebra Adama, vyjadrené v súčasnom jazyku - bola klonovaná. AD(am) a Eva boli sami, to znamená, že ich deti sa rozplodili cez incest ako hadi. Tu je dôvod, prečo je krv pri testovaní cudzincov modrozelenej farby, čo potvrdzuje ich biblický - umelý pôvod. Ukazuje sa, že títo potomkovia AD(ama), ako učí ich biblia, sú človeku podobní, ale sú neľudia.

Odkiaľže sa vzali títo votrelci?

Mýty nevznikajú z ničoho. Za každým mýtom sa skrýva určitá skutočnosť. Aj Čínske mýty hovoria, že Číňania sú potomkami nebeského hada, latinčania si zachovávajú svoj pôvod od božského psa, židia a aRABI (аРАБЫ = a-OTROCI) od Jehovovho stvorenia AD(ama).

Záver vedcov:

Je očividné, že rôzne "rasy" pochádzajú z rôznych počiatkov a nie od jediného ADA(ma) (АДА(ма) = PEKLO(ma)), ako nám vnucujú cez ich kresťanstvo. Vo vesmíre nie sme sami. Existuje množstvo vedeckých dôkazov, predstavených aj vo filme Everarda Jurqueta "Tajomný Vesmír", o genetickom spojení cudzincov s mimozemskými civilizáciami reptiloidov, ktorých v dávnoveku prijali za bohov. Jednoducho na tejto zemi obliekali cudzincov do podobného materiálneho, človeku podobného tela. Na starovekých frezkách je zobrazené ako mimozemšťania vykonávajú genetické kríženie DNK (DNA) opíc, psov a DNK reptiloidov, aby vytvorili človeku podobných tvorov a prostredníctvom nich sa asimiloval medzii ľudí. Z neúspešných krížení vznikli snežní muži (yeti), nágovia, rusalky, psohlavci. Aj v pravoslávnej církvi sa zachovali ikony Christofera - psohlavca.

Vládnuc kozmickými technológiami a hlbokými poznatkami molekulárnej štruktúry organizmov, v ďalších kríženiach mimozemšťania vyklonovali veľmi dokonalých jedincov prakticky nerozoznateľných zovňajškom od človeka, ani krvou. Ale práve tieto genetické kríženia rôznych druhov vysvetľujú vzhľad čiernych, žltých, šikmookých a ostatných druhov cudzincov, alebo by bolo vhodnejšie povedať - hadom podobným. Byť predátormi, reptiloidi vytvorili náboženstvá s krvavými obetovaniami (Judaizmus a pod.)

Americkí vedci Dr. A. Horn a ostatní zistili, že tieto "hadie" národy prišli z hôr Kavkazu a Východu. Postupne rozširujúc sa na sever, hadoľudia niesli náboženstvo zmiešaných manželstiev (homosexuality a hermafroditnej (gender) ideológie), pričom premieňali biele národy na tých istých hadoľudí a otrokov. Tak cirkev umožňuje manželstvo s Arabmi, černochmi, židmi a ďalšími hadoľuďmi, pokiaľ sú kresťanmi.

Ale koľko Gruzíncov, černochov, židov a ďalších nekrstia, oni sa nezmenia na Slavianov, na našich otcov a matky. Naopak, v súčasnosti už vedci zistili, že počas pohlavného styku s hadoľudom, dokonca aj s kondómom, medzi biopoľami partnerov dochádza k výmene genetických informácií (telegónia Kony Rita ). Toto vedie k mutáciám aj u žien a aj u detí, narodeným týmto ženám, krv pri testovaní je taká istá modrozelená, aj keď sa narodí od Slavianina. Tu je dôvod, prečo je toľko miešancov medzi Slovanmi. V ich krvi sa nesú prímesi nečistôt cudzincov, s ktorými súložili ich matky pred tým, ako rodili od Slavianina. Skôr, alebo neskôr sa tieto nečistoty krvi prejavia v brutálnej krutosti, alebo v degenerácii bielych ľudí. Preto medzi rasové vzťahy sú priamou genocídou bielych národov, ktoré zašli až tak ďaleko, že na svete zostalo iba 2% bielych žien. Je tomu ťažko uveriť?

 

Kedysi sme verili v tatarsko-mongolské jarmo a že vraj sme už dávno všetci pomiešaní a čistých Slavianov už niet. Ukázalo sa však, že ide o mýtus. Takže "analýzy DNA Mongolov z väčšiny pohrebísk Džingischánových bojovníkov ukázali, že všetci boli slavianskej rasy a nie je možné vyvrátiť tento vedecký fakt" - povedali doktori biologických vied, profesorka biochémie na Kazanskej štátnej univerzite. (Farida Alimová a ďalší).
To znamená, že žiadne mongolsko-tatárske jarmo NIKDY NEBOLO , žiadne miešanie Slovanov s aziatmi nebolo. Moderní Tatári nemajú nič spoločné so starými Tatármi. Samotné slovo Tatári pochádza z ruských slov tata + Árijci, čo znamená predkovia Árijcov, to je prastarý názov pre pohanských Slovanov, ktorí žili za Uralom a na Sibíri.

 

Keď nás zmiešali s tými hadími ľuďmi, preto nám schválne klamali, že sme vraj všetci z ADA (ma), že sme vraj už dávno všetci pomiešaní a čistých Slovanov už niet. Štúdie britských, estónskych .. genetikov, ktorých výsledky boli publikované v American Journal of Human Genetics v roku 2008, tento mýtus raz a navždy vyvrátili. Vedci zistili, že „v genetike ruského ľudu nie sú žiadne prímesy Ázijcov a Ugrofínov. Rusi, Ukrajinci a Bielorusi sú jeden národ s jediným, jasne vyjadreným, špeciálnym genotypom. Ale mnoho západných Ukrajincov je zmiešaných so svojimi susedmi Maďarmi, Cigánmi, Rumunmi sa zablokovali a geneticky nie sú Slovania.Teraz je jasný skrytý význam ich náboženstiev, ktoré učia, že hlavnou vecou nie je národnosť, t.j. pôvod našich Otcov a Matiek, ale hlavne duša. To robí každého homogénnym a otvára tak cestu zmiešaným manželstvám. Samotná duša, ako ich učí Biblia, je v každom, dokonca aj v zvieratách a hadoch. Kniha Bytie 1 24. Preto je duša len hologram, ktorý má každý. Len v legendách o Slovanoch (bielych národoch) sa hovorí, že Slovania neboli vytvorení, ale RA-ždení(РА-ждены)-zrodení bohmi. Slovania sa neklaňali bohom, ale ctili si ich ako svojich Rodičov, pričom sa nenazývali Božími otrokmi, ale Az JeSM", čo v preklade zo starej ruštiny znamenalo "Ja Božič." Okrem tela a duše Slovanov na prvom mieste bol Duch a S-vedomie. Preto je krv materiálnym prejavom Ducha to znamená, aká je krv, taký je Duch.

Odkiaľ je korupcia, krádež a pijanstvo?

Historická skutočnosť, že pred krstom Rusi Slovania nemali otroctvo, nepoužívali žiadne zámky, to znamená, že sa nekradlo, nebola vodka, nefajčilo sa a nepoznali iné zlé veci. Prijatím židovského kresťanského náboženstva sa vládcami Ruska stali Židia, panovník Vladimír a Nemci Romanovci. Boli to oni, kresťanskí, neslovanskí vládcovia Ruska, ktorí zaviedli otroctvo (nevoľníctvo), alkohol, fajčenie a zmiešané manželstvá s hadími ľuďmi, u ktorých Korán 4:3 povoľuje sexuálne otroctvo a pedofíliu. V kresťanstve sa panenstvo pri sobáši nevyžaduje. Preto sa v Rusku začali objavovať prostitútky, zlodeji, vrahovia a opilci. K tomu viedlo miešanie sa s mimozemšťanmi, kto a ako začal vzdelávať našich ľudí. Dnes spomedzi všetkých prezidentov a oligarchov Ukrajiny, v ktorých rukách je všetka moc, továrne, televízia, skazená reklama, vďaka ktorej sa opíjajú, okrádajú náš ľud, nie je ani jeden Slovan, sú tam len Židia, Arméni a moslimovia Achmetovci. Vláda cudzincov Ukrajiny ročne zabije 700-tisíc Ukrajincov (za 10 rokov sme sa znížili o 7 miliónov a koľko k tomu nenarodených detí?). Namiesto nich naše krajiny obýva 1 milión migrantov ročne. Napríklad v roku 1992 v Kyjeve bola jedna moslimská modlitebňa. V roku 2007 - 1101 modlitební. Všetky trhy už patria aizerom atď. Prečo pracujú domáce Slovanské ženy ako predavačky, striptérky v arménskych kaviarňach na Ukrajine a NIE MANŽELKY AZERBAJDŽANCOV, ARMÉNOV ,atď.? Viete si predstaviť, že v Egypte, alebo v Emirátoch by bola reklama, kde by polonahé Arabky objímali ukrajinských chlapov propagujúcich Ukrajinu, tak ako polonahé Ukrajinky objímajú na Ukrajine Turkov, inzerujúcich ich tovar?

V tureckých správach ukazujú, ako sa milióny moslimov v Turecku, ktorí vás tak zdvorilo obsluhujú v hoteloch, modlia za Basajeva a žiadajú svojho (al) LACHA (Allaha), aby vzal Basajeva do moslimského „raja“. Basajev znásilnil 12 ročné slovanské deti odrezal hlavy ženám a zorganizoval vraždu 180 detí v škole v meste Beslan v roku 2004. Aj napriek tomu, 3 milióny Rusov každoročne chodia do letovísk Turecka. Vynásobte si to nákladmi na turné, ktoré sú v miliardách dolárov. Chodia do ich reštaurácií, sami im dávajú peniaze, za ktoré sa u nás stávajú pánmi.

Keď Ukrajinci dovolili, aby ich matky a staré mamy sa stali spodinou spoločnosti tak, že predávali tovar na ulici a Ukrajinci mlčali a dovolili každému, aby okúsili ich budúce ženy, tak sa stali UKRAJINCI - národ otrokov, potom prázdnota a liberalizmus sa už stal tvárou ukrajinského ľudu.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.