Slavjanstvo z pohľadu dejín


Михаил Зеленский (Vedagor)

 

Nahrávky sú vo forme MP3, ktoré si treba stiahnuť a pustiť v audio/video prehrávači.

 

1) Úvod do Slovanstva a Slavjanstva

MP3 03.11.2019

 

 • 0:20:00 Konšpirácia vs pravda, kalendáre
 • 0:30:00 Niečo o židovskej tóre, etnogenéza Slovanov, pojem slovan = otrok
 • 1:25:00 Jediný jazyk sveta, vznik Európy
 • 1:35:00 Bohovia, ellohim
2) Misia Slavjanov

MP3 2019-11-14

 

Cestovanie na Mars a Mesiac, Imunita pred krivdou a klamaním, Radomír, Bezdrôtová energetika, Vimana a vzduchoplavectvo, Mentálna komunikácia, Ničenie Slavjanských technológií, Majdan 1812
Úvod do Svetoponímania a svetonázor, Judžismus - Asgardskej duchovnej učilišťa, Otváranie pravej hemisféry a vplyv spevu - Výstup zo Systému

 • 0:13:40 Dŕžava v 16. storočí
 • 0:18:30 Knieža Radomír z Gálie ako ježiš, chrám Roda v Jeruzaleme
 • 0:26:30 Temný stredovek, lietajúca kultúra
 • 1:04:00 Svetoponímanie - judžizmus, aritmetika, karuna
 • 1:23:30 Spievajúce božstvo
 • 1:40:00 Obri, mamuty
 • 1:50:00 Cloud baster, príchod slovanského veku

    

3) Svetoponímanie 1

MP3 2019-11-21

 

(14:29 min) Na Zemi byl jediný jazyk a jediné nářečí.

Svetoponímanie stojí na principu energie – mozaikový obraz.
Světonázor stojí pouze na základě informace – kaleidoskopický obraz.
Konfucius (čaromútnik) prohlásil: „Znaky a symboly řídí a ovládají svět, ne slovo nebo zákon.“
Falzifikace dějin – tzv. renesanci šedí rozkouskovali a natáhli na tisíce let do minulosti.

(17:36) Mnohé osobnosti jsou duplikovány a v mírných obměnách dosazeny do různých oblastí Země.

(19:28 min) Kořeny současných symbolů a znaků se nacházejí v současném mínění utvářejícím jazyku – řečtině. Význam pojmu SYMBOL se vztahuje na vše, co představuje jakýkoliv pojem, znak, osobu ztělesňující konkrétní význam, příklad, emocionální přeměnu, zátěž, událost se zvláštní důrazem – to je znak nebo symbol. To vše je světonázor v současném světě a to, co je jím šířeno. Každý symbol obyčejně v sobě nese dvojité vyjádření: viditelné a symbolizované.

(22:28 – 24.30) Symbol holubice představuje mír, avšak současně ho představuje i alegoricky, což pak umožňuje velmi široký výklad pojmu „mír“. Proto jsou v symbolu tři odlišné části. Symbolem může být značka, předmět, osoba, fráze, událost použitá na představení koncepce, nápadu anebo podobné informaci o objektu. Ale nikdy ne samotný nápad. Tyto symboly jsou kolem nás a byly nám podsunuty.

(25.18) Náš původní symbolismus bylo jen naše původní písmo – Staroruština, Bukvice a Karuna.

To jsou naše znaky a symboly, které nesou multidimenzionální obraz, nikoliv obraz zkreslený, jako znaky, které nás běžně obklopují. Symbolické znázornění pojmů a objektů je základem komunikace mezi dvěma nebo více subjekty. Proto je každý symbol základním komunikačním prostředkem. Proto jak Konfucius říkal: „Znaky a symboly řídí a ovládají Svět. Nikoliv slovo nebo zákon.“

Proto existuje symbolismus, náboženský symbolismus a podobné věci. Zajímavé na tom je, že všichni světoví mudrlanti, zanechávají ve všem to chaosu vždy styčný bod, a na jeden bych chtěl poukázat. Pevný bod k vysvětlení těchto symbolů zanechávají proto, aby se sami v těchto svých filozofiích neztratili. Proto jsou abeceda a čísla prvními symboly, které se člověk naučí používat – buďto ke komunikaci, pro svůj intelektuální rozvoj nebo pro svoji vnitřní kultivaci a nebo také pro zaznamenávání svých vlastních myšlenek. Toto je ten styčný bod, který ponechali, aby se v té bažině úděsných filozofických nauk sami neutopili. Mezi symboly patří například mezinárodně uznávané matematické operace, (28:24) olympijské kruhy nebo lokálně platný symbol – specifická forma křesťanského kříže. Pokud hledáte význam daného symbolu nebo slova, pak vás pátrání automaticky dovede do řečtiny, kde je daný symbol vysvětlen. Takto tedy symboly ovládají svět (olympijské kruhy, značky hodin, obuvi, oděvů, automobilů, mobilů atd – všechny tyto symboly ovládají svět).

(30:21) Dotaz na fungování individuálního vědomí člověka.

Nejklíčovější je funkce podvědomí, které přímo pracuje se symboly a znaky. Člověk po narození nejprve začne vnímat sluchem a potom očima „skenováním“. Vidění je pak už funkce na duševním podkladě. Dítě se od dětství učí rozpoznávat znaky, aby získalo nějakou gramotnost. V naší oblasti jsou to latinské znaky, které vycházejí z latinské abecedy. Tyto znaky formují podvědomí a již samy o sobě mají svou informaci. Informace, které jsou neseny latinskými znaky, jsou ale velmi těžce deformované.

Kdybychom to porovnali s Karunou, zjistili bychom, že symbol v Karuně nese specifický obraz v každém svém znaku. Také ve Staroruské Bukvici nese každý znak nějaký obraz, informaci. Ale tento obraz není dvojrozměrný, nýbrž vícerozměrný (více než čtyřrozměrný). Tzn. že čtenář na úrovni podvědomí vidí buď jednorozměrně nebo multirozměrně, tedy vnitřním duševním viděním vidí úplnou energetickou informaci daného obrazu (zepředu, zevnitř, z boční strany, materiál, barvy,…) A toto se přenáší na podvědomí člověka. Proto muselo dojít ke zmatení jazyků a zjednodušení znaků (latina, řečtina atd). Člověk pak nevidí kompletní informaci a přes podvědomí je s ním možno manipulovat. A když člověk chce kompletní informaci získat, musí hloubkově studovat.

(35.40) Vznik rozhodovacího procesu.

Podvědomí naskenuje základní prvotní informaci, a ta se stává matricí, šablonou pro další přijímané informace. Na Slovensku nebo v České republice je základní používané písmo latinské, což je čistě fonemické písmo (znaky reprezentující jen určitý zvuk – fonemu) a nenese obraz. Toto se dostává do podvědomí člověka už od útlého dětství a člověk pak již na této úrovni zůstává a vnímá svět pouze dvojrozměrně. Toto je základní nástroj manipulace Člověka Systémem, který se vetřel na tuto Zemi přes gangstera z kosmu – Jahveho a přes jeho ideologii, která je sem natlačována a nese v sobě zkreslené, pokřivené a falešné obrazy. Vliv tohoto mechanizmu je zcela zásadní, protože podvědomí pak dále řídí fyzické vědomí daného člověka a má vliv na vývoj jeho Duše. Úkolem člověka zrozeného na tuto Zemi není ráno vstát, osprchovat se, najíst se, připravit svačinu a utíkat do práce, zde dřít 8,5 hodiny, pospíchat z práce, udělat nákup, dojít domů, udělat si večeři a pak si sednout před to mínění utvářející zařízení, debilizátor, televizi, a tam přijímat zkažené informace a přitom zažívat různé emoční stavy podle toho, co si zvolil – zprávy, komedii,… Toto je psychologie vlivu temných sil na člověka, takto člověk odevzdává svou životní sílu a energii. (40.37) Toto je neofeudální systém, který se začal propagovat v čase „renesance“, tedy tohoto tzv. znovuzrození (umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století). Záměrem je vytvořit z člověka debila, který bude pracovat pro systém.

(41.26 – 42:50) Ovládá nás PETRODOLAR a sloužíme mu.

(43:15) Svastika se v řečtině vysvětluje jako symbol starověkých Řeků, který je mezinárodním symbolem spojovaným s pravicovou verzí Druhé světové války a s ideologií nacismu, národního socialismu – nikoli fašismu. Fašismus pochází ze slova “fašija” a je to italské slovo, které znamená SVAZEK. K fašiji se pojí mnoho dějinných událostí, jako např. pověst o Svatoplukových prutech. Původní příběh pochází z Apeninského poloostrova z období těsně před zánikem Etruské říše.

Místní kníže si zavolal své syny, každému podal jeden šíp a řekl jim, ať jej rozlomí. Rozlomili ho. Ale měl i svazek 16 šípů nebo prutů, které byly svázany koženým pásem. Podal jej postupně všem synům, aby je zlomili, ale nepodařilo se jim to. Nakonec řekl: „Toto je fašija. když budete držet při sobě, nikdo vás nezlomí.“ To je význam slova „fašismus“ – jednota. Není to to, co tu liberalismus tlačí lidem do hlavy, a u těch s dvojrozměrným myšlením úspěšně, že fašismus je německý sociální nacionalismus. To jsou hlouposti, čaromútění, manipulace, zkreslování. Dělají z lidí debily, ale někteří to mají rádi a věří tomu. To je ten světonázor, o kterém mluvíme.

(46.00) To je to kaleidoskopické myšlení Světonázoru. To není Svetoponímanie. Informace dějinných událostí jsou rozmazané a významně zkreslené, a to úmyslně, za účelem vytvoření kaleidoskopického a rozmazaného názoru na svět. Člověk to přijímá, protože mu do podvědomí bylo předem vloženo dvojrozměrné myšlení. Záměrem je zachovat u lidstva toto dvojrozměrné myšlení z důvodu kontroly nad ním.

(46.52) Z toho pak vychází DEMOKRACIE, DÉMOS, který vládne otrokům. Naučné slovníky hovoří, že je to vláda lidu, sjednocení myšlenky a podobné polopravdy, přičemž polopravda je horší, než čistá lež. Přitom DEMOKRACIE vznikla v časech otrokářského systému, kdy svobodnými lidmi byli otrokáři, majitelé a vlastníci otroků, kterých byla drtivá většina. Otrokáři se navzájem mezi sebou setkávali a přijímali jednotné zákony a řešení pro manipulaci a ovládání otroků, aby mezi nimi nenastala vzpoura. Například některým otrokům dávali větší práva než jiným a tím bránili jejich sjednocení. Otroci nebyli považování za lidi, ale za majetek. Toto je DEMOKRACIE.

Podstata, obraz tohoto slova u mě na úrovni podvědomí vyvolává reakci „dát si do pohotovosti všechny zbraně“. Toto slovo nevěstí nic dobrého. Když to slovo někdo na mě použije, odpovídám: „Nejsem otrok ani otrokář, jsem svobodný člověk. Nezatahuj mě do těchto „demokratických“ věcí.“

(49.02) S podobnými pojmy, v současnosti rezonujícími ve společnosti v oblasti Čech a Slovenska, je to obdobné. Nemám televizi ani rádio, ale často si někdo se mnou začne o těchto věcech povídat. Hned to poznám a odpovídám: „Někdo se tu snaží manipulovat s davy, ale zjistěte si, co je to DEMOKRACIE a nepřijímejte bezvýhradně to, co vám předloží nějaký aškenázský Žid (Wikipedie), někdo, kdo manipuluje s veřejným míněním a přepisuje dějiny, přepisuje lingvistiku a vůbec všechno. Podívejte se na věc důkladně a z hloubky toho daného Obrazu. Potom pochopíte, že je to manipulace.“

Často se mě ptají: „Dobře, když už to vidím i já, že máš Pravdu, tak co dělat, aby se tomu zabránilo?“ Odpovídám: „Upevni se v tomto pohledu. Na jedné straně jsou ti, co podsouvají názory a tvoří mínění, na druhé straně jsou lidé s dvojrozměrným myšlením. Tyto dvě strany mezi sebou bojují. Ti první prosazují svou koncepci, aby udrželi dvojrozměrné myšlení otroka při zemi. Otrokovi se něco nezdá, něco mu tam nesedí, ale poslouchá. Nicméně setrvává v určitém vzdoru. Ty dvě strany mezi sebou neustále zápasí. No a my třetí přece do toho nos strkat nebudeme. Ať si to mezi sebou vyřeší. Protože těch, co tvoří (názor) mínění, je jen malá hrstka – takže, až se mezi sebou pobijí, případně pozabíjejí, my se dostaneme ke slovu. Toto je náš postoj k tomuto.

(52.27) Obrázek želvy a tří slonů. Nejdříve si vysvětlíme zobrazení tohoto Systému, který nás obklopuje, protože potom lépe pochopíme podstatu multidimenzionálního pohledu.

Co hovoří o světonázoru současná mínění utvářející věda? Počátek je spojen s aškenázským Židem s německým příjmením. Všichni z této skupiny přepisují dějiny, a své mínění utvářející názory tlačí do hlaviček už našim dětem. Ty pak doslova vyrůstají jako zombíci, jako bioroboti, a chodí s rozšířenými zorničkami. V takto utvořené společnosti zůstává jen 10% energie jedinců. Ostatních 90% energie je odváděno úplně jinam.

(55:27) Co je to světonázor? Prozatím jsem čerpal z řecké literatury, která je psaná řecky. Není přeložena do jiných jazyků a není dostupná Čechům, Němcům a ostatním národům v jejich jazycích. Zůstává pouze v řečtině (viz už zmiňované téma “znaky a obrazy ovládají svět“. Zdroj jsem nalezl například v řecké Wikipedii. (pozor, překladač Google tento řecký text přeloží nepřesně a celý ho pomotá). Pouze v původním řeckém textu je to popsáno dostatečně k pochopení všech důležitých symbolů a znaků na zemi.

(57:47) Světonázor je základní kognitivní orientace jednotlivce nebo společnosti, která zahrnuje všechny vědomosti a pohledy jednotlivce nebo společnosti. Pohled na svět může zahrnovat přírodní filozofii; základní, existenciální a normativní postuláty; nebo motivy, hodnoty, emoce a etiku.

Toto je zajímavé, že “Světonázor je základní kognitivní orientace jednotlivce anebo společnosti”. //KOGNITIVNÍ: (psych.) Teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání; (sociol.) teorie, názor, že poznávací procesy v sociální interakci mají základní význam pro existenci sociální struktury; mající poznávací význam (slovník cizích slov)//

Že by nějaký jednotlivec tvořil světonázor? Kdo by to mohl být? Právě ON ovlivňuje svým světonázorem tuto společnost, a ona se transformuje na demokratickou společnost, liberální či jakoukoliv jinou. A to je tento dvourozměrný systém.

(58:47) Pohled na svět zůstává ve většině jazyků světa matoucím nebo zkresleným konceptem, který lingvisté a sociologové používají velmi odlišně: „pohled na svět jako světonázor zůstává ve většině jazyků matoucím nebo zkresleným konceptem…“ – hned tady na začátku to zmatou, aby ten, co tomu chce porozumět, byl totálně zmatený.

Z tohoto důvodu navrhuje James Underhill pět podkategorií světonázoru, vnímání světa, pochopení světa, kulturní myšlení světa, osobní svět a perspektivy.

//Underhill, James W., Vytváření světonázorů: metafora, ideologie a jazyk, Edinburgh UP, 2011 (James W. Underhill: Creating Worldviews: Metaphor, Ideology and Language)//

(59.48) Světonázory se často vytvářejí na vědomé úrovni – přímo přístupné artikulace a diskuze, na rozdíl od existence na hlubší uvědomělé úrovni jako je například myšlenka, základ. Takže přicházíme na ty znaky a myšlenky, které ovládají svět. Trochu je kolem toho zmatek: POSTOJ a ZÁKLAD je koncept odvozený z Gestalt psychologie (Wikipedie: celostní resp. tvarová psychologie) mediálním teoretikem Marshallem McLuhanem ze začátku 70.let 20.století.

//Gestalt psychologie “Marshall McLuhan”, Herbert Marshall McLuhan (1911 – 1980), web: https://slideplayer.cz/slide/12637300 //

(1:01:02) Tento koncept podtrhuje význam jeho slavné věty: Média jsou poselstvím, koncept byl přístupem k tomu, co se nazývalo „vnímání řízení“. Začal používat výrazy POSTOJ a ZÁKLAD jako způsob na popis části situace a na MOC při vysvětlování jeho myšlenek o médiích a lidské komunikaci.

Tento koncept se později použil na vysvětlení toho, jak komunikační technologie, médium nebo postoj, nevyhnutelně fungují prostřednictvím svého kontextu nebo základu. Takže James Underhill postavil SVĚTONÁZOR na médiích, a to na počátku 70.let. Je zajímavé, jaké události probíhaly ve světě na počátku 70.let. V tomto období vznikl HOLOKAUST – začal vznikat kult holokaustu. Současně vznikal kult NEW AGE, který nazvali Hippies – prsty do véčka a všichni zazombírovaní, nafetovaní, LSD, drogy, alkohol, zhypnotizovaní a takto se navzájem milovali. Multi-kulti, kde guruem této satanistické multi-kulti ideologie se stal člen skupiny Beatles Lenon, který se demonstrativně oženil s mongoloidní Japonkou. Takto začalo toto multi-kulti v začátcích 70.let a zároveň přicházela doba šíření masmédií a jejich tvorby, kde za základ tohoto multi-kulti si vzali za vzor ministra propagandy nacistického Německa Göbelse. On jednoduše řekl: „Dejte mi média a vytvořím ze všech národů svině.“ a je to doslovná citace.

A tedy v tomto období počátku 70.let se začal vytvářet SVĚTONÁZOR. Nejen, že vznikal, on se začal přímo formovat a začal mít svoje formy projevu. Ono to vyhovovalo. Bylo jednoduché se nafetovat, ožrat se do bezvědomí, dělat neplechu a přijímat kdejaké informace a bludy.

(1:04:30) V principu se jedná o základ slova SVĚTONÁZOR a vzniklo to v psychologii Gestalt. Je to škola psychologie, která byla založená v Německu a Rakousku začátkem 20.století na základě práce Maxe Wertheimera (1880–1943), Wolfganga Köhlera (1887–1967) a Kurta Koffky (1886–1941).

//Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gestaltismus//

V Gestalské psychologii se slovo GESTALT interpretuje jako vzor anebo konfigurace. Gestalt psychologové zdůrazňovali, že organismy vnímají celé vzorce anebo konfigurace – nejen jednotlivé složky. Pohled na ně se někdy sumarizuje pomocí hesla CELO, což je více, jako jen součást jeho části.

(1:05.20) Takže tu se tedy OBRAZY toho Konfucia, které ovládají, manipulují a vládnou nad světem, přesouvají do SVĚTONÁZORU.

//Konfucius: Původní učení mistra Konfucia (551 až 479 př. n. l.). Jeho nauka je souborem zásad a principů lidského chování a žití. Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konfucius. KSB: Konfucius byl svým způsobem Marx – ideolog, stavitel pyramid společenského uspořádání. A to bude velmi složité, jelikož to je tisícileté učení. Konfucius zabezpečil zachování davo-„elitářské“ společnosti.//

A pak v 70.letech vidíme, jak obraz světonázoru začal chytat své kontury. V této době vznikl i vietnamský problém, korejský problém, kde sionistické státy Ameriky potřebovaly nějaké své zdroje pro rozšíření své existence. Takže potřebovaly jít do těch částí, kde by mohly parazitovat.

(1:06:14) Pokračujeme o médiích. Média jsou komunikační výstupy nebo nástroje, používané na ukládání a poskytování informací anebo údajů. Termín se odkazuje na komponent hromadných informačních prostředků komunikačního průmyslu, jako jsou tištěná média, vydavatelství, fotografie, film, vysílání a reklamy. Toto vše stále patří do SVĚTONÁZORU – kdo ho vytváří, jaký to má význam, jaký to má cíl a účel.

Základní přesvědčení o světonázoru je často zakořeněné a jednotlivci ho jen zřídka odráží, a vynořují na povrch pouze ve chvilkách krize víry. To je vidět v současnosti, kdy se Československo, jednotlivé státy dostávají do krizových období, kdy tady byl zakořeněn nějaký zmatek, chaos, beznaděj, bezcílnost… a dlouhodobé generační působení dvojrozměrného plochého myšlení, a tak se to tu testuje. Jsou využívaní studenti, tak jako to bylo v roku 1989, k vyjádření nějakého světonázoru, který oni popisují, že je to jejich vyjádření. Přitom si ani neuvědomují, že to vyjádření není jejich a že ho přijali a jako bioroboti, zombi – znovu jako v 70.letech nafetovaní, ožralí Hippies – jdou jako stádo ovcí, kde je žene nějaký beran a nebo nějaký pastýř. A pak jdou jako tupci do nějakých demonstrací proti čemukoliv.

(1:08:22) V Čechách máte bohatého premiéra. Zbohatl – kdo a jak to bude vyšetřovat? Čestně nezbohatl, to není možné. Zbohatl na podvodech, takže to bude nějaký Aškenáz (přesněji Aškenázové a Sefardové). Je třeba s ním řešit věci, ale jiným způsobem, na jiné úrovni, než na demonstracích. Jinak, než shazovat vládu, jako tomu bylo na Slovensku, kde vznikla v 90.letech podobná figurka, která jako psychopat začala ovládat silové složky a zasahovat až do politiky. No, ale vrána k vráně sedá. Takže ho přijali mezi sebe a začali s ním spolupracovat na různých úrovních. A co se společnost diví? A co se diví, že pravě tito psychopati? Toto je zrcadlo. Tento nejmenovaný je zrcadlem společnosti. Jaká je společnost, takový je i on. A oni to majdanizují. Zavraždili nějakého novináře, přičemž bylo více předchozích vražd, ale oni vytáhli právě tuto. To jsou strašné věci. To je toto dvojrozměrné myšlení vštěpované lidem za účelem dosažení žádoucího světonázoru a pohledu na svět. Patří mezi ně „evropské hodnoty“ – hodnoty zvrhlosti, zvrácenosti, LGBT atd. V Evropě se nerdí hodnoty sociálního a hospodářského pokroku. Vůbec ne. Je tam zvrácenost, zvrhlost. Všechno možné. Nikdo si nikoho neváží. Liberalismus… Lidé jsou slepí, blbí a jdou za tím.

(1:11:15) A opět ke světonázoru. Každé slovo má svůj kořen. Slovo DEMOKRACIE kořeny DÉMOS a KRÁTOS. HOLOKAUST má dva kořeny: HÓLOS a KAUSTÓS: rituální spalování masa za účelem oběti. A i SVĚTONÁZOR má svůj původ. Kdo ho vymyslel, jaká je podstata a z čeho se toto slovo skládá? Tam je ten základní obraz, který otevře NE dvojrozměrný ohled na věc, ale pohled více multidimenzionální. Tento název „světonázor“ je odvozený od pojmenování z německého slova Weltanschauung. Toto slovo je složeno z Welt = svět, Anschauung = pohled. To je světonázor.

//Slova Weltanschauung (Welt = svět, Anschauung = nazírání), který roku 1790 poprvé použil Immanuel Kant ve své Kritice soudnosti.//

Aškenázové nevznikli v malé Asii, jak jsem říkal, ale vznikli v Německu a Španělsku, a samozřejmě na území Švýcarska. Proto má Švýcarsko imunitu a ani Hitler do něj nenapochodoval, neboť zde měl své chlebodárce, svého informátora, svého učitele, který ho učil, co má v Evropě udělat. Tady vzniklo to slovo Welt = svět a Anschauung = pohled, výhled. Je to koncept, který je základem německé filozofie. Zejména epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost). Epistemologie je oblast filozofie, zabývající se teorií poznání a týká se širokého vnímání světa.

(1:13:41) Dále se týká rámce myšlenek, přesvědčení, které tvoří globální popis, prostřednictvím kterého jednotlivec, skupina nebo kultura sleduje, interpretuje svět a interaguje s ním. Jdeme k podstatě slova, abychom pochopili, co je světonázor. A potom přejdeme na SVETOPONÍMANIE, abychom je od sebe dokázali rozlišit a nemíchalo se nám to. Abychom věděli, kde je Istina. Tato epistemologie se týká rámce myšlenek a přesvědčení, které tvoří globální popis, prostřednictvím kterého jednotlivec, skupina anebo kultura sleduje a interpretuje svět, a interaguje s ním. Pořád mluvíme o světonázoru.

(1:14:52) Dá se uvažovat, že světonázor obsahuje množství základních názorů, které jsou filozoficky rovnocenným axiomem světonázoru považovaného za logickou nebo konzistentní teorii. Toto základní přesvědčení nemůže být ze své základní podstaty dokázáno v logickém smyslu pohledu na svět právě proto, že to jsou axiomy a jsou typickým tvrzením, které nikdo neargumentoval. Jejich soudržnost je možné přezkoumat filozoficky nebo vědecky. Tuto část bych doporučil pozornosti posluchačů. K ní se potom vrátíme, až přejdeme na SVETOPONÍMANIE. Na ten obraz těch tří slonů.

Toto je právě ten styčný bod současné MÍNění utvářející VĚDY na vysvětlování pojmů otrokářského systému, jak vyrábět z lidí debily. Oni si v jakémkoliv tématu historie, v lingvistice, psychologii, politologii a všude nechávají určité styčné body. Mají tam pod nožičkami tyto své pilířky, aby se v bažině, v motanici těch svých hloupostí, neutopili, a aby mohli svobodně překračovat. Protože ten, kdo tyto pilířky nezpozoruje, udělá krok vedle a doslova se utopí.

Podstata celé této společnosti je, že dvojrozměrné myšlení nedává člověku možnost sledovat tyto styčné body (pilířky). Proto takový člověk nemá odvahu jít do takovýchto neznámých prostor, močálů, neboť se už dopředu bojí, že se utopí.

(1.16.58) A z toho vyplývá, že ti, kteří celou tuto koncepci vytvářejí, nemají kaleidoskopické vidění, ale mají vidění mozaikové. Důkladně poznají podstatu věci. A to je potom celá ta pyramida. Od nich vychází nějaká informace, která je úmyslně zkreslená a přetvořena do kaleidoskopického vidění, a dále pak je podsouvaná jednotlivými institucemi vědy (školství, zdravotnictví, věda, kultura atd.) dalším. A pak zase dalším. A na nejnižších úrovních jsou to jen střípky kaleidoskopického myšlení.

Tzn. pokud mají dva různé světonázory dostatečně společné přesvědčení, je možné, že mezi nimi bude konstruktivní dialog. Konstruktivní dialog za účelem čeho? No DÉMOS se bude konstruktivně domlouvat o otrocích s dalším DÉMOSEM.

(1:18:15) No pojďme dále. Na druhé straně, pokud by se různé světonázory považovaly v zásadě za nesrozumitelné a neslučitelné, potom je to situace kulturního relativismu. A proto by vyvolala standardní kritiku od filozofických realistů. Kdo je filozofický realista? Oni budou kritizovat, samozřejmě, protože jim to nezapadne do konceptu, který vytvořili od počátku.

A co je ten realismus podle současné mínění utvářející vědy? V metafyzice je realismus daného objektu názor, že tento objekt existuje ve skutečnosti nezávisle od našeho koncepčního schématu. Z filozofického pohledu jsou tyto objekty ontologicky (učení o bytí, o jeho nejobecnějších určeních a pojmech) nezávislé na něčím koncepčním schématu vnímání, jazykových praktik, přesvědčeních. – To jsou ti filozofičtí realisté.

(1:19.20) Navíc náboženští věřící si možná přejí, aby se jejich přesvědčení relativizovalo do něčeho, co je pro ně pravdivé. To je ta subjektivní logika. Co je „subjektivní logika“ podle mínění utvářejících tvůrců světa? Subjektivní logika je typ pravděpodobnostní logiky, která výslovně zohledňuje nestálost a důvěru zdroje. Subjektivní logika je všeobecně vhodná na modelování a analýzu situací, které zahrnují místa relativně nespolehlivých zdrojů. Může se například použít na modelování a analýzu důvěryhodných sítí a Bayesových sítí.

Celá tato myšlenka „subjektivní logiky“ je výsledkem mínění utvářející masmediální komunikace, kterou nám masírují mozky. Už neví, co tam dávat a vytahují „subjektivní logiku“. Subjektivní logika je formalismus, založený na víře, ve kterém jsou přesvědčení výslovně subjektivně drženy jednotlivci, ale ve kterých je možné dosáhnout shody mezi různými světonázory.

(1.20.52) Všechno toto je dvojsmyslné, aby se to dalo použít tam i tam.

Stále ještě jsme u původu Gestalské psychologie a světonázoru: Třetí alternativou je viděný přístup k světonázoru pouze jako „metodologický relativismus“, tedy jako sestavení úsudků o pravdě různých systémů víry, ale ne o prohlášení, že neexistuje žádná globální pravda. Například náboženský filozof Ninian Smart začíná své světonázory mezi kulturními průzkumy lidské víry s přezkoumáním náboženství a analýzou světonázorů a argumentuje za neutrální nepřiměřenou studii různých náboženských a světských systémů. Tj. proces, který nazývá analýza světonázoru.

//Profesor Roderick Ninian Smart (1927 – 2001), původem ze Skotska, byl průkopníkem sekulárního studia náboženství//

(1:22.01) Všechno je to jedna banda, která vytváří náboženství, vytváří tuto filozofii a celé je to totální podvod a zdebilnění člověka. Toto si dovolí označovat za mínění a ještě to analyzují. No oni se musí zamotávat.

A aby se v těch jejich bažinách neztratili, zanechávají si a stavějí takové pílířky, aby se mohli přebrodit marasmem svých výmyslů, ideologií a kdečeho možného. Potom o tom budeme mluvit v obraze želvy a třech slonů. Schválně jsem s tímto chtěl obeznámit každého posluchače, aby dostal jiný názor na věc a aby si ho vybral podle sebe, neboť je to svobodné rozhodnutí.

(1.23.13) Porovnání náboženských, filozofických nebo vědeckých světonázorů je choulostivé úsilí, tomu se ani nedivím! Všude si navymýšleli kdeco. A když si navymýšleli kdeco, zase musí pokračovat. Lež musí přikrýt další lží, a podvod dalším podvodem. Jinak to nejde, protože pak by se jim tato koncepce zhroutila.

No a když to dojde do kritického bodu, tak přijdou s násilím a vyvolají válku, aby nastolili svůj pořádek mezi těmi hovny, které vytvořili.

Protože tyto světonázory vycházejí z různých předpokladů a kognitivních hodnot, Clément Vidal navrhl meta-filozofická kritéria na porovnávání světonázorů a rozdělil je do tří širokých kategorií: První kategorie je cíl: objektivní konsistentnost, vědecká znalost, rozsah působnosti. Druhá je subjektivní: subjektivní důslednost, osobní užitečnost, emocionalita. Třetí „intersubjektiv“: intersubjektivní konzistence, kolektivní užitečnost, narativita. Tady nám oni čaromútí ve světonázoru a kroutí mozky kdekomu, aby se v tom člověk zamotal.

//Zdroj: https://cs.qwertyu.wiki/wiki/World_view//

(1:25.00) Pokračujeme dále. David Bell vyvolává zajímavé otázky, týkající se světonázorů pro projektanty super inteligentních strojů, mnohem chytřejších, než člověk. To je zajímavé. David Bell vytváří světonázor umělé inteligence (UI). Tato zajímavost, která přichází, je už záležitost 70.let, kdy toto všechno začali připravovat. Takže budou nahrazovat člověka, lidi, super inteligentními stroji, chytřejšími, než lidé.

Samozřejmě UI bude chytřejší. Od narození jdou dětem do hlav, do podvědomí, tlačeny blokátory na dvojrozměrné myšlení a dvojrozměrný názor na okolní svět. A potom z nich přes tento školní systém vytvoří debily. Doslova. Potom není divu, že budou hloupější, než super inteligentní stroje. To je jejich cíl, ale my ho dokážeme identifikovat. Dokážeme ho vystopovat, víme odkud kráčí a kam směřuje.

(1:26.26) Hovoříme o tom, že ty super inteligentní stroje budou do paměti dostávat určité algoritmy, které budou vytvářet světonázor, na to, aby někde získali další světonázory a aby to do nějakého guláše, do paměťových procesorů dostali. A pak se stanou chytřejší, než lidé.

Odpovědi by se musely týkat například křesťanských světonázorů. No a vidíme zase, že křesťanství je výmysl, vynález debilizace, vynález otrokářského systému. A na tomto základě budou vytvářet umělou inteligenci. Budou vytvářet otrokářský systém pod železným dohledem, který bude úplně nekompromisní – vzniknou takoví robokopové, kteří budou současně i soudci. Takové předpovědi si sami dali, jako „znamení šelmy“, čipování lidí a toto všechno k tomu krásně směřuje.

Oni si to krásně připravují. Toto jsou materiály ze 70.let, které jsou původně v angličtině a je to materiál z univerzitní knihovny USA.

(1.28:07) Lidé, kteří uvažují o vlastnostech superinteligence, hovoří, že budou mít vlastnosti, které jsou často spojeny s božstvím, což vyvolává velké otevřené otázky pro křesťanské věřící. Například velmi vyspělé stroje by mohly v konečném důsledku vyvolat u lidí bázlivou a mystickou úctu ve světle řekněme působivého chápaní lidského stavu umělým agentem.

To už se připravují tyto kroky na další debilizaci lidí a člověka přes virtuální realitu. Tzv. internet věcí (technologií). Podvědomí je u velké části populace narušené velkými blokátory a vědomí člověka je odřezané od podvědomí. Potom se formuje ten světonázor. A toto směřuje k cíli, o kterém si někdy jindy můžeme říci.

Možná by někteří lidé byli dokonce přinucení uctívat a sloužit stvoření této umělé inteligence namísto Stvořiteli. Ona technokracie, jako filozofie, pochází z temných částí vesmíru. Jaké všechny národy se motají tady na Zemi, jaký je jich skutečný původ, kdo je jejich skutečným vůdcem, velitelem?

(1:29:55) O tom jsme si povídali v první části, jak ze Srí Lanky byli temní vedení, hnaní Asurem (Aššurem) do Mezopotámie. Zde získali nějaké povědomí o tom, že by bylo dobré tomu svému veliteli, kosmickému gangsterovi Jahvemu, Satanaelovi, uniknout. Proto si tam vytvářeli energetické centrum, bránu do mezisvěta, aby mohli uniknout do jiného světa. To je ta Babylónská věž. Zde je přesný koncept toho, co podsouvá svým otrokům tento gangster. Přitom on sám je nepředstavitelně zranitelný, nemohoucí, kdyby se postavil přede mě osobně, vypaří se do ničeho. Člověk se jen na něj jen podívá škaredě a on sublimuje.

(1.31.08) Používá k tomu nástroje, aškenázské židy a podobné, sionisty, aby tady na Zemi utvářeli mínění a parazitovali. Aby šli přesně podle koncepce Tanije, kterou napsali i pro křesťany, cestou satanisty, svobodo-zednáře žida Isaaca Newtona: Zjevení Jana, kde je koncept Tanije zapsaný: „Když tato země a nebe bude zničené…“. A k tomuto se schyluje. Oni teď vykřikují cestou nemocné dívčiny, že se děje globální katastrofa, ekologická a podobně, globální oteplení. Já to všude nazývám „globální otupení“. Je to další nástroj blokace mezi vědomím a podvědomím jednotlivce a manipulace, aby vedli své věci k cíli, který je dopředu známý. Je dostupný úplně každému. Kdokoliv, kdo chce, dokáže se k této informaci dostat.

//Yzak Newton / Sir Isaac Newton (1642 – 1727 v Londýně) byl anglický fyzik, matematik (působící v Cambridge na stolici Lukasiánského profesora), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.
https://cz.sputniknews.com/svet/201809278142158-newton-bible-konec-sveta-apokalypsa:
Newton psal o konci světa pod pseudonymem Jehova Sanctus Unus. V těchto pracích pojednával o průzkumu biblických textů. Prostudoval Evangelium a dospěl k závěru, že se Země brzy znovu stane Královstvím Božím a od základu se změní.

Pro Newtona se to má stát začátkem roku 2060. Možná, že v této době má dojít k nějaké katastrofě, nebo válce, která potrvá čtyři desetiletí, a nakonec přivede k zahájení nové éry,” tvrdí Freistetter. //

Samozřejmě je potřeba si rozšířit schopnosti jazyka a studovat to v původních znění, protože do lokálních jazyků se nepřekládají věci až tak pravdivě, aby byly použitelné i pro část izolované národy, pro Slováky, Čechy atd.

(1:32.50) Na druhé straně, jaký by byl vztah takového agenta (super inteligence) k Bohu? K člověku, který naprogramoval tuto umělou inteligenci (UI)? Kdokoliv, kdo se pokouší vyhovět konceptům, jako jsou všeobecné osobní obětní, emocionální, duchovní a postranní požadavky osobního „stvořitele“, které jsou vyrobeny z jakékoliv lidské bytosti anebo jakoukoliv lidskou bytostí, či už super inteligentní nebo ne, se samozřejmě dá říci, že teologicky by zabloudil to teraprohibice. To už každý ví, co to je.

A když by světonázor jakéhokoliv super inteligenta zvládl vztahy s tím, co by se mohl považovat za jeho tvůrce jako člověka…

Takže jdeme zase k podstatě toho slova světonázor – Weltanschauung. Tento termín se často nesprávně připisuje Wilhelmu von Humboldtovi, zakladatelovi německé etnolingvistiky. Jak však připomíná Jürgen Trabant a James Underhill, Humboldtovou klíčovou koncepcí byl Weltansicht. Weltansicht použil Humboldta k označení zastřešujícího koncepčního a senzorického chápání reality, sdíleného lingvistickou komunitou (národem). Na druhé straně, Weltanschauung, který poprvé použil Kant, a později ho zpropagoval Hegel, se vždy používal v němčině. A později v angličtině, jako odkaz na filozofii, ideologii, kulturní nebo náboženské perspektivy, jako na jazykové komunity a jejich způsoby udržení reality.

No a Kant – víme kdo to je. Kant se vyjádřil velmi krásně i ke vzniku a působení křesťanství. Pověděl jednu velkou pravdu, co že jsou křesťané: už jsou takoví zazombírovaní od těch 70.let, od časů Hippies.

(1:35.16) Pojďme zase k tématu světonázoru. V roce 1911 zase mínění utvářející německý aškenázský filozof Wilhelm Dilthey uveřejnil esej s názvem „Druhy světonázoru Weltanschauung a jejich vývoj v metafyzice“.

//Wilhelm Dilthey (1883-1911). Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey//

No a jdou na metafyziku, na úroveň energetické vlivu, s pomocí kterého prorazí vědomí člověka a velmi rychle budou působit na jeho podvědomí. A stala se poměrně vlivnou.

Charakterizoval světonázor jako perspektivu života, která zahrnuje kognitivní hodnotící a dobrovolné aspekty lidské zkušenosti. Ačkoliv světonázory byly vždy vyjádřeny v literatuře a náboženství, ve filozofii se jen pokusili dát konceptuální definici ve svých metafyzických systémech.

Na základě toho Dilthey zjistil, že je možné rozšířit tři všeobecně se opakující druhy světonázoru. První z nich nazval naturalismus. Zajímavé – Dilthey použil Védickou koncepci tří slonů. Tito paraziti s oblibou používají tuto Védickou koncepci, protože má svůj hluboký význam. K tomu se vrátíme, až přejdeme ke Svetoponímaniu.

(1:36.57) První z nich nazval naturalismus, protože upřednostňuje vnímání a experimentální určování toho, co je, a umožňuje, aby nepředvídatelné události ovlivnily to, jak hodnotíme a reagujeme na realitu. Naturalismus najdete u Démokrita, Vobese a mnohých dalších filozofů, kteří všichni do jednoho pocházejí z izraelského národa. Protože oni jako první začali prosazovat biblický koncept zotročení světa a zničení vysoce rozvinuté kultury na Zemi.

Druhý typ světonázoru se nazývá idealismus svobody, to je demokracie. Takže druhý typ světonázoru se nazývá idealismus svobody a ten najdete, kromě jiného, u Platóna, Destertéze, Kanta a Bergsona. Víme, kdo to byl Platón? Byl to Žid, to bylo úplně normální. A znovu, jedná se o světonázor, který se nazývá idealismus svobody.

(1:38:25) Pojem DEMOKRACIE vznikl v době, kdy vládl otrokářský systém. Otroci byli fyzicky svazováni a bylo hned vidět, kdo je svobodný a kdo je otrok. Byli svazování do skupin, aby náhodou neutekli majiteli, který za ně dal neskutečné množství nakradených a podvodem vydělaných peněz. A potom to změnili přes nástup OSVÍCENSTVÍ na idealismus svobody. Tzn. že vytvořili IDEU, ideu svobody u otroků současného světa. To je to, o čem stále hovořím.

Tento druhý typ světonázoru je dualistický a dává přednost svobodě vůle. Organizační uspořádání našeho světa je strukturované podle naší mysli a vůle vědět. Na tom je zajímavé, že vytvořili ideály. Někdo si může myslet, že je svobodný člověk a přitom je absolutní otrok. A je jedno, jestli jezdí v Mercedesu, Jaguáru či Rolls Royce nebo nemá vůbec nic. Je to stejné, stále je to otrok. Takoví lidé dávají přednost “svobodné vůli”, přičemž tuto svobodnou vůli nemá nikdo.

(1:40.21) Svobodná vůle neexistuje, neboť je to jen ideál svobody v principu demokracie: démos-krátos. Tam ta svobodná vůle není, protože je zde předsunutý koncept, který v současné době mění světonázor – vidíme, že se přepisují už i nedávné události v Evropě (události z 89.roku, Druhá světová válka) Co to má společného se svobodnou vůlí?

Veřejnosti je podsouvané něco, nějaký koncept přes mínění utvářející média z kdejaké vědecké struktury a obce, které působí od nejnižších stupňů. Tzn. že už dětem ve školách je to vtloukáno do podvědomí. Vymyslí si, že je to projev svobodné vůle, ale nalepí na styčný bod, kterým je idealismus – že svoboda je idealistická. Tzn. vymyšlená svoboda a každý si může vymyslet, jak chce. Hlavně, aby měsíc pracoval za pár peněz, aby další měsíc mohl přežít a docházet na „panské“.

((1:41.49) Třetí typ se nazývá objektivní idealismus, a Dilthey to vidí jako u Heraklituse, Parmenidese, Spinózy, Leibnize a Hegela. To jsou některé řecká jména, no ale znovu – žádné takové Řecko neexistovalo, žádná řecká civilizace. Řecký stát ano, ale řecká civilizace se utvářela ne na území současného Řecka, nýbrž na území Švýcarska a některých území Německa.

V objektivním idealismu se ideál nevyvyšuje nad to, co je skutečné, ale v něm zůstává. Tento třetí typ světonázoru je nakonec MONISTICKÝ a snaží se rozlišit vnitřní soudržnost a harmonii mezi všemi věcmi. Dilthey si myslel, že není možné přijít se všeobecně platnou metafyzickou anebo systematickou formulací kteréhokoliv z těchto světonázorů, ale považoval je za užitečné schéma pro svou reflexnivější životní filozofii.

Zase něco předložil tento Dilthey sám – je to v podstatě jeho idea, ale svět tuto ideu sebral jako všeobecnou. Tzn. že on něco nadiktuje, jako svůj názor. Takto se objevují takoví čaromútníci, čaromútí, a časem, když to zapadne do světového konceptu, tak to začnou ve světě používat a budou dále debilizovat lidi touto další myšlenkou, názory.

(1:44.10) Antropologicky je možné světonázory vyjádřit jako základní kognitivní, afektivní a hodnotící předpoklady, které skupina lidí dělá o povaze věcí a které používá na uspořádání svých životů. Nejprve jdou uspořádávat své životy a pak to nutí většině. To je ten demokratismus, kde menšina vládne nad většinou. A to je ta řecká civilizace. A co je pojem CIVILIZACE jako takový? To je menšina parazitující na většině, a vytvářející z přírody, z ekosystému, smetiště, žumpu, odpad – to je civilizace.

V současnosti vidíme toto globální otupení, které funguje okolo této civilizace. Kde Gréta Thunberg, psychicky narušení děvčátko, je zneužívána na tyto idiotské cíle nějakých idiotů tvořících mínění.

Pojem světonázor označuje komplexní soubor názorů, vnímaných jako organická jednota o světě, jako o médiu a trénování lidské existence.

(1:45:39) Pokračujeme dále. Toto je další styčný bod, týkající se světonázoru. Toto podotýkám posluchači: toto je z anglického originálu, anglické knihy, anglické knihovny, z USA. Tam se vytváří světonázor, mínění o světě, a oni si tam nechávají v těch pojmech – jak jsem mluvil o té civilizační bažině – však civilizace jde do zániku, jako vždy – v této civilizační bažině si nechávají něco pod nohami, nějaké pilířky, aby na to mohli stoupat, když stoupnou sami vedle, aby se neutopili.

Takže světonázor slouží jako rámec na vytváření různých dimenzí lidského vnímání a zkušeností, jako jsou vědomosti, politika, ekonomie, náboženství, kultura, věda a etika. Bum a tady máme světonázor!

(1:46:25) A teď se blížíme k jádru pojmu SVĚTONÁZOR. Co vše to ovlivňuje? Vzpomínali jsme, že jsou v tom OBRAZY a SYMBOLY, které jsou distribuované přes média, knihy, literaturu, tiskoviny atd. – teď se to rozšiřuje.

Zjistili jsme, že kořen slova SVĚTONÁZOR pochází z německého slova, které je složeným slovem. A nyní vidíme, že se jedná o to, že světonázor používá svět anebo vnímá svět jako médium. A co je médium? Médium je něco, co se dá nějakým způsobem ovládat a formovat. A ještě si tam napsali „a trénovaní lidské existence“. Oni se tedy snaží trénovat lidi na celém světě přes SVĚTONÁZOR!

(1:47:59) Takže přicházíme do celého jádra pojmu světonázoru. Například světonázor kauzality jako jednosměrný, cyklický anebo spirálovitý vytváří rámec světa, který odráží tyto systémy kauzality. Tyto světonázory o kauzalitě jsou základem nejen náboženských tradic, ale i jiných aspektů myšlení, jako je účel historie, politických a ekonomických teorií a systémů, jako je DEMOKRACIE, AUTORITA, AUTORITÁŘSTVÍ, ANARCHISMUS, KAPITALISMUS, SOCIALISMUS a KOMUNISMUS.

Toto je potřeba, aby si každý posluchač zapamatoval velmi dobře, než přejdeme na Védickou Slavjano-Árijskou koncepci SVETOPONÍMANIA. Protože tam je o tomto všem napsané a tam vysvětlím jiné vazby, jak to navzájem pracuje a funguje podle mnohem starší koncepce, jako je SVĚTONÁZOR.

(1.49.07) S rozvojem vědy přišly „весмы“ (stupnice), hodiny – na svět se prý dostaly hodinky. Přičemž hodinky byly daleko dříve, ještě za časů Sumerů. Takto nás klamou. A to byly hodinky náramkové, stojanové, stolové, věžové, atomové atd. To už tu dávno bylo. To už tu měla Védická kultura. A oni to jen tak vytáhnou z dávnověku.

S rozvojem vědy přišel čas hodin. Člověk začal být chápán jako automat. Ale co lidská vůle? Vidíte světonázor šířený přes filozofii k lidem, masám, tlupám, aby trénoval člověka a pasoval ho DO POOZICE AUTOMATU. Potom v mezičase vytvoří umělou inteligenci, kterou postaví nad tohoto člověka a natlačí mu internet věcí, natlačí mu virtuální realitu a udělají z něj biorobota, zombi, debila. Takto se to bude vyvíjet, toto vše jsou dávno popsané věci. A člověk nebude mít vůli, na to dávají důraz.

Světonázor v časové posloupnosti akce a další akce vede k podkladovým diverzifikacím, jako determinismus versus svobodná vůle. Takže toto je světonázor. Ideologie svobody, ideologie svobodné vůle, ideologie ducha, přičemž toto vůbec není!

(1:51:18) SVĚTONÁZOR SVOBODY povede k disciplínám, které se řídí jednoduchými zákony, které zůstávají konstantní a jsou vědeckou metodou statické a empirické. Zatím co SVĚTONÁZOR DETERMINISMU generuje disciplíny, které se řídí generativními systémy a racionálními ve vědecké metodě. Dobře. Pokračujeme příště.

4) Svetoponímanie 2

MP3 2019-12-15

 

(19:52) Několik předložených světonázorů dokazuje kaleidoskopický pohled na svět. Nakonec se dokazuje, že vše v koncepci světonázoru je zcela jinak. A účelem několika roztříštěných světonázorů je zmatení lidí – nutí lidi se povrchně se s nimi ztotožnit. Takto se ztrácí přehled stavby světonázoru. Oni potřebují světonázor navázat na jednotlivé kultury.

(22:45) Osvícenství (renesance, tzv. znovuzrození) – na tento umělý sloh (stavitelství) navázali svoji snahu zakrýt, co skutečně obsahuje a nasměrovali pozornost lidí jinam. Je představen jako racionální projekt, ve kterém se veškerá Pravda dá „obsáhnout pouze rozumem“.

Přibližně v polovině 20. století se rozhodlo, že se budou světonázory tříštit a vázat na kultury, aby tyto kultury padly.

Chtějí skrze světonázor vnutit – přinutit, aby každý jednotlivec, kultura nebo část národa považovali tento projekt za racionální. Světonázor je v principu projekt, kterým se má obsáhnout všechna Pravda pouze rozumem. A rozumem koho?

(26:00) Leo Apostel (https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_n%C3%A1zorhttps://cs.qwertyu.wiki/wiki/Leo_Apostel). On se svými následníky byl zakladatelem toho, že na základě svých úvah začali tvrdit, že jednotlivec nebo skupina jednotlivců dokáží sestavit světonázor.

Ujišťují se o tom, že světonázory mohou být považovány za působení na komunitní úrovni nebo nevědomým způsobem – a to jsou velmi zajímavé věci. Jakákoliv tlupa se pak dá nevědomě zmanipulovat, a to skrze umělý světonázor.

(28:49) Hypotéza Sapir-Whorf (https://daglse.ru/cs/gipoteza-lingvisticheskoi-otnositelnosti.html) – přináší myšlenku, že člověk by se musel naučit či vymyslet nový jazyk, aby mohl sestavit nový světonázor. Tj. snaha skrze vytváření světonázorů vytvářet otrokářský systém. Tímto způsobem chtějí vytvořit nevědomého a hloupého člověka, který může být nahrazen umělou inteligencí (UI) – aby se tímto způsobem dalo s člověkem a celou skupinou manipulovat. Pak se člověk stane podřízený výtvoru toho člověka.

Podle Lea Apostela je světonázor ontologií nebo popisným modelem světa. Zabývá se tím, jak by měl vypadat popisný model světa; kam směřujeme (Quo vadis), jaké jsou hodnoty, odpovědi na etické otázky, co mám dělat atd.

(30:46) Svět se nyní vykládá podle nějakých „západních hodnot“. Přičemž nikdo neví, o jaké hodnoty se jedná. A světlé hodnoty jsou převážné většině lidí utajované.

(32:13) Nevědomému a ovládanému člověku pak předpovídají příchod svého „spasitele“.

Předpovídají příchod svého Spasitele – a víme, že jde o „spasitele“ Aškenádů. A tomuto spasiteli patří veškeré federální rezervy (FED) v Americe. Tato informace je dostupná.

(34:08) Epistemologie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Gnozeologie): je teorie poznání. Přinutí davy přemýšlet o tom, co je lež a pravda, přičemž nejprve všechno řádně překroutí. Nastrčí nějaký kaleidoskopický pojem, například demokracii. Mainstreamová média vytvoří z pravdy konspiraci a z konspirace pravdu – a tuto konspiraci šíří jako čistou pravdu přímo před očima diváka.

(36:06) Etiologie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Etiologie; znamená soustavné hledání a výklad příčin. Nejprve se světonázor vymyslí, potom se vykonstruuje a k tomu vymyslí nějaký původ. Takto běžně funguje naše oficiální věda, nauky, vzdělávání – úplně všechno.

(37:25) Michael Lind – další tvůrce ovlivňování veřejného mínění. Tvrdí, že světonázor je víceméně koherentní chápání povahy reality, což umožňuje jejich držitelům interpretovat nové informace… (viz https://cs.qwertyu.wiki/wiki/World_view). Další matení lidí, aby si nemohli vypěstovat mozaikové chápání a vnímání světa. Zmatek a pokoření člověka je žádoucí, aby poslušně čekal v tomto zmateném stádu na nějakého berana, který se stane vůdcem toho jejich stáda.

Často se stává, že politici často dávají událostem různé výklady a významy, aby manipulovali. V kampani prosí o své zvolení, aby pak jako DÉMOS mohli nad otroky vládnout.

(40:02) Přitom Slavjano-Árijci jen do nedávné doby, do roku 1917, měli systém Državy. Žili a spravovali Državu podle Kopného práva.

Princip DEMOKRACIE je, když DÉMOS se podvodným způsobem pasuje za otrokáře. A po celou dobu svého zvolení dává svou nadřazenost na vědomí svým otrokům. Přičemž si zákony vytvářejí pouze pro sebe. Všichni politici jsou stejní a chovají se stejně.

(43:28) V Americe vznikal po roce 1812 princip DEMOKRACIE, kdy se dovršovala SVĚTOVÁ VÁLKA, velký světový majdan. Tehdy se isgojové (vyvrhelové) a degeneráti pokusili změnit systém Državy (ImPérie) na systém demokracie – tedy na otrokářský systém. V Americe to byl boj severu proti jihu, kde bojovali zastánci otrokářského systému s jeho odpůrci. V Evropě, jako náhodou ve stejném okamžiku, vytáhl Napoleon na východ proti Državě. To trvalo až do roku 1917, kdy Sefardští a Askenázští Židé získali vládu nad světem použitými klamy a polopravdami.

(45:09) Ve Druhé světové válce se to vyhrotilo, když Aškenaz jménem Hitler založil Národní socialismus v roce 1932 a další Aškenaz Rothschild Hitlera ze Švýcarska financoval a od roku 1939 se budoval koncept Izraele, pro kterou byla nezbytná ohňová oběť izraelskému Bohu Jahvemu v počtu 6 000 000 Sefardů (https://cs.wikipedia.org/wiki/Sefardi).

Je to pouze otázka Židů, nám ostatním do toho nic není. Do toho bychom se neměli nechávat zatahovat. Oni nás do těch svých her jen zapojují.

(47:52 – 56:54) Michael Lind uspořádal americké politické světonázory, což bylo v 70. letech 20. století viz „Proudy v současném americkém myšlení“ na stránce https://cs.qwertyu.wiki/wiki/World_view. Nejde tedy o nové informace, jsou to staré záležitosti. Michael Lind zmiňuje už tehdy koncept „globálního prediktora“ a genocidu lidstva kvůli přelidnění. Koncem 19. století měli ve švýcarském městečku Basilej zasedání „nejsvětější“ z Aškenazů (tzv. sionští mudrci), které oni samotní dementovali – zasedání bylo přitom skutečné a jeho obsah je alarmující. Tam začali vytvářet koncepce, které se následně realizují.

Lind uspořádal americký politický pohled na svět do pěti kategorií: Green malthusiánství, Liberálnost izolacionismus, Neoliberální Globalismus, Populistický nacionalismus a Sociální demokracii.

(56:54) Aby někdo alespoň částečně pochopil židovskou otázku, je nevyhnutelné poznat hebrejský jazyk, důkladně poznat jejich kulturu – a tu mimo Židů nikdo nezná. A i kdyby došlo k poznání jejich kultury, muselo by dojít k poznání skutečné minulosti, která je diametrálně odlišná od té, která je podsouvaná veřejnosti.

(57:34) V rámci tématu světonázorů byl vysvětlen princip kaleidoskopického vidění věcí. To, co se nám veřejně podsouvá, je kaleidoskopické a rozmazané, zdeformované. Vedagor osobně zastává názor vidět svět MOZAIKOVITĚ, tj. ve skutečném Obrazu. Aby neunikala podstata, kdo a co se skrývá za vyřčeným pojmem, aby nenastala manipulace a zkreslení.

(58:45) Mojmír shrnuje krátce význam jednotlivých světonázorů a Vedagor dodává, že světonázor se týká pouze biosféry zeměkoule.

(59:44) Český a slovenský jazyk je nedokonalý a umělý. Vznikl teprve nedávno a je velmi mladý. Původní STARORUSKÝ JAZYK má větší počet symbolů abecedy (tzv. Bukvic), tak dokáže vytvořit mnohem více slov a významů, než český a slovenský jazyk (má 49 znaků). Nehledě vůbec k latině a angličtině, kde je znaků velmi k tomu, aby se vytvářela slova. Ve Staroruštině jsou pojmy jako svět, okolní svět, pak slovo Vselennaja (Вселенная), které se překládá jako vesmír, ale Ves-mir je celý tento svět – tj. biosféra zeměkoule. Kosmos je v češtině a slovenštině zkreslený, nenese ten obraz Vselennaja: prostor mezi biosférou zeměkoule a systémem sluneční, galaktickým a mezigalaktickým. To by ohledně těchto pojmů bylo úplně jiné téma, tedy pojmů, které v našich jazycích úmyslně chybí.

Staroruský jazyk je úplný, původní a náš – umožňuje mozaikové, celostní a úplné Poznání Reality.

 

Vedagor – Světoponímání / Svetoponímanie

(1:07:29) Světoponímání (slovensky Svetoponímanie, „Vnímání světa“) je védický koncept Slavjanů a Árijců. Tedy náš starodávný a pradávný koncept. Vedagor bude postupně mozaikovitým objasňováním, „obrázek po obrázku“, pomáhat sestavit ten potřebný Obraz.

Pojem Světonázor je sám o sobě je pohled kaleidoskopický, rozbitý. Je potřeba nahlédnout, co světonázor je a je zřejmé, že ve skutečnosti obsahuje něco jiného, než se veřejně prezentuje.

Naše Světoponímání se nazývá Judžismus, znali ho naši Předci a pochází z Vesmíru, odkud pocházíme i my Slavjani a Árijci. Náš původ není slučitelný s biblickým původem o stvoření Adama a Evy, protože bychom na Zemi museli být všichni židovského původu – a víme, že to kat není. A to je dostatečný důvod o mimozemském původu a příchodu dávných Předků Slavjanů a Árijců z vesmíru.

(1:11:19 – 1:13:10) Naši Předkové měli vlastní a specifické vnímání Světa, zcela odlišné od ostatních národů, žijících na Zemi. Abychom pochopili Judžismus, je nezbytné se naučit myslet obrazně, mozaikově. Tento MOZAIKOVÝ OBRAZ, OBRAZOVÉ MYŠLENÍ, obsahuje mnohem více informací, než fonemické, gestické a nebo vizuálně-sluchové informace.

(1:13:10) Světoponímání se liší od Světonázoru v tom, že člověk se musí nejen dívat na Svět, pozorovat ho, ale musí mu i rozumět. Je tedy potřeba pochopit, co se děje, abychom se k tomu uměli adekvátně postavit a zaujmout nějaký postoj a podle toho se zachovat.

Ten, kdo chápe strukturu Judžismu, odhalí i Světoponímání. Kdo ho však úplně nepochopí, tehdy se mu stane Světoponímání Světonázorem. Vysvětlení je v tom, že Védické Světoponímání je založené na Obrazu želvy se třemi slony – tj. na želvě stojí tři sloni, a nad nimi stojí plochá země.

(1:15:19) Slavjano-Árijci používali mnoho druhů písma a jedno základní písmo je runické – Runika neboli KARUNA. Obsahuje 144 základních znaků, a pak jsou doplňující znaky. Nicméně celkově je jich tisíce, milióny. Každý znak, symbol Runy má v sobě (nese sebou) Obraz. Nenese v sobě zvuk, jak je běžné v tomto současném Systému (Matrixu), kde máme písemnou formu pod názvem latina. Runa se od latiny liší a nenese zvuk, nýbrž každá RUNA vydává OBRAZ.

(1:16:14) Po Runě vznikal Samskrit a pak Staroslovienská Bukvice, a to vše v sobě nese Obrazy. Staroslovienská Bukvice je také obrazné písmo a každý znak nese mnohorozměrný Obraz. Je to rozdílné od Karuny, kde vždy jedna Runa nese jen jeden Obraz – a Obraz se doplňuje podle toho, jak se spojují jednotlivé Runy, aby z toho vznikl požadovaný význam.

 

Samotný Obraz Run poskytuje velmi mnoho informací. Samostatně nebo složené do Obrazu slova, evokují určité konkrétní Obrazy. Pro vysvětlení – nejedná se o nic tajného. Ve všech zmíněných písmech je vše krásně viditelné a je tam vidět podstata, úmysl, záměr i cíl.

(1:18:46) Judžismus je napsaný v Karuně, v runických znacích a to ve čtyřech Runách: Runa „JOGA“ (zvuk JUDŽ), Runa „INSTINA“ (zvuk I), Runa „ZEMĚ“ (zvuk Z) a Runa „Svět-Vesmír“ (zvuk M).

Runa „JOGA“ (zvuk JUDŽ) – rozšíření Vědomí do dvou stran, a zároveň toto rozšiřování Vědomí sjednocuje (podobné jin-jang). Z této Slavjano-Árijské koncepce vyrovnaných energií jin a jang vychází pojem SLAVJAN. Slavjan je ten, který slaví jin a jang.
Koncept jin a jang pak převzala Čína a východ. Světonázor to chybně popisuje jako dvě rozdílné, rozdělené energie a to není pravda. V podstatě DOBRO a ZLO v principu neexistují, je to výmysl Temných sil. Později to Vedagor ještě více vysvětlí. Je jen jedna cesta a druhá cesta. Jsou zde RAZI (první), kteří byli vytvořeni skutečným Stvořitelem Ramchou (v Indických Védách pod jménem Brahma) a byli vytvořeni najednou, jako muž a žena. V Tóře a Bibli je to v první kapitole zapsáno jako stvoření prvního Člověka. A ve druhé kapitole jsou vyrobení DRUZÍ, kteří všechno kazí, vytvářejí podvod, klam, destrukci, katastrofy a nedokáží vytvořit nic pozitivního, konstruktivního, co by bylo pozitivní pro ostatní. Cestují vesmírem, osídlují různé světy a postupně je zcela zničí pod vedením Jahveho.

Judžismus se skládá ze čtyř Run, kde první Runa je „JOGA“ (JUDŽ) a pak následuje troj-Runa; tedy se skládá ze tři Run a dávají Obraz „Jistina Pozemského Světa“.

Runa „ISTINA | česky jistina“ (zvuk I) – je slovo v chápání Čechů a Slováků zkreslené, převedené na finančně-úvěrový otrokářský systém tohoto světa a tak tuto Istinu zaměnili za něco jiného. Je mnoho skutečných Istin, které jsou zapsané, jsou rodové, přírodní a kosmické. V případě Runy JOGA se jedná o Istinu pozemského světa. Istina je více než pravda
Je rozdíl mezi Istinou a Pravdou. Například dva lidé jsou účastni stejné události, ale každý z nich událost vidí z jiného úhlu. Doslova zrakového úhlu a tak se jim tato událost bude jevit rozdílně a každý bude vidět „svou“ pravdu. Istina je neměnná a jednotlivé pravdy jsou součástí této Istiny.

 

(1:32:15) Popis Obrazu želvy, která plave v oceánu Poznání (Vědomostí), nese na krunýři tři slony a ti na sobě pak nesou plochou zem

1) Plochá země znamená plochý, plytký úsudek člověka

Lidé myslí pouze v kategoriích ANO / NE. Poměrně hodně lidí myslí pouze v těchto dvou kategoriích a více možností pro ně neexistuje. Ale u Slavjano-Árijců duální myšlení není ohraničené jen těmito dvěma kategoriemi. My vidíme dva a více základů, kde ANO a NE je základ a mezi nimi vidíme ještě MOŽNÁ, URČITĚ, PŘIBLIŽNĚ a tak dále až do nekonečna. Přesně se to dá říci až tenkrát, jakmile přejdeme úplně do Istiny poznání.

Symbol ploché země je duální struktura myšlení nebo vnímání okolního světa a událostí, a na to navazuje i myšlení.

2) Plochá země, která leží na zádech tří slonů

Každý člověk na této zemi přijímá znalosti a vědomosti od jednoho z těchto slonů. Tito sloni jsou symbolem tří světů, tří SVĚTONÁZORŮ, tří forem života. Předtím jsme si vysvětlovali Světonázor: jak ho rozpoznat a co je jeho podstatou. Co se tímto pojmem sleduje. Tito tři sloni jsou symboly těchto tří Světonázorů. Přitom Světonázory začaly vznikat ve 20. století, ale Védický, Slavjano-árijský symbol třech slonů existuje statisíce roků. Tedy daleko předtím, než přišel kosmický parazit na Midgard-Zemi.

 • První slon je MATERIÁLNÍ SVĚT: jeho základem je hmota.
 • Druhý slon je IDEALISMUS: základem je idea, myšlenka. Svět imaginárních plánů, myšlenek.
 • Třetí slon je MYSTICISMUS (transcendentální svět): jeho základem je slovo, tedy materializovaná idea. Transcendentální svět je jakoby doplňkem dvou slonů, protože jeden nemůže existovat bez druhého. Aby tito tři sloni mohli nést plochou zemi, musí fungovat všichni společně. Mysticismus – mystika je moudrost Instinného, pravého slova. Tak, jako je možné materializovat zhmotnit myšlenku, ideu prostřednictvím slova.

(1:39:09) Tři sloni, kteří zastupují materialismus, idealismus a mysticismus – jsou hlavní formy vnímání světa. Kromě toho se Materialismus a Idealismus snaží očernit a zatemnit Mysticismus, aby tvrdili, že neexistuje, a přitom oba dva využívají právě jeho služby. Tito tři sloni dostávají informace od želvy, kde jde o pyramidový tok informací a energie až k ploché zemi.

Želva představuje Judžismus, Světoponímání. Želva čerpá informace z oceánu neomezeného Poznání a absolutní Istinné Pravdy. Tímto oceánem je energie. Judžismus a Védismus je v principu založený na energii jako takové. Všechno je tedy energie – světlo, informace atd. Hmota je koncentrovaná energie ve všech svých projevech. I věda zjišťuje, že hmotu tvoří nejméně 80% objemu nic, nula, prázdnota; zbytek jsou atomy. Elektrony neexistují, je to opět současný výmysl.

Idea a myšlenka je energie obsažená informacemi nebo energetický obraz. Proto základem Judžismu je energie jako taková.

(1:42:20) Plochá země spočívá na třech slonech – sloni stojí na želvě – želva plave v bezkonečném oceáně – toto je je jediný a pravdivý model struktury země.

(1:44:37) STRUKTURY SVĚTŮ jsou součástí Judžismu, kde vše spolu souvisí a týká se to energií. Slavjano-Árijci znají čtyři světy: JAV, NAV, SLAV a PRAV.

 • Svět JAV – je náš fyzický hmotný svět. Vnímáme ho smyslovými orgány.
 • Svět NAV – je jemnohmotný svět (v temné NAV se nacházejí Běsi, světlo NAV obývají naši předkové).
 • Svět SLAV – jemnohmotný svět (světlá NAV, světlý astrální svět). Zde jsou naši Předkové a Ochránci. Naši Předkové v minulosti své Předky. Proto světlý svět NAV naši Předkové někdy nazývali světlou SLAV a temnou nazývali jednoduše NAV.
 • Svět PRAV – je světem Bohů.

Struktury Svetu Slavjano-Arijcu (NAV, JAV, SLAV a PRAV)

(1:47:24) Můžeme tento systém Slavjano-Árijců porovnat se současným Světonázorem. Současný obecný Světonázor zná tři světy:

 • Svět fyzický – současní jeho zastánci se vyhýbají pojmenování JAV a raději tento svět nazývají fyzický. Obhajují své tvrzení „hustotou“ a „neprostupností“ hmoty, fyzična.
 • Svět astrální – je hvězdný svět. Slovo „astrál“ pochází z řeckého slova „asteri“, to znamená hvězda (pozn. tento koncept je široce používán v okultismu, magii, filozofii, ezoterice, alchymii). Proto astrální svět nazývají hvězdným světem, tzn. je to svět mezi hvězdami a je od nás odpojený, samostatný.
 • Svět mentální – má ještě název nadoblačný nebo zaoblačný, Božský svět.

Pro současný systém už nic neexistuje. Protože systém Světonázoru je vytvořen různou kompilací a převzetím východních nauk a ještě je i tak záměrně pokroucený.

 

(1:52:47) Naši předkové, když učili jiné národy, předávali jim Vědomosti ve zkrácené podobě. V Mahábháratě je jasně napsané na 110. straně, že „přišlo sedm Bílých Mudrců ze severu, z oblasti za vysokými horami, aby nám dali Moudrost, jak máme správně žít“.

V Indických VÉDÁCH – v RIGVÉDĚ se praví, že moudrost v nich obsaženou jim přinesli bílí mudrci ze severu. Viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rgv%C3%A9da

Védy přinesli do Indie Áriové, kteří dle historických záznamů přišli do Indie ze severu z takzvané Tartárie cca 2 500 – 3 500 let před naším letopočtem.

Dokument „Rodná víra“ z cyklu Cesty víry zmiňuje: „Indové sami říkají, že bílí rišiové – bílí učitelé přišli ze severu. Přinesli jim moudrost – védy a oni podle nich žijí.“ viz od 16:49 minuty tohoto dokumentu na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/208562215500009-rodna-vira/titulky

I u jiných národů se popisuje příchod Bílých Mudrců ze Severu, jak učili daný národ správně žít.

Pokud se v Indických Védách popisuje, že více než Nirvána neexistuje. To však neznamená, že by za Nirvánou už nic dále nebylo.

Předávané znalosti byly uzpůsobeny fyzickým a mentálním schopnostem chápání, protože jinak by přenos potřebných informací nebyl možný.

(1:58:26) S tématem struktury světů souvisí ještě pojmy NEBE a NEBESA, které v sobě nesou rozdílené Obrazy. Oba Obrazy pocházejí ze Staroruštiny, ze které byly přeneseny do češtiny a slovenštiny. Jejich struktura se „jeví“ podobně a přitom skutečné významy jsou velmi odlišné.

 

V temné NAV je NEBE – je tam, kde není Boha. Ve světě SLAV a PRAV jsou pouze NEBESA – tedy zde není Běsů.

5) Filter náuky

MP3 2019-12-21

 

Pojednávanie o stratenom čase sfalšovania dejín na históriu
Kým a prečo bol vytvorený filter náuky
Odhalenie vzťahu medzi skreslením dejín na históriu a metódami skreslovania identity

Pojednání o ztraceném čase, zfalšování dějin na historii anebo kým a proč byl vytvořen „FILTR NAUKY“, odhalující vztah mezi zkreslením dějin na historii a metodami zkreslení identity.

Význam slova KONSPIRACE (slovensky KONŠPIRÁCIA, anglicky CON-SPIRA-CY)

Toto slovo se skládá ze tří částí. Některé jazyky fungují na základě staroruského jazyka (Svätoruský Jazyk, Bukvice). V arabském a perském jazyku je následující vysvětlení:
– CON – kruh, nebo okruh; KON je pravidlo, etalon, který je uzavřený;
– SPIRA – význam spirály;
– CY – cyklus.
Skutečný Obraz CONSPIRACY je tedy pravidlo cyklické spirály, uzavřené v kruhu. Tj. informační záležitost jako podprahová zbraň na informačním poli. Pokud cíl nepozná tento skutečný Obraz, pak u cíle (oběti) dojde k zacyklení, zaseknutí.
Současná mínkotvorná věda používá tuto zbraň za účelem ochrany své cyklické uzavřené lži a podvodu tak, že NEGUJE názor, který nezapadá do rámce tohoto paradigma.

HIS-TORY (slovensky a česky „historie“)

Obraz skutečného významu tohoto slova postupně objevíme. Budeme odhalovat deformaci minulosti, dějiny civilizací a to i nejen lidských, která výrazně zasahuje do naší Reality.

Zavedení tzv. FITRU NAUKY

Tzv. Civilizace-vítěz zavedla systém odstranění všech vědeckých zmínek o svých konkurentech. Proto zavedla FILTR NAUKY za účelem vytvoření monopolu na Poznání, včetně poskytování vzdělání, zkreslení Dějin včetně odmítnutí nálezů předkládaných o minulosti, falšování archeologických nálezů, chronologie knih, uměleckých děl, mincí, vkládání listů do letopisů, kronik. Podsouvání textů napsaných ve jménu jiných autorů. Falšování současného přírodovědeckého výzkumu v chemii, biologii a ostatních vědách.
Ničení všeho, co této NAUCE nevyhovuje: Odstraňování lidí, kteří svými objevy ohrožují monopolní koncepci, archeologických důkazů a nalezišť, publikací a knižních zdrojů. Zatajování nevhodných informací na všech úrovních.

Tito pseudovítězové v podobě historických vrahů úmyslně odstraňují informace z Dějin o nežádoucích epochách, krajinách, národech, státech, lidech a faktech. Ničí artefakty a formují novou chronologii. Dějiny přepisují tak, aby vyhovovaly pouze ideologii „vítězů“.

Mechanismus vlivu je jednoduchý

Vybere se národ nebo jeho část, kterému vytvoří jazyk a abecedu podle principu „piš jako slyšíš, anebo jak se mluví, tak se píše“. Přepíšou jeho minulost, napasují na tento národ tzv. pravou chronologii od nich podsunutou, zakážou mluvit původním rodným jazykem, donutí ho mluvit cizím jazykem a nebo jediným původním dialektem jazyka. Nahradí kalendáře, náboženství, abecedu atd. A ty, kdo nesouhlasí, zabíjejí, mučí nebo šikanují. To vede k narušení národní identity.

Tento vliv je i Čechách a na Slovensku dobře známý. A i zde byl vytvořen jazyk podle filozofie „piš jak slyšíš“.

Genocida Rusínů za účelem založení Okrajiny (Ukrajiny)

Obsazování rusínských oblastí Uherské Rusi se odehrávalo v Rakousku-Uhersku od 1914 do 1918. Příklad z Rakousko-Uherska z roku 1914 až 1918, kdy na východní části současného Slovenska začala změna osídlení, aby se připravila půda pro založení OKRAJINY. Tedy to měl být původní název Ukrajiny. To bylo pokračováním jejich díla směrem ne území současného Ruska.

Filtr Znalostí - mapa Galície

Počet Rusínů se v Rakousko-Uhersku na začátku století pohyboval od 3 do 5 miliónů lidí. Za účelem genocidy Rusínů použili Rakušané techniku úspěšně otestovanou na Balkáně, kde zbavili Srby území Bosny a Chorvatska.
Východní Slovensko od Popradu na východ se ještě počátkem 20. století nazývalo GALICIE, kde se mluvilo rodným rusínským jazykem. Tito obyvatelé se hlásili k ruskému obyvatelstvu. Byli obviněni z kolaborace s Ruskem a špionáže, a cílevědomě byli popravováni zastřelením, oběšením anebo vystěhováni.

Filtr Znalostí - veseni Rusínu v Galícii 2

/ Zdroj: http://topdollar.ru/iz-istorii-samostijjnosti-okrainy-velikojj-imperii.html /

Vytvářeli se tak podmínky (a to pokračovalo i během Druhé světové války) pro dnes známé ukrajinské hnutí za nezávislost a odmítání ruské identity. Tzv. civilizovaní a stateční Rakušáci v letech 1914 až 1918 doslova rutinně věšeli muže a ženy z Galicie pouze za to, že hovořili rusky a nebo se považovali za Rusy.
Kromě toho Německo, Rakousko-Uhersko a jejich spojenci důkladně podporovali proces oddělení Polska, Finska a vytvořených pobaltských států od Ruska. Byli připraveni uznat nezávislost Okrajiny a tlačili ji do války s Běloruskou lidovou republikou.

Vymazání dějin o spoluexistenci dvou Čín

Přeneseme se do jiného času a místa, abychom zde rozkryli metodu Temných na falšování Dějin a vytváření tzv. historie. Je zřejmé, že tuto myšlenku falšování Dějin Velké Tartárie vymysleli kabalističtí mniši a představili ji vlivným vládcům Mandžúrie (dnes známé jako Mandžusko) na dvoře. Kabalisté tak zahájili postup „moderování minulosti“ a odstranili z volného dosahu informaci a spoluexistenci DVOU ČÍN.
Jde o skutečnou Tartarskou provincii KATAJ (anebo KITAJ) a stát ČAJNA, který je jihozápadně od KATAJ. Dřívější ManŽúria byla vlastně Čajna a ne současná Mandžúrie.
Přičemž se Tartaři ochránili od ČAJNY postavením tzv. Velké zdi, dříve pod původním názvem Tartarská zeď. Současní Kitajci (Cháni) v počátcích obsadili a osídlili KITAJ, a až poté se Tartárie rozdělila na menší části.

Filtr Znalostí - Tartarská zed v Cíne

/ Mandžuové je národnost historicky pocházející z Mandžuska, dnes převážně žijící v severní Číně. Chuang Tchaj-ťi roku 1635 přejmenoval Džürčeny na Mandžuy a o rok později svůj stát na říši Čching. Mandžuská dynastie Čching v letech 1644-1912 Číně vládla. MANDŽUOVIA: https://en.wikipedia.org/wiki/Manchu_people /

Filtr Znaostí - mapa Kitaje a Cajny

Roku 1603 až 1644 překračují Mandžuové Velkou zeď z jihu (ČAJNY) na sever a obsazují území Kitaje. Ve stejný okamžik v Evropě nastupuje židokřesťanství a to 1644 – 1680, nikoliv jak udávají od roku 0. Takže podobně Mandžuové zavádějí FILTR ZNALOSTÍ a zcela přepisují a cenzurují dějiny okupovaných území Kitaje a Čajny.
Rok 1663 byl pokusem o popravu historika Zuang Ting Long a přátele, který původní dějiny bránil a označil jmenovitě čajnské falzifikátory dějin. Během soudního procesu Ting Longa zemřel. Došlo k vyrabování jeho hrobky, zneuctění mrtvého těla a nátlaku na jeho rodinu.

První „Index zakázaných knih“ (Index librorum prohibitorum, 1559)

Na označení a likvidaci nevhodných knih v Evropě pracovala židokřesťanská církev. Západní Evropa vznikla až v 15. století vyhlášením Karla IV., který pravděpodobně byl i první židokřesťanský papež – tím, že se vyhlásil za císaře římského.
Vede velmi zřetelná stopa ke stejné skupině falzifikátorů dějin v Západní Evropě, Čajně a Kitaji.
(47:50) Seznam zakázané literatury se stává účinným prostředkem na zkreslování dějin. První „Index zakázaných knih“ (Index librorum prohibitorum) byl vydaný na příkaz papeže Pavla IV. v roku 1559. V jiných zemích vycházejí podobné indexy zakázaných knih a byl doplňovaný celých 400 let. Dosah indexu byl velký, neboť podle něj se pálily knihy a často i jejich autoři. Mizely celé dějiny Evropy.

/ Zdroj : https://fr.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum /

Projekt zkreslování dějin – kabalista Joseph Justus Scaliger (1540-1609)

Současně s pálením nepohodlných knih se uskutečnil další projekt a to bylo zkreslování dějin. Jeho vůdcem se stal zlý génius – nadaný jezuita Joseph Juste Scaliger (1540-1609), který v roku 1606 vytvořil Světovou Chronologii.

/Zdroj na https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaliger (doporučení použít překlad překladačem přes instalovaný zásuvný modul a ZÁSADNĚ ne přes nabídku jazyků ve Wikipedii)
Zdroj na Cyclometrica elementa duo: http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/library/RAFP2F5W/index.meta
Zdroj na Cyclometrica elementa duo: https://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10528794_00005.html /

Scaliger vymazal reálných 1000 let dějin a přepsal je hisTORIí a Světová Chronologie se stala monopolem vědomostí na mnoho století. Vydal též knihu Cyklometrika o podřízení kruhu čtverci, kde se kvadráty snažil měřit kruh. Podřídil své dílo Kabale a Bohu Jahvemu a mj. tvrdí, že všechny prajazyky na Zemi vznikly výlučně z hebrejštiny.

Filtr Znalostí - Joseph Justus Scaliger (1540 – 1609)

Projekt Scaligera na falšování dějin dosáhl světové úspěšnosti na ovládání vědomí mas a etnických konfliktů. Nejprve byl použit proti Velké Skýtii, pak Velké Tartarii a nyní proti Rusku.
Zavedením Scaligeryho Světové Chronologie nastal prudký nárůst aktivity států Západní Evropy – koloniálního výboje s odůvodněním nadřazenosti bílého člověka.
Podstata slova Jahve je satan, ďábel. Je to parazit dočasně dosazený na Zemi. Pobízí „vyvolený národ“ k nadřazenosti nad všemi ostatními národy na Zemi.

My potomkové Skýtů (Slavjani a Árijci) známe Kony Vesmíru a víme, jak vše v Přírodě spolu souvisí. Známe účel vsazení tohoto vyvoleného národa na Zem, a proto už neřešíme jejich Židovskou otázku – to je jejich věc.
V 15. až 16. století pronikli západní Evropané (nejčastěji kabalisté) do Afriky, Indonésie, Indie, Střední a Jižní Ameriky a ovládli Atlantický, Indický a TIchý oceán.
V tomto období Hieronymus Münzer napsal, že Moskovjani, tedy Západní Skýtové, obývali pobřeží Severní Ameriky. Proto se ji dlouhý čas kabalisté vyhýbali.

/ Hieronymus Münzer: https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Münzerhttps://koparev.livejournal.com/267750.html /

Útok na Moskovskou Rus

Hlavním bonusem Temných se stalo „Období Smutku“ (1598-1603. Rusi uvádí trvání smůty 3-5 let) na Moskovské Rusi, a dále v roce 1614 dosazení dynastie Romanovců prostřednictvím jezuitů a jezuitské britské koruny.

/ Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_of_Troubles /

1601 až 1603 Velký hladomor na Rusi.
1603 Noční teploty v létě byly často pod nulou, panovalo denní temno (pravděpodobně období jaderné zimy).
V tomto období vedl Západ Evropy (západní kabalisté) velkou válku proti Slavjanům a Árijcům po celé zemi a jsou doložené známky jaderné zimy. Židé úmyslně nechali zplesnivět potraviny a chleba a to prodávali předraženě a uměle vytvořili hladomor.

Mezi budoucími stínovými vládci a dosazenými Romanovci byla učiněná dohoda, podle které Holanďané, Francouzi a Britové získali práva na nová území a vtrhli přes Atlantický oceán získat oblasti z pod vlivu Velké Tartárie v Severní Americe.
– rok 1608 tzv. založení Quebeku: https://en.wikipedia.org/wiki/TTimeline_of_Quebec_history_(1608–62)
– rok 1624 tzv. založení New Yorku (dříve New Amsterdam): https://en.wikipedia.org/wiki/New_Amsterdam

Ještě před „Obdobím Smutku“ a to roku 1581 vůdce Moskovského vojska Jermak shromáždil vojska za Uralem a vedl sibiřské kozácké tažení.

/ Zdroj: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_поход_Ермака /

Romanovci, Petr I. a Scaliger píšou historii

V období panování Romanovců začala epocha přepisování národních Dějin podle Scaligerovi Chronologie na historii. Romanovci prohlásili podřadnost Velkých Skýtů a jejich potomků ve vztahu k západní Evropě, shromažďovali písemnosti a fresky a následně je ničili.
Petr I. nařídil shromáždit ještě zachované rukopisy pod záminkou tzv. sepsání skutečných dějin a pak tyto rukopisy spálil (typické pro celý jezuitský středověk). Petr I. zavedl nový letopočet a abecedu (tzv. Juliánský kalendář).
Římská říše neexistovala, byl pouze Julius César Scaliger, což byl otec Josepha Justuse Scaligera. Historii Římské říše si vymyslel a jeho syn tuto chronologii západní Evropy pouze shromáždil a uspořádal.
Na univerzitách se vyučoval pouze umělý řecký jazyk a podobně i Řecká říše neexistovala. V té době Apeninský poloostrov obývali EtRuskové (Rusové) a jezuité a kabalisté sem nemohli vstoupit, stejně jako nemohli vstoupit na současné území Řecka, kde též žili Skýtové.

Scaliger se během cestování seznámil s údajným přistěhovalcem ze severu Apeninského poloostrova. Provedl antidatování této osobnosti, Žida o 700 let. Byl to vyhnanec ze Skýtie za parazitické chování do západní části Asie, tedy Vénie, tj. do současné Evropy (současné oblasti Švýcarska, západní části Německa, Holandska, Francie, Španělska a Britských ostrovů). Do těchto oblastí vyháněli Židy z tehdejší Skýtie.

Anna Ivanovna Romanovová (1693 – 1740)

Už za vlády Anny Ivanovny (Anna Ivanovna Romanovová, 1693 – 1740) v Rusku dominovali cizinci ve všech sférách společnosti. Podle jejich podání velmi rychle převládla teorie, že původní tzv. Rusy civilizovali právě tito cizinci a změnili tzv. temné Rusko na mocný stát.
Tehdy se začala do povědomí národa zavádět myšlenka, že před a během doby Tartaro-mongolského jařma byli Rusi nicotní, ničím, otrockým národem. Nezastávající žádnou významnější úlohu ve světě. Přičemž Západ se považuje za nejúžasnější společensko-politický životní systém.

Rozdělení Rusů na dva národy

Poté poněmčení vládcové Rusi a jimi najatí kulturologové, jako herci, umělci, uměle rozdělili Rusy na dva národy a to:
– šlechtu, hovořící různými zámořskými jazyky, všechno opakující podle progresívního Západu;
– zbytek otroci, otrocký národ, dále hovořící a myslící rusky.
Tyto TVARY a ŠEDÍ jsou zvyklí se maskovat do kulturních skupin, jako jsou herci, zpěváci, kde svůj genom rozvratu využívají. Vidíme to v roce 1989, kdy právě herci rozvrátili celé Československo.

Neexistující Mongolo-Tatarské jařmo

Avšak hlavním cílem manipulace nebylo až tak vnucení myšlenky o druhořadosti Rusů. Cílem bylo zabít myšlenku, že kdysi bylo Rusko součástí obrovského ImPéria Velké Skýtie, později Tartárie.

Filtr Znalosti - Neexistující Mongolo-Tatarské Jarmo

Podle evropského výkladu se Rusko nacházelo pod jařmem Mongolo-Tatarů, a byli zaostalí a ubozí, a Západ Rusy „zachránil“ z tohoto jařma tím, že je osvítil západní kulturou.

„Normandská“ teorie původu staroruského státu

Pro manipulaci s dějinami Ruska byli vybráni hlavně „historici“ velmi těžko mluvící ruským jazykem Theophilus (Gottlieb) Siegfried Bayer (1694–1738), Gerhard Friedrich Müller (1705-1783) a August Ludwig von Schlözer (1735-1809), kteří vytvořili „normandskou“ teorii (1735) původu staroruského státu.

/ Theophilus (Gottlieb) Siegfried Bayer (1694–1738): https://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_Siegfried_Bayer
Gerhard Friedrich Müller (1705-1783): https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Friedrich_M%C3%BCller
August Ludwig von Schlözer (1735-1809): https://en.wikipedia.org/wiki/August_Ludwig_von_Schlözer /

Vyhlásili, že sever krajiny a Sibiř je země nehistorická, tedy nicotná. Tyto zombie skupiny, komise historiků s podporou vojáků se ještě dlouho a cílevědomě pohybovali po ruské krajině. Ještě i doposud dochované publikace byly ničeny nebo převáženy do západních skladů pod záminkou jejich studia a kopírování.

Gerhard Müller (1702 – 1783)

Gerhard Müller byl nejvíce horlivý ve svých bestiálních činech při likvidaci dějin Ruska. Pro tento účel žil dokonce 10 let na Sibiři. Mnoho duší vyvraždil. Došel až tak daleko, že dal popravit Lomonosova.
Hlavní cílem bylo vytvoření a zavedení vědeckého stanoviska, že Rusové nejen že nemohli vytvořit vlastní stát v minulosti, nýbrž ještě byli zbavení práv na svoji PRAVLAST, tj. Západní Sibiř a Altaj. Protože podle oficiální historie Ruska se Rusové na území Ruska dostali až v 16. století. Krvavýma rukama za finanční podpory Západu poskládali minulost z pozůstatků střepů staré Velké Skýtie.

/ Michail Lomonosov (1711 – 1765) v roce 1748 vedl polemiku s německým historikem Gerhardem Müllerem o výkladu ruských dějin. M. Lomonosov ve svém díle „Prastaré dějiny Rossii“ tvrdil, že reálné dějiny Rusi sahají minimálně 400 000 roků do minulosti, ale skutečné trvání života našich Rodů je mnohem starší. Zdroj: https://www.tartaria.sk
Proč byl Lomonosov odsouzený k smrti: https://kramola-info.livejournal.com/22271.html
Gerhard Friedrich Müller: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Friedrich_Müller /

Úloha Romanovců dosazených na trůn

Usměrňovali toky a rozdělovali výhody, přičemž nejvíce šlo o zlato – tedy rabování a odvážení na Západ. Prodávali území cizím mocnostem, obchodní trhy a zájmy bývalé krajiny Skýtie, bývalé Tartárie cílevědomě ničili.
Své bestiální činy podkládali ideovým základem a tvrdili, že ruští lidé zde nikdy nežili. A proto si všechno musí sebrat a rozdělit pro „civilizovanější“ národy, než jsou Skýtové.

Skutečné stáří Tóry a dalších biblických knih

Mnozí považují Tóru za velmi starou, přičemž ji VYMYSLELI až v 16. století. Následně podle Tóry byla napsaná BIBLE a to asi 20 až 30 let po Tóře.
Z židovských svatých knih je ve skutečnosti velmi stará KABALA a sahá až do 9. století. Jsou na to důkazy, které se Židé snažili zničit. Nastal čas, kdy se pravda dostává na povrch.

Vyhánění potomků Skýtů

V důsledku činnosti zanícených Kabalistů byli potomkové Skýtů hanebně vyháněni z tichomořského pobřeží Ameriky, Havajských ostrovů, a dokonce z území asijské Tartárie, kterou rozdělili mezi tzv. ruské impérium a současnou Čínu. Přičemž existovaly provincie Tartárie, které byly součástí jednotného státu TARTÁRIE, existovaly na Dalekém východě až k řece Amur.
Podle Nerchinské smlouvy z roku 1689 byla mezi územím těchto provincií nakreslena státní hranice. Podle této smlouvy germánští kabalisté rozdělili území KITAJE (KATAJA) a ČAJNY. K této hranici bylo Rusko přiřazeno ze severozápadu a Čajna z jihu.
Dříve než Čajna překročila Velkou zeď, žili v Přímoří a Mandžúrii Rusové. Toto území pak důkladně vyčistila čínská armáda.

/ Nerchinská smlouva z roku 1689 o rozdělení území Velké Tartárie: https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Nerchinsk /

Z tohoto důvodu kabalisté „vyrobili“ dřívější zfalšování dějin Evropy v rozsahu 1000 let podle Scaligera a následně podobně zfalšovali dějiny Číny. Pak představili tuto myšlenku vlivným vládcům Mandžúrie na císařském dvoře.
Kabalisté úspěšně použili technologii moderovaní minulosti na odstranění informací z volného dosahu o spoluexistenci dvou Čín. Ve skutečnosti vedle sebe existovaly dvě Číny: skutečná tartarská provincie KATAJ (KITAJ) a stát ČAJNA jihozápadně od Tartárie.
Přičemž Tartaři se ohradili od Čajny Velkou tartarskou zdí – dnes známou jako „Velká čínská zeď“. Současní Kitajci, cháni, v počátku osídlili Kitaj a pak si Tartárii rozdělili.

Tarimské mumie

Bylo zapomenuto indoevropské osídlení Sibiře, Altaje, Přímoří, severního a středního Kitaje a i s genetikou podobnou současným obyvatelům Pskova a Vologdy. Nedávné nálezy tzv. „Tarimských“ mumií nám umožnily se podívat na oblast tohoto regionu jinak. Rozsah podvodu je šokující – hovoříme o vymazání kultury, které nositelé položili základy kitajské (čínské) civilizace a postavili gigantické pozemní pyramidy v Severo-Západním Kitaji v provincii Šensi. Mj. nálezy všech „Tarimských“ mumií jsou běloši. Jsou to pozůstatky bílých lidí s blond vlasy.

Filtr Znalostí - Tarimské mumie

/ Zdroj: http://idoorway.mirtesen.ru/blog/43256291995/Zagadka-Tarimskih-mumiy.?domain=mirtesen.ru&pad=1&paid=1
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tarimsk%C3%A9_mumie /

Gigantické pyramidy v Severo-Západním Kitaji v provincii Šensi (Šen-si)

Tyto pyramidy jsou daleko větší, než na plošině Gíza v Egyptě. Jsou přenádherné. Některé jsou dostupné pro turisty a některé jsou nepřístupné, uzavřené z velmi velké vzdálenosti. Informace se dají najít většinou pouze na čínských serverech s čínským pojmenováním.

Filtr Znalostí - Cínské pyramidy v Sensi

Ruského osídlení Aljašky ze 16. až 17. století

V roce 1986 Henrich Kostin (Генрих Петрович Костин, в бухте Золотой Рог) našel v zálivu Zlatý roh na Aljašce asi 30 ruských osad ze 16. století. A též pozůstatky středověkých ruských lodí na dně zálivu u Vladivostoku. Jsou to Američany zamlčované nálezy ruského osídlení ze 16. až 17. století z poloostrova Kenai (Aljaška).

/ Zdroj: https://cyberleninka.ru/article/n/rannie-russkie-poseleniya-na-alyaske-mif-ili-realnosthttp://ryazpressa.ru/belye-indejczy-russkoj-ameriki-kak-ryazanskij-moryak-iskal-na-alyaske-sledy-poseleniya-epohi-ivana-groznogohttp://www.k2x2.info/istorija/drevnjaja_rus_i_velikii_turan/p6.php /

V 16. a 17. století zapříčinili kabalisté gigantickou válku, ve které použili velmi zlé (pravděpodobně jaderné) zbraně.

Kabalisté Scaliger a Petavius a jejich FILTR NAUKY a HIS-TORY

Chronologie, kterou vytvořili kabalisté Joseph Justus Scaliger (1540-1609) a Dionýzius Petavius (Denis Peto) (1583-1652), je jednoduchou „Pohádkou o ztraceném čase“ typu: CO CHCI – VIDÍM A CO NECHCI – NEVIDÍM.

/ Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaligerhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Дионисий_Петавий /

Tito chlapci se zúčastnili na globálním projektu minulosti – vytvořením „mechanizmu řízení minulosti prostřednictvím FILTRU NAUKY (kontrola vědomí veřejnosti prostřednictvím monopolu na výklad nauky). Odstupem času se ve světě shromáždilo dostatečné množství nálezů a informací, které nejsou charakteristické pro všeobecnou chronologii (HIS-TORY, tj. historie). Do příchodu internetu byly tvrdě zapomenuty, zamlčeny a nepoutaly žádnou pozornost.

Proč? Protože tyto fakty protiřečí dominantnímu názoru na minulost a původ člověčenstva. Zdá se, že všichni jsme jakoby hrdiny sovětského filmu „Pohádka o ztraceném čase“, který kradou a nebo (za) zaměňují, kšeftují s ním.

/ Pohádka o ztraceném čase: https://www.csfd.cz/film/42549-pohadka-o-ztracenem-case/prehled /

Odpovědní kabalisté ospravedlňují krádež dějin zmatkem v historických mýtech. Přičemž tyto zmatky vytvořili právě oni, případně jejich fanatičtí následovníci – kteří ještě v této době dovymýšlejí události tisíc let zpětně.

Dvojí standard na důkazy skutečných dějin a pro FILTR NAUKY

Toto vše se děje prostřednictvím dvojích standardů na hodnocení důkazů. Některé důkazy jsou lehce přijímané a propagované. Přičemž ty druhé, stejně spolehlivé, reálné, jsou vylučovány a nebo ničeny. Nevhodné objevy se poměrně rychle vytěsňují z literatury, a po několika generacích je už není vidět, jako by nikdy neexistovaly.

Dvojitým standardem se vytvoří FILTR NAUKY. Filtr nauky pracuje prostřednictvím veřejného všeobecného povědomí, které je formováno neziskovými organizacemi. Ale i prostřednictvím jimi kontrolovanými akademickými kruhy (státní akademie atd.).
Ve snaze zavést MONOPOL na VĚDOMOSTI se formují vlivné skupiny a potom spouštějí režim monopolu na výklad znalostí.
Takto kontrolují všechny oblasti vědeckého výzkumu od procesu odborné přípravy studentů v intelektuálních centrech současné civilizace – a takto vytvářejí VLÁDNOUCÍ ELITU. Potom se uplatňuje lobování za jejich zájmy bez ohledu na hostitelské země, a takto vytvářejí koordinaci spolupráce se svou mateřskou zemí, odkud pocházejí. Toto lobování funguje buď přes korupci nebo přes hrozby.

Účel neziskových organizací

Podíváme se blíže na ty NEZISKOVÉ ORGANIZACE, které hlídají zmíněný FILTR NAUKY. Tedy Scaligerovu Chronologii. Nejhlavnějšími a největšími soukromými nadacemi jsou Rockefellerova nadace a Carnegieho institut. Byly vyvinuty teorie, které objasňují původ člověka jako vyvrcholení chemického a biologického vývoje na naší planetě.
Zároveň zabezpečují financování teorií, jako je přirozený výběr, teorie rozpínajícího se vesmíru. Tuto TEORII ROZPÍNAJÍCÍHO SE VESMÍRU zvláště financuje Wilsonova nadace. Všemi propagovanou TEORII VELKÉHO TŘESKU financuje Carnegieho fond. Carnegie je kabalista, satanista.
Neziskové organizace vytvářejí prostor pro vědu, otevřít člověku příležitost, zaujmout místo Boha. To jsou ti “Bohem vyvolení”, nedotknutelní, kteří se pasují na místo Boha.

/ Nadace a grantové agentury Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-4797.html /

Scaligerova Chronologie

V dalších částech bychom mohli promluvit, pokud bude zájem, o Scaligerově Chronologii, jak se přesněji uplatňuje v životě. Posluchač může vidět, že všechny zdroje v podobě video verze pořadu jsou veřejně dostupné. Většinou to jsou zdroje na Wikipedii, tzn. že i Wikipedie je součástí tohoto Scaligerova plánu. Zde se dají najít nezkreslené informace a mohou se plně použít. Jen je potřeba je důkladně hledat.

Jak projít bažinou a močálem Světonázoru

V minulých pořadech jsem hovořil, že tento SVĚTONÁZOR je určitá bažina, močál. Mnohé starší ročníky si vzpomenou na kultovní socialistický film „Král Šumavy“, který uměl chodit po šumavských močálech, bažinách a znal cestu.
To je v podstatě i to, že POSLUCHAČI OTEVÍRÁM CESTU TOUTO BAŽINOU SVĚTONÁZORU, a ukazuji mu, jak to ve skutečnosti celé je. Každá myšlenka, kterou jsem vzpomenul, je veřejně dostupná. Pravděpodobně bude i textová podoba pořadu a každý si může ověřit, že to, co jsem říkal, je k dispozici.

Formování příběhu Krista v 16. století

V další části se podíváme na vývoj naší zeměkoule. Opřeme se o Scaligerovu Chronologii i o Chronologii Petaviuse a podíváme se na to, jak vypadá Scaligerův plán, opřený o židovskou Kabalu a židovské tradice počítání Světa.
Scaliger tvrdil, že Svět je vytvořen nějakých 2000 až 3000 roků. Už i Scaliger koketoval s myšlenkou, kdy se tu na Zemi asi objevil Kristus. Je zajímavé, že ještě v 16. století, kdy žil Scaliger, se PŘÍBĚH KRISTA jen jemně formoval.
Nebyly ještě žádné záznamy a knihy, když se tato Chronologie teprve vytvářela, tvořila se, vařila se. Jak jsem zvyklý říkat: „Všechno je úplně jinak.“

Potomci Velkých Skýtů

Bohužel tyto časy, kdy se setkávali s velkým neznámým, byly pro naše Předky těžké, a to jim způsobovalo velké trauma. Ale z našeho úhlu pohledu Potomci Velkých Skýtů tu stále žijí a je nás stále více.

Jaký Obraz vytváří slovo MATRIX

Toto slovo je opět znetvořené. V prostoru Čech a Slovenska by se dalo přeložit jako šablona, forma. Rusky je to MATRICE a tak se i do ruštiny překládá. Tady je to slovo znetvořené.
Nezapomínejme, že ještě počátkem 19. století území východních Čech a také trochu východní část jižních Čech a východní část severních Čech bylo pod silným působením Západní Tartárie. Takže myšlení těchto lidí je výrazně jiné, pokud tam nedošlo ke křížení s jinými národy, mezi Židy a původním osídlením. Přičemž severní Morava a severovýchodní část Čech je velkým sídlem sefardských Židů. Mají zde svou tradici 400 let. Odtud pocházeli kdejací krčmáři, trhovci, obchodníci, lékaři atd.
Zde na Slovensku byl jiný status, toto území zaštítil fašistický Vatikán. Proto Hitler víceméně Slovensko obcházel, přičemž Slovensko mělo podobný status jako Švýcarsko.

Slovo MATRIX je typické anglosaské slovo a nese v sobě VELKOU DEZINFORMACI. Mnozí si vysvětlují, že to je nějaká jiná realita – virtuální, digitální nebo nějaká počítačová realita.
Je to záměrně na toto slovo přilepené, přičemž v sobě nese jinou informaci. Dalo by se říci, že je to FORMA NĚČEHO JINÉHO. Je potřeba si dávat pozor na slova, která nás obklopují, protože ta slova v sobě nesou nějakou podstatnou informaci. Na poprvé slovo to slovo vypadá sympaticky a dá se věřit tomu, jak to zní, avšak je v podstatě Trojským koněm a nese v sobě úplně jinou informaci. Aškénadi to ví a oni tuto MANIPULACI ovládají excelentně.

Od dětství mě učili, abych si dával pozor na význam slov, abych na to byl vnímavý a abych za tím vždy hledal jinou informaci. Slovo MATRIX je pro mě nezajímavé a dost se mu vyhýbám – k čemu by to bylo ANALYZOVAT, tj. vylizovat anál. Už ten pojem se jeví jako klišé a to už od doby vzniku stejnojmenného filmu.
Ty scény tam byly velmi zajímavě zpracované a všechno je primitivně viditelné, co chce ten židozednářský kabalista scénárista a režisér vyjádřit. V každém případě si film Matrix nese v sobě podprahovou informaci.

Vše, co je takovýmto způsobem vysílané v podobě slova, termínu, videa, nese v sobě určitou podprahovou informaci, která v současné době nemá tu sílu a moc, jako před tím rokem 1996. Síla tohoto slova je v tom, že zastaví člověka, který se začne zabývat významem slova MATRIX. Ten, který dovolí, aby to slovo na něho působilo, tak ho to ZASTAVÍ V JEHO ROZVOJI A SEBERE MU TO ČAS. A o to jde.
Proto oni vždy vysílají takové hračky, podobně, jako je slovo KONSPIRACE. Je to slovní hračka, které dají nějakou bohémskou vážnost a při hloubkovém pohledu uvidíme podprahovou zbraň.

Slovo Matrix začíná třemi písmeny MAT, které podle Svatoruského jazyka (Staroruštiny) je kletbou. Jako i podobné vulgarismy u slovanských národů. Slovo MAT způsobuje energetický blok. Tedy Slavjani a Árijci NEMATUJÍ – nikdy, protože toto slovo má dva energo-informační vztahy a vazby.
MAT způsobí na úrovni podvědomí, jak u vysílatele, tak u příjemce, značné bloky a ty se nemusí uvolnit do konce života vysílatele ani příjemce. Zbývá ještě najít význam zbytku slova, tj. RIX (či spíš ve Staroruštině RICH).

Slavjani a Árijci nikdy NEMATOVALI, ani nepřítele. Naše nejsilnější zbraň bylo VYKÁNÍ. Nepřátele jsme energeticky odzbrojili s VY. Potom jsme měli ještě pokřik VAR – var, var, …
Když se to rychle křičí – celá řada bojovníků, tak to má velký vliv – zejména na anglosasy. Některé národy to mají v genech, že chytají paniku.
Proto nás Slovany vyhlásili za barbary už jenom kvůli tomu, kdy foneticky přepsali „v“ za „b“, přičemž u nás je to „varvaři“.

MAT jsou zvyklí někteří lidé nevědomě používat v běžném svém životě vůči svým blízkým, známým, ale i neznámým. Velmi často to dělají vůči dětem. Je to vyslovení podprahové informace, která na úrovni dětského podvědomí vytvoří bloky, které dítě už do konce svého života nedokáže zrušit.
Stává se to u živějšího dítěte, když rodič ztratí nervy. Dítě má svůj svět, své myšlení a je čisté. Když chce rodič dostat dítě pod svou kontrolu, do své šablony, tak na ně reaguje příkazem „seď už“ a podobně, který na podprahové úrovni vytvoří velmi silné energetické bloky.

6) Pojmy a príchod Perúna

MP3 2020-01-05

 

12:06 Významy slov: Jahve, fašismus, Južismus

• Význam JAHVE, Jehovisté a „vyvolení“
• Téma fašismus a jeho původní význam
• Světonázor a Světoponímání – dvojrozměrné a celostní myšlení.
• Judžismus: aktivní způsob života a nebo zombi.
• Přebíráme odpovědnost za to, na jaké meditace a semináře chodíme, včetně následků.

28:24 Temní kradou informace od Slavjanů

Jak se Temní dostali k naší energo-informační zbrani, tj. legenda o židovce Ester a likvidaci Mezopotámskou říši.
Dobře věděli, jak narušit Slavjanskou čistotu Rodu a Krvi.
Vyhánění zrádců, výrodků a isgojů do západní části Rassénie (Asie), tj. Portugalska a Španělska.

32:19 Způsob manipulace „zvědavostí“ a nátlak „strachem“

Oni ví, že často silou nic nezmůžou a proto hrají na zvědavost. A tu podsouvají. Zvědavostí nalákají a když už je člověk zvědavý, tak předestřou nějaký obraz či ideu. V tento okamžik je zvědavost zlomená a člověk dává dobrovolný souhlas k tomu, aby s ním bylo cokoliv uděláno.
A když tento krok nezabere, vytvoří strach. Avšak tento strach už vytvoří na předešlé reakci člověka – už odmítl daný obraz a podvolit se – tak ho odmítl nějakým způsobem. Většinou to odmítnutí je na způsob „obávám, co když, náhodou…, tak ti toto nedovolím“. Pak přijde útok strachem „no tak dobře nebudu se bát a dovolím ti, vyzkouším…“
Na tomto principu funguje biblická koncepce. Nejprve jde o dobrovolné přijetí ze zvědavosti a potom je to přijetí pod strachem.

41.51 Konference o českém jazyku

Jak český, slovenský a polský jazyk, rakouský, maďarský vychází z biblické koncepce – kabalistické koncepce Scaligera.
Perun ještě žije! A On přijde. A když přijde a náhodou se postaví před nějakého Čecha a promluví Starorusky – a ten Čech bude hájit češtinu – dohodnou se?

46:02 Globální katastrofy v Evropě

Zničení střední Evropy a vylidnění vlivem vojenských operací.
Jaderné bombardování toto dokončilo v 18. století.
Už ve 12. století používala Skýtie – tak i a ostatní národy,
které byly v nepřátelství s námi (a zejména židé) – používali jsme
raketové zbraně.
Největší porážku nám uštědřil Kosmos prostřednictvím komety
ze 13. století. Neví se, jak překonala ochranu Země.

49:32 Současné globální změny klimatu a kontinentů

Narušení Golfského proudu ropnou katastrofou v Mexickém zálivu.
Probouzení super vulkánu v Yellowstone.
Naše Da’Aria (Daaria, Hyperborea) na severu se vynořuje.
Velmi se změní klima v krátké době a Západní Evropa buď zamrzne, nebo západní kontinent asijského šelfu klesne pod vodu a zatopí se.
Ve Francii se likvidují stopy zrození křesťanství, tj. tórického a kabalistického zrodu.
Na Sibiři se skupují gigantické pozemky na to, aby se tam vytvořili nové megapolisy, nové města.
Podle výpočtů to vypadá tak, že sever Afriky, současná Sahara, se znovu zazelená.

55:46 – 1:16:41 Védická konference 2020

Záměr uspořádat Védickou konferenci o našich Dějinách, jak jim porozumět, našem Poznání a harmonickém uspořádání společnosti na Zemi.
Na to, aby se člověk vymanil z otrockého Systému, neztratil rozum a nastoupil Zlatou cestu duchovního rozvoje, potřebuje dostatek informací a ty je potřeba opakovat.
Je to teď těžké a i na Rusi se to trhá, podobně jako u nás. Zároveň se to i sjednocuje. Probíhá oddělování zrna od plev – asi jedna až dvě generace.
Vedagor by vysvětlil podstatu světové mytologie a Světonázoru, a to hlouběji a daleko komplikovaněji.

1:21:36 – 1:28.47 Nedávná ztráta našich Znalostí

V první polovině 19.století jsme ještě tyto slavjanské schopnosti a znalosti měli. Též vzrůst našich Předků byl minimálně 5,5 až 7,5 m a jejich hlavy byly mnohem větší.
Jsme vnuci Dažboga, živí potomci našich předků, Bohů.
Syntetický původ slovanských jazyků v Evropě z počátku 19.století, který byly vytvořeny podle Scaligeryho kabalistické židokřesťanské koncepce.

1:31:00 – 1:34:41 Současná ANARCHIE ve společnosti a návrat k našim KOŘENŮM

V 89 roku skončil komunismus, bolševismus. A pak přišla „demokracie“ a ta demokracie má nějakou počáteční formu, která byla ANARCHIE. Bylo to úmyslné. A dnes už to není ani ANARCHIE, ale neskutečný CHAOS.
My se potřebujeme spojit s našimi Kořeny. Nic jiného, a přitom se sjednocovat. Ale musíme mít komplexní znalosti. Naši Předkové fungovali jako tým, jako Občina, jako Společnost, a fungovali velmi dobře. Přitom každý Jednotlivec měl až gigantické množství Znalostí.

1:35:06 – 1:38:34 Geniální slavjanské Děti

Je dokázané i to, že pokud se Slavjano-Árijskému páru podaří dodržet Kony RITA a množství souvisejících podstatných Konů, a když zplodí dítě – stává se, že tomu páru oznámené, že jejich Dítě záhadně zemřelo. Že bylo nemocné. To není pravda. To Dítě ZABILI, protože po narození hned začalo mluvit.
Každá žena, která rodí v porodnici tímto klasickým způsobem na zádech, si zničí svoji energetiku těla. A vůbec tělo, hlavně srdce, je neskutečně poškozené. Je to proto, že rodí nesprávně.

1:39.14 Nová chronologie od Nosovského a Fomenka

Zajímavé pořady na Slobodném Vysielači:
– 2019-12-23 História, alebo Dejiny? Je história podvrh? Nová chronológia…hosť: Ján Šarmír…moderuje: Peter Bulla;
– 2019-12-30 História alebo Dejiny? Je história podvrh? Nová chronológia 2…hosť : Ján Šarmír…moderuje: Peter Bulla.
Alexandr Velký žil fyzicky v našem letopočtu, mezi 7. až 11.stoletím.
Mezopotámie nebyla nástupcem Sumerů, ale existovaly současně a bylo to v našem letopočtu.
Na VK Vedagora jsou články o skutečných Dějinách Sáma, Alexandru Velkém a jeho Dekretu.

7) Jahve kontra Slavjani

MP3 2020-01-19

 

Atentát na Sulajmáního, Genetika a poslanie Slavjanov, Jedinečnosť prebudenia genetickej pamäte, Zlatá Cesta Duchovného Rozvoja

12:06 Komentovaní smrti – atentátu na Solejmáního

 • Svoji kariéru zasvětil boji proti Islámskému státu, který zřídily SSA (Sionistické státy Ameriky).
 • Atentát zorganizoval Deep state – kabalisté adamité, temní, satanisté – ti nejhorší na světě, chtějí 3.světovou válku.
 • Trump je v opozici s Deep statem.
 • Al-Džazíra odvysílala jako první informace, že spojenci NATO se z Iráku přesouvají do Kuvajtu.
 • Kabalista Isaac Newton napsal poslední knihu Bible.
 • Světový obchod s ropou v roce 2018 převzala Čína a obchoduje se v juaanu.

43:37 Technická a vědecká úroveň USA

 • Západ a USA nejsou schopni mnoho Vytvořit, neboť patenty a zařízení nejčastěji kradou od jiných.
 • Příklad emigranta Sikorského, který naučil Američany vyrábět vrtulníky.
 • Haploskupiny R1a1, R1a, R1b jsou základní slovanské skupiny a jejich představitelé jsou kreativní, tvořiví.
 • Západ přejmenoval Skýty na Tartary, Velkou Tartárii – bylo to „království království“, „cárstvo cárstv“.

Když se u Slavjana nebo Árijce probudí Rodová genetická paměť, tak ona samotná křičí, co má probuzený dělat. Hned to vím. Současně s Rodovou pamětí s otevře Veles, Vedajuščij les – energo-informační pole. To je nad vrcholkem hlavy – Rodnik, a Člověk začne čerpat potoky, záplavy informací. Dojde na napojení na Rodový egregor. Zpočátku to může způsobit zmatek.

1:07:51 Postup vymanění se z tohoto otrockého systému

Náš systém Državy, Kopného práva a Veče je nejdokonalejší a bude o tom samostatný pořad. Momentálně ještě stále na Zemi probíhá boj Tvarů mezi sebou.

Mnozí z nás jsou nedočkaví a už to chtějí budovat. Jak? Nejsou na to ještě vytvořené podmínky. Současné podmínky jsou v náš prospěch a nejvíce je to pro náš duchovní růst.

Naši světlí Hiearchové momentálně na nás čekají a mají svoji práci.

Naší úlohou je SLAVIT SVÁTKY, starat se o náš DUCHOVNÍ RŮST, dodržovat mezi námi dobré vztahy, podporovat se a to je všechno. Tím, že se staráme o svůj DUCHOVNÍ RŮST, jsou v první řadě podporovaní naši Hierarchové. Oni potřebují nás – mnohým věcem, které se tu dějí, nerozumí. My musíme podporovat našich Hierarchy, neboť potřebují naší sílu a pomoc, naši mentální a energetickou podporu během svátků, během dávání obětí podle našich nekrvavých předpisů, bez masa.

Náš vývoj probíhá od narození a postupně se dostáváme do vyšší úrovně duchovního vývoje.

Naší úlohou každého jednotlivce, probuzeného Slavjanina a Árijce, je pracovat tvrdě na svém duchovním růstu, na vývoji. Studovat, číst, setkávat se na dnech našich svátků, podporovat se navzájem.

Právě probíhá identifikace plev od zrn, od nečistoty. Toto rozdělování jde do velké hloubky, dokonce až do podvědomí, kdo je kdo. Je potřeba se vyhnout vyvolávání majdanů a provokací. Sledujme a dávejme pozor, co dělají Člověku podobné bytosti.

Zatím nám Hierarchové vytvářejí podmínky, abychom mohli připravovat funkční Državu.

1:16:26 Porozumění současným událostem a naše orientace v nich

 • Temní nesplnili nařízenou úlohu a za to budou hnáni k zodpovědnosti. Ještě stále se snaží sem na Zemi přivolat svého vůdce Jahveho a zhmotnit ho.
 • Nám je přikázáno poznat do hloubky všechny kultury, které jsou kdekoliv na Zemi, kdekoliv v Kosmosu.
 • Načerpáváme informace o nás a to je velmi důležité – a následně ještě více je důležité tyto informace prakticky uplatnit. Celá mozaika se nám postupně skládá.
 • U Temných převažuje u nich parazitismus – v podstatě jsou na úrovni smerdů. Už se začínají mezi sebou hryzat.
 • Musíme pracovat na sobě – vzdělávat se, rozšiřovat si vědomosti. Poznat jejich úskoky do detailu. Vědět, na co dávat svoji energii, a kde použít jejich energii – i proti jim samotným v krajní nouzi.
 • Už není doba, abychom se jim podvolili a šli bratr proti bratru. Tedy tak, jak to dělali posledních 1000 let a my jsme byli hnaní do bratrovražebných válek.

1:24:51 Jaké národy, kromě Slavjanů a Árijců, se budou podílet na obnově Života na Midgard-Zemi

Zlatá Cesta Duchovního Rozvoje není jen pro potomky Rasy, Rodu Nebeského. Na tuto Cestu mají právo nastoupit všechny Národy na Zemi, a i Šedí. Získají Ducha a s ním i Svědomí.

Jen musíme dát pozor, aby se nějaký snaživý jedinec nedostal do pozice, kdy by mohl slabým ublížit.

Proto především musíme pracovat na sobě, vzdělávat se a prověřovat informace – nejlépe je, když přejdou i přes Duši. Ať se zapíší do Duše, oduševní se. Současně si máme splnit DLUH VŮČI RODU a budovat ho.

Jsou případy, kdy se probudili i Temní. Například v nějaké těžké životní situaci, rozvodu, rozsypání rodiny, rozpadu vztahů v Rodě.

Klíčovým rokem je 2021 a druhý 2028. Tento rok byl klíčový pro Ukrajinu, kde bylo poprvé ustanovena Ústava. Od 1996 do 2012 nám Bílí Hierarchové… do roku 2028 máme 16 let na studium a získávání Poznání.

Bude víc možné vidět, co je co a lépe pracovat pracovat s Informacemi.

V českém jazyce je slovo OBĚD – v tento čas se setkávají nejbližší v Rodině, Rodu a nebo nejbližší přátelé. A „obědiňají se“ (setkávají, sjednocují) při jednom stole a nebo místě, blízko sebe. Zde odkládají běžné záležitosti a řeší své věci. V kořenech našich slov jsou původní významy zachovány.

1:34:36 Jak poradit těm, co se probouzejí a zajímají o Slavjanství

Když se Slavjanin nebo Árijec probouzí, když se aktivuje jeho genetická kód a celý Rod v něm, tak na toto není univerzální šablona. Je to individuální proces.

Každá Duše je jiná, na jiném stupni vývoje, s různými zkušenostmi a ty jsou často tragické. Máme jít dále a nenaříkat. Bolest nebyla zbytečná.

Každá Duše Slavjana a Árijce se na Midgard-Zemi inkarnuje na vlastní žádost. Ostatní to mají jiné, protože u jiných Národů mají Duše jinou strukturu od bílého člověka.

Objevuje se taková tendence vyhledávat vůdce, být ve stádu. Když se Duše Slavjana a Árijce probouzí, tak velmi dobře ví, co má dělat, kde má pátrat, hledat, co má hledat, o co se má zajímat, jak si má uspořádat svůj život, jaké stanovisko v životě zaujmout.

A když už by něco Vedagor doporučil, tak by to bylo „učte se Starorusky“. Naučte se Světoruskou Bukvici, učte se vnímat jednotlivé Obrazy Bukvic. Světoruský jazyk rozvibruje DNK tohoto Člověka, současně je v souladu s vibracemi Duše a našeho energetického pole.

Zpívejme každý den lidové písně, takové tahavé. Nejsou důležité slova, ale jde o melodii. Pokud se jedná o obsah, pak jsou dobré písně o lásce, štěstí, dobrých vztazích a mravech. Alespoň hodinu denně. Zpěv naladí naše energetické pole a připravuje ho na další části dne.

1:44:35 Překlad Našich Véd do slovenštiny zásluhou Vlada Lauberta

Je to jeho velká zásluha překladu Véd pro Rod a i jeho stránka TARTARIA.SK, která je pro mnohé takovým záchytným bodem a pro budování mozaikového myšlení.

Přemozme svou lenost a nejprve se naučme současnou sovětskou ruštinu. A potom přejděme na Staroruštinu. To umožní myslet jinak a tento Světoruský jazyk aktivuje pravou hemisféru a ona je pro nás velmi důležitá.

Když se otevře, tak se kapacita mozku extrémně zvyšuje. Tvary na toto nemají kapacitu, kterou na to má Člověk. Jde o genetiku a energeticky vrozený potenciál.

8) Dobro a zlo

MP3 2020-02-02

 

 • Ako zdokumentovať mimozemský pôvod bielych ľudí na Zemi?
 • Ako chápať jin a jang, dobro a zlo?
 • Čo je ISTINA a aký je rozdiel medzi ISTINOU a Pravdou?
 • Hmota je najmenej 80% svojho objemu nič, je prázdna a zvyšok sú atómy?
 • Ako chápať výrok, že "naše informácie majú ešte vrchol ďaleko pred sebou"?
 • Feminizmus a deštrukcia Rodiny
 • Kopne právo Slavjanom a Árijcom bolo dané?

18:59 DOTAZ 1: Jak doložit mimozemský původ bílých lidí na Zemi?

 • Na Zemi postupně naši Světlí Předci zlenivěli a proto byli posláni Elohim – vyrobili Adama, aby je trénoval z této lenivosti a úpadku.
 • Vědecky je dokázané stáří DNK člověka více jak 8 miliard let a ověřovali to několikrát. Přičemž život na Zemi se rozvíjel pouhou 1 miliardu let a víc to nebylo.
 • Naše Sluneční soustava je unikátní a vyrobili ji naši Předkové včetně všech oběžnic.

40:45 DOTAZ 2: Jak chápat jin a jang, dobro a zlo? Zlo ve skutečnosti neexistuje?

 • Neexistuje DOBRO a ZLO. My jsme pojem zlo nepoužívali a nazývali jsme to „druhá cesta“.
 • Pojmy dobro a zlo vymysleli temné síly a je tom záznam v Tóře.
 • ZLO bylo vymyšleno na zkřivení podvědomí člověka a jde o nesprávný pohled na věc.

48:38 DOTAZ 3: Co je Istina a jaký je rozdíl mezi Istinou a Pravdou?

 • ISTINA je v našem jazyku prvopočáteční Zdroj Pravdy.
 • Istina je pouze jedna a je více jako Pravda.
 • Pravda je všeobecný názor na události, které jsou veřejně viditelné.

54:23 DOTAZ 4: Hmota je nejméně 80% svého objemu nic, je prázdná a zbytek jsou atomy. Přitom elektrony neexistují a je to současný výmysl.

 • Skvělou práci o tom napsal náš akademik Jurij Stepanovič Rybnikov.
 • Na své stránce zveřejnil tabulku prvků, které je plně funkční: Периодическая таблица электроатомов Русов: http://vserod.com
 • Na své stránce zveřejnil tabulku prvků, které je plně funkční. Současné Mendělejova tabulka prvků je blud a plně nefunguje.
 • Dokazuje, že rychlost světla není konstantní na rozdíl od podvodníka Alberta Einsteina.

1:02:15 DOTAZ 5: Jak chápat výrok, že „naše informace mají ještě vrchol daleko před sebou“?

 • Buddhismus zmanipulovali či spíše vytvořili šedí a přibližně polovina je původní; přitom Buddha určitě byl.
 • Černou madonu vyznávají tzv. osvícenci, kdy se jedná o připomenutí komety (zobrazována jako betlémská kometa). Tato kometa byla poměrně velká a ve 13. století (asi 1241-42) se srazila se Zemí. V záznamech se popisuje „vyhubení všeho živého“.
 • Mj. se jedná i o stejné období, kdy byli v Evropě tzv. Tataři (nebo spíše Tartaři z Velké Tartárie/Skýtie?).
 • Židé sem na Zemi přiletěli a Adam byl vyrobený mimo tuto galaxii a sem byl dovezen viz záznam v Tóře a Bibli. Přistáli na území současné Srí Lanky. V eposu Rámajána je popsán rabín (démon) Rávana, který unesl Rámovu manželku Sítu.

1:17:42 DOTAZ 6: Feminismus a destrukce Rodiny

 • Vzniklo to stávkou žen za rovnoprávnost. Podle této stávky vymysleli oslavy Prvního máje. Nějaké dělnic, šičky se cítily být diskriminované a chtěli dosáhnout rovnoprávnost. přičemž to byly židovky. V té době byla rovnoprávnost, jako i v našem Slavjano-Árijském systému je rovnoprávnost. U nás neexistuje patriarchát a ani matriarchát. I když to na první pohled vypadá jinak, máme rovnoprávnost.
 • Tím, že se obrátily role vlivem židovského feminismu a prosadil se tento rozvrat, jsou naše bílé ženy přetěžovány.
 • Od té demonstrace židovských žen byl vytvořen základ pro destrukci bílé Rodiny přímo zevnitř. Není možné jakoukoliv vinu dávat výlučně ženám a tím ulevit mužům. Úlohy mužů a žen jsou zcela vyměněné.

1:37:10 DOTAZ 7: Co je Istina a jaký je rozdíl mezi Istinou a Pravdou?

 • To je naše podstata. Kopné právo a právo Veče se opírá o Kosmický zákon, o Vesmírné Kony. Je to dost komplikované – Kopa by se musela zdvojnásobit, protože nejsou Kopní muži. Je nám to dáno geneticky.
 • Včely jsme si vzali na Zem sebou, aby nám připomínaly svým uspořádáním včel v úlu Kopné právo… struktura včelí plástve ukazuje mozaikové uspořádání myšlení…
  Mladé včely se starají o vnitřní chod v úlu, starší včely nosí nektar a pil, strážkyně úlu a též tzv. „isgojové“ což jsou trůdi…
  Včely mají své Veče, porady a volbu své královny a chána. Jednotlivé buňky v plástvu přímo znázorňují multidimenzionální vidění, Obrazové. Máme se naučit zapínat pravou hemisféru. Podle tohoto principu uspořádání včelího úlu se lze dobře naučit Bukvici a skladbu slov.
9) Kopné Právo a Právo Veče bez servítky

MP3 2020-02-16

 

 • Organizácia spoločnosti na princípe Kopného Práva bola najvyspelejším systémom riadenia spoločnosti.
 • Podľa Kopného Práva žijú včely a my sme si na túto zem doviezli včely, Naši Predkovia.
 • Potrebujeme opäť naše Občiny, je to naša genetická podstata.

 

Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd.
Zápoveď Boha Odina

 

V súčasnej alarmujúco – tragickej spoločenskej situácii slavianský aj árijský človek, potomok Veľkých Skýtov, hľadá spôsoby sebazáchovy a znovuzrodenia svojej duchovno – kultúrnej identity.

Potrebujeme nové myšlienky, nové ideály, nových hrdinov, nové zvyky, nový model spravodlivého spôsobu života v spoločnosti, ktorý sa v žiadnom prípade nepodobá na súčasný davový elitarizmus, ktorý nám vnucuje Západ. S tým, že súčasný parazitický systém národného oblbovania (debilizácie) je nutné zmeniť, zrejme súhlasí každý zdravomysliaci človek. Ako to spraviť technicky, je už druhá otázka.

Zreteľne vidíme, že vychvaľovaná v úvodzovkách „demokracia“ západného typu – nie je vôbec vládou národa, ale technológiou podvodu na človeku.

Nepôjdeme do extrémov a nebudeme idealizovať Kopné Právo a zriadenie Práva Veče. Samozrejme, naši predkovia mali svoje vlastné problémy aj ťažkosti. Ale určite také bezprávie a anti človečenstvo, ktoré v súčasnosti vládne v našej spoločnosti, medzi slavianmi a árijcami, v tých dobách určite nebolo.

 • …vysvetli situáciu a nutnosť zriadiť občiny…
 • …samozrejme, dnes nemôžeme (a to nie je ani potrebné) v celom rozsahu a autentickosti preniesť Kopné Právo a Právo Veče na súčasnú spoločnosť. Ale vziať z hlbín vekov to najlepšie, z čestného a spravodlivého systému priamej národnej vlády, nielen že môžeme, ale sme aj povinní…
 • …teraz však vieme jedno – Potomkom Rasy je nevyhnutné vrátiť ich priame národné riadenie. V samoorganizácii je naša spása. Nie násilná vláda zhora, ale jej nezávislé formovanie zdola. Iba takto je možné zabezpečiť dôstojný život potomkom našej otčiny v XXI storočí. Ale dnes sa musíme vymaniť zo stavu tisícročného biblického otroctva a tupej oddanosti Západu….

V čase volieb mocenských štruktúr pozorujeme veľmi dobre zrežírované predstavenia, divadlo, brilantné predvádzanie sa, v podstate – nemorálnosť a nemravnosť. Súčasné v úvodzovkách „demokratické“ voľby nie sú ničím iným, len nákupom a predajom, prázdnymi sľubmi, sebecká a bezohľadná hra na starostlivosť o národ.

Mapa Državy: Rasénia, Tartaria a Ruskolaň

Nebudeme vypočítavať nešťastia, problémy, nespravodlivosti valiace sa na hlavy slavianov a árijcov, potomkov Veľkých Skýtov, v XXI storočí, všetci ich veľmi dobre poznáme. Ani to nemôže byť inak, ak už po mnoho storočí nežijeme podľa našich zdrojových Konov, ale podľa tak zvaných v úvodzovkách „Rímskych a Byzantských“, avšak zrodených v lone otrokárstva s jeho antihumanizmom a pohŕdaním človekom.

 

..pouvažuj o otázke – či existuje alternatíva k v úvodzovkách „znamenitému“ Rímskemu právu, široko používanému európskymi vládami mnoho storočí? Existuje!!

vyznam pojmu TarTar

 

…vysvetli, že to je práve : národné slavianské a árijské Kopné Právo a Právo Večepriama vláda národa alebo národná samospráva, existujúca desiatky tisíc rokov na slavianských a árijských územiach Celosvetovej Impérie Kráľovstva Kráľovstiev, kde podľa primitívnych západných parazitov bola vláda Kráľa Kráľom (Veľkej Tartárie – Tar-Tar = foneticky Car-Car), predtým Veľkej Skýtie, predtým Veľkej Rasénie, Impérie Sumerov. Zachovanej do konca XIX storočia na územiach na východ od Uralských hôr až po Tichý oceán…

Mapa Evropy – Skýtie v 6.století n.l. (Abraham Ortelius. 1527-1598)

 

…popíš čo je to Kopné Právo, čo je to Kopa…

Kopné Právo – to je súbor národných právnych pokynov, pravidiel, noriem a obyčajov, obsahujúci princípy spoločenstva, vzájomnej pomoci a vzájomnosti spoluobyvateľov.

V skutočnosti, organizácia spoločnosti na princípe Kopného Práva bola najvyspelejším systémom riadenia spoločnosti.

Kopa – najdokonalejšia štruktúra štátu – staroslavianské stretnutie zhromaždených, ktorých počet sa mohol pohybovať od 100 až do 300 človekov.

 

…čo vlastne vieme o dávnom práve predkov…

O dávnom slaviano – árijskom práve vieme niečo málo z oficiálnych zdrojov a sem tam niečo z ústnych podaní.

 

…tisícky dokumentov a kníh, obsahujúcich informácie o ňom zničili prehorliví žido kabalistickí pseudo kresťanizátori, zaujatí iba na to, aby slaviani a árijci zabudli na svoje zdrojové spravodlivé sociálne poriadky. Naším predkom bola nanútená cudzia – otrokárska ideológia, tak isto, ako je aj nám naväzovaná v súčasnosti. Rovnako sa k nám zázračným spôsobom dostali všetky zachované písomné zdroje (rusko-byzantské zmluvy z X storočia,

západoeurópske kroniky, pojednávania a letopisy atď.), ktoré nám dávajú možnosť zrekonštruovať právny život našich predkov (hoci nie sú až tak úplne podrobné)…

Práca rektora Kyjevskej Univerzity N. D. Ivaniševa ktorý žil v polovici XIX storočia, nám taktiež pomáha študovať Staroruské Právo. Pozoruhodné a skutočne neoceniteľné je pre nás jeho dielo „О древних сельских общинах юго-западной России. (O dávnych vidieckych občinách juhozápadnej Rusi)“. Našťastie ho nájdete vo všetkých veľkých knižniciach.

Nemálo zaujímavých a hodnotných faktov je možné nájsť aj v knihe ruského historika N. P. Pavlova-Silvanského (1869-1908) „Феодализм в Древней Руси (Feudalizmus dávnej Rusi)“ vydanej koncom XIX storočia. Stopy Kopného Práva je možné nájsť v „Правде Русской (Pravde Ruskej)“, písomnom zborníku zákonov, ktorý bol vydaný v Rusku za Jaroslava Múdreho. Z neho sa dozvedáme o vláde Veče v Rusku. Kroniky Kozáckych Občín, kde bolo národné Kopné Právo, taktiež nám pomáhajú pri štúdiu vnútroštátnych právnych otázkach.

Táto Pravda Ruská pôsobila aj na našich území súčasného územia Československa, taktiež východného Nemecka a časti Rakúska

KOPA (KUPA) («скопом», «совокупность», «скопище», «копна», «копить», «копать», zhromaždenie (dav) národa, kruh, svet, stretnutie, hromada) – to je národné zhromaždenie najlepších predstaviteľov Rodov a Rodín – zhromaždených, domácich, zaoberajúcich sa životne dôležitými otázkami slavianskej Občiny.

Srbi majú národné zhromaždenie a aj teraz sa nazýva „SKUP“ a najvyšším zákonodarným orgánom Srbska je „Národná Skupština (Skupščina)“.

…kto sa zúčastňoval kopných stretnutí…

Na týchto stretnutiach sa zúčastňovali osadníci, domáci hospodári, majúci vlastníctvo, pôdu, rodinu, hospodárstvo. Nazývali ich tiež „kopnými sudcami“, „muževi“, „občí (občinní) muži“, v malorusku bol zaužívaný názov „panove-mužove“. Na Kopu boli pozvaní ľudia z troch osídlení susedných Občín (po jednom alebo dvoch). Nazývali sa „сторонние (stranní)“, „суграничные (spoza hraníc)“ alebo „соседи околичные (okolití susedia)“.

Starci sa zúčastňovali taktiež. Nemali právo hlasu (hlasovať), ale ich názor bol veľmi dôležitý, ich rady boli použité. Ženy sa na národnom zhromaždení, spravidla, zúčastňovali iba na mimoriadne pozvanie a to iba na svedeckú výpoveď súvisiacu s konkrétnym prejednávaným prípadom.

 

…kde sa uskutočňovalo zhromaždenie Kopy…

Ľudia sa zhromažďovali v strede jedného z osídlení (vsí, osád, dedín), súčasti danej Občiny, alebo v miestnej dúbrave (dubovom háji), posvätnom háji pod holým nebom. Na týchto miestach bol vždy prírodný alebo umelo nahromadený kopec (návršie), prípadne pri rieke alebo jazere. Miesta národných zhromaždení sa nazývali „kopištiami“ alebo „kopovištiami“. Národ sa na zhromaždenie zvolával zapálením vatry alebo zvonením zvonu (bitím na zvon alebo na tento účel vyhradený kus železa).

 

…čo sa riešilo na Kope…

Na Kope sa riešili najrôznejšie životné otázky – pôdne, lesné, poľnohospodárske, stavebné, obchodné, trestné, rodinné, bytové, a mnohé ostatné. Národné zhromaždenie hľadalo, súdilo a trestalo priestupníkov, navracalo poškodenému odňaté, poškodené. Prijímali tu úprimné verejné oľutovanie narušiteľa Konov, a prosenie o odpustenie poškodených páchateľom. Vypočula sa a aj sa zohľadňovala posledná vôľa odsúdeného, lúčilo sa so smrteľne zraneným. (Schodatai) Kopní muži sa snažili zmieriť sporiacich sa. Záležitosti občinníkov sa riešili podľa svedomia (svedomito).

Riešenia Kopy sa zaoberali všetkými členmi občiny a vykonávali sa bezodkladne. Porušenia Kopného Práva boli mimoriadne zriedkavé. Ak sa niečo také stalo, bolo to vnímané ako mimoriadna udalosť. Každý, kto sa stretol s narušením národných obyčajov, musel to okamžite zastaviť. V opačnom prípade bol takýto človek považovaný za spolupáchateľa priestupku alebo trestného činu a bol potrestaný po Konu (podľa práva). Rozhodnutie Kopy bolo pre každého slavianina najvyšším duchovno-morálnym medzníkom.

Podstatným rozdielom Kopy a ostatných zhromaždení, vykonaných stretnutí v nasledujúcich storočiach, schôdzok, konferencií a zjazdov bola zásada jednohlasnosti (jednomyseľnosti). Tu sa prijímali také rozhodnutia, ktoré uspokojovali všetkých zainteresovaných. Slaviani sa vedeli medzi sebou dohodnúť. Toto naznačuje, že mali vysokú duchovnú kultúru a morálku. Spôsob prijatia riešení väčšinou hlasov, ako to bolo v neskorších dobách a pokračuje dodnes, neexistovalo.

Na zhromaždení bola stanovená vzájomná zodpovednosť, to znamená, že celá občina zodpovedala za priestupky svojich členov (teda, za zneužitie moci svojich členov), a taktiež ručila za bezpečnosť života a vlastníctvo ako svojich občiníkov, tak aj prišlých (prisťahovaných). Vďaka Kopnému Právu bola v slavianských Občinách vysoká pôrodnosť, populácia sa veľmi rýchlo zotavovala z vojen a epidémií, vychovávali sa vojaci-patrioti (vlastenci), udržiavala sa ekológia osídlení a ich okolia, chránili sa a obnovovali sa lesy.

 

…ako prebiehalo stretnutie Kopy…

Kopa s búrlivou emocionálnou diskusiou o problémoch a otázkach sa prejavovala najlepšími vlastnosťami slavianov – úprimnosťou, čestnosťou, nesebeckosťou, priamočiarosťou, chrabrosťou a šľachetnosťou. Zhromaždenia mali formu verejnej spovede, Duše ľudí sa očisťovali od žiadostivosti, závisti, iných individuálnych zlozvykov (nečestností). Spoločenské záujmy boli povýšené nad osobnými, triumfoval Kon spravodlivosti. Skutky a činy občinníkov podliehali prísnej kontrole. Pre mnohých slavianov bola Kopa školou života a univerzitou morálky.

 

…podstata Kopy…

Národ si vyberal z desiatich dvorov – desiatnika, zo sto dvorov – stotníka (сотского). Samotné občiny sa nazývali „сотнями (stotinami, stovkami)“. V Novgorode nazývaná „сотня (stotina)“, „sto“ pre mestské občiny sa zaviedlo ďaleko skoršie. Vidiecke sa v podstate nazývali „погостами (pogostami – pohosťami)“. Na iných miestach (v zemiach Vladimírskych a Volynských) „сотнями (stotinami, stovkami)“ sa nazývali vidiecke a nie mestské Občiny.

Desiatnici (desiatskí) a stotníci (stotskí) zodpovedali a dohliadali na ekológiu osídlení, zaoberali sa bytovými a pôdnymi otázkami, dohliadali na verejný poriadok na uliciach a obchodmi na tržniciach, zodpovedali za požiarnu bezpečnosť. Stotník bol oprávnený splnomocneniami vydávať vyhlášky o vlastníctvach a telesných trestoch narušiteľov práva, rozhodoval o výstavbách verejných stavieb, vydával povolenie na pobyt prisťahovalcom a zajatým cudzincom.

Na ochranu svojich zemí od nepriateľa si slaviani vyberali kniežatá, najčastejšie zo silných Rodov potomkov (generačných) bojovníkov. (Voľba kniežat prebiehala až do VIII až IX storočia, v nasledujúcich storočiach sa zachovali iba pri práve Veče) Knieža si naverboval družinu z najodvážnejších a najmocnejších občiníkov. Na ich organizáciu, na výstavbu pohraničných zábran a obranných línií Kopa prideľovala desiatok (desatinu z príjmu domácností alebo dvora). Ak bolo naliehavo potrebné vybudovať vojensko-obranné objekty, robilo sa to dobrovoľne a spoločne všetkými mužmi z občiny. V čase vojny, celá mužská populácia občiny, schopná nosiť zbrane a bojovať, sa stali bojovníkmi.

V systéme staroslavianskej samosprávy boli všetky občianske posty – úrady jednohlasne volené (spravidla na krátke obdobie jedného roka alebo troch rokov). Každá národom zvolená osoba v prípade zlyhania alebo nekalo plniaca svoje povinnosti bola okamžite odvolaná a nahradená inou zvolenou osobou, prípadne aj materiálnym trestom potrestaná. Takto spoločnosť zostala vždy zdravá, sama sa čistila od bezohľadných, nezodpovedných, lenivých alebo nekompetentných vodcov spoločnosti.

 

…kto sa nesmel zúčastniť Kopy…

Nie všetky osoby patriace do vidieckej občiny, tvorili národné zhromaždenie a zúčastňovali sa na jeho zhromaždeniach; toto právo sa udeľovalo iba domácim hospodárom, ktorí mali trvalý pobyt (usadlosť). Ich synovia a bratia nemajúci samostatné hospodárstvo, ako aj ženy, sa zúčastnili zhromaždenia iba na osobit nú potrebu Kopy, nie ako zúčastnení, ale iba na svedeckú výpoveď.

 

…čo vieme…

Po mnoho storočí bolo národné právo slavian odovzdávané po rodinách z pokolenia na pokolenie, dedične alebo ústne. Vnútroštátne normy jurisdikcie sa začali písať na ruských zemiach až po preniknutí feudalizmu.

Niektorí výskumníci nazývajú slaviano-ruský súbor právnych predpisov „Ruským Pokonom (Поконом Русским)“. Bol v pôsobnosti v Rusku od V. – VI. storočia a spomína sa v zmluvách s Romeou (Byzanciou, tj. juhovýchod Francie) v rokoch 911 a 944 (podľa súčasnej oficiálnej svetovej histórie). V epoche spoločensko slavianskej jednoty v staroslavianskom jazyku vznikli a zakorenili sa slová „SÚD“, „ZÁKON“, „PRÁVO“, „PRAVDA“, „VINA“, a ďalšie. „Ruský Pokon“ prišiel do stredného Podnepria v IX storočí spolu s Baltami a karpatskými rusmi a stal sa bežným pre obyvataľstvo tzv. Kyjevských zemí. Toto bol právny základ Ruských občín, ktoré existovali od Baltského mora až po Čierne more. V strednom Podneprí normy tohto zákonodárstva viac pôsobili v prospech rusičov, ako slavianov (slavianom, napríklad, bolo odopreté právo na krvnú pomstu). Mnoho slavianských kmeňov za čias kniežaťa Igora žili „každý podľa svojich obyčajov“ v súlade so svojími vlastnými pravidlami. „Zákon (Pokon) rusičov“ nepoznal slobodu ako abstraktný pojem, ale ako absolútnu morálnu hodnotu. Zohľadňovala sa iba sloboda konkrétnej osoby alebo skupiny osôb. Každý pozná svoje miesto – bolo hlavnou myšlienkou staroruského rodového práva. Pri posudzovaní prípadov tento právny systém nezohľadňoval majetkový status účastníkov sporu, pred zákonom boli všetci na jednej úrovni.

Postupne sa zlúčili „Ruský zákon“ aj slavianské právo a v tejto podobe boli zahrnuté do „Pravdy Ruskej“, nehájaci už len záujmy národa, ale tých, ktorí sa spočiatku narodili v Rusku v bojarskom stave a potom dvoranských klanov a klanov majiteľov pozemkov. Po kresťanizácii slaviano-ruských zemí boli mnohé ustanovenia „Pokonu“ vyradené a zabudnuté.

Naši predkovia sa stavali vážne a s rešpektom k svojmu národnému právu. Hovoria o tom ich prísahy – rusiči prisahali na Bohov a na zbrane, slaviani neprisahali na zbrane. V pravej ruke držali chumáč svojich odrezaných vlasov (ako symbol toho, že prisahajú na vlastnú hlavu). Inokedy boli vlasy nahradené chumáčom trávy, akoby volali za svedka mať-syrú-zem, darkyňu života a sily. Inokedy si na hlavu kládli chumáč trávy alebo pobozkali zem. Symbolicky to znamenalo, že bohovia strážia ľudí.

Zákonodarne novinky, prinesené do ruských zemí z iných teritórií sa medzi našimi predkami zakoreňovali s veľkými ťažkosťami. Lebo sa cenilo a rešpektovalo všetko otcove (otcovské) a dedové.

Ochraňujúc život slaviano-rusov, ich dôstojnosť, zeme, zdravie a majetok, bolo Konom vtedajších čias, pre jeho porušovateľov bol nakoniec Kon veľmi prísny. Na vinníkov boli ukladané vysoké pokuty. Napríklad, za udretie spoluobyvateľa tupou stranou meča alebo predmetom z domácnosti, musel páchateľ obeti zaplatiť 1,5 kg striebra. V „Pokone Ruskom“ boli dve závažné, ale spravodlivé formy trestu: konfiškácia majetku a trest smrti. Krvná pomsta, ktorá sa v tom čase bežne používala, bola regulovaná princípom talionu: trest mal byť úmerný škodám spôsobených priestupníkom. Avšak právo krvnej pomsty bolo priznané príbuzným obete až po súdnom dokazovaní. Bratovražda sa v dávnom národnom práve neodpúšťala. (Je zrejmé, prečo kyjevské knieža Vladimír, ktorý zabil svojho pokrvného brata Jaropolka, vo svoj vlastný prospech zmenil vieru svarožičom a spolu s ňou aj zákony jurisdikcie. Aj keď boli aj iné príčiny osobitého zreteľa.)

V XI – XII storočí v Kyjeve prekvitala Bratina – cechové združenia ruských remeselníkov. Bratina mala svoj vlastný dom na zhromaždenia a zvolených zástupcov samosprávy. Viedli ich národom zvolení starostovia (starejší). Členovia bratiny boli plne vyzbrojení a spojení železnou disciplínou. Často úspešne odolávali tlakom bojarov a kniežat. Títo boli nútení počítať s pracujúcim ľudom, obmedzujúc ich sebecké chúťky. Podobné bratiny pôsobili aj vo Vladimíre a ostatných ruských mestách.

Na prelome ročia v slavianských zemiach už prebiehala konsolidácia zemí do rodového Zväzu, majúce protohospodársku formu vládnutia. Najznámejším a najvplyvnejším z rodových Zväzov bol Ilmenský zväz slovenov. V 60tych rokoch IX storočia vznikla rodová konfederácia, ktorá získala kvalitu hospodárskeho verejného vzdelávania – Novgorodská Rus, Dŕžava Rurika.

Násilná kresťanizácia slaviano-rusov viedla k strate slaviano-árijskej právnej kultúry a zničila po desiatky tisícročí vyvinuté svetoponímanie. V epoche obrezávania rasénie na cudziu vieru medzi ruskými kniežatami sa stávali konflikty častejšími a tvrdšími, ničiaci slavianskú jednotu.

Nehľadiac na brutálnu a násilnú kresťanizáciu slaviano-rusov, ktorá priniesla do Rasénie cudzie práva a zákony, národné Kopné právo pokračovalo naďalej takmer vo všetkých slavianských zemiach. Cudzozemské pospolitné (poľské) a magdeburské (nemecké) práva však do neho začali pôsobiť agresívnejšie. Do nových, zo západu zapožičaných poriadkov boli zatiahnutí bohatí občania, kniežatá, bojari a neskôr bohatí vlastníci pôdy. Práve oni boli prvými zanietenými prenasledovateľmi Kopy ako reprezentanta národných záujmov. Mnohé novo rodiace sa kniežatá bojovali aj proti vidieckym kopám, aj proti mestským kopám. Niektoré príliš neposlušné a nezávislé mestá boli ničené kniežatami ohňom a mečom. Ale opätovne vznikali z vidieckych občín vďaka populačnému rastu obyvateľstva a rozvoju remesiel. Predovšetkým vďaka Kopnému právu sa napĺňali novou životnou silou.

Časom obyvatelia miest, ktorí si osvojili západné právne inovácie, sa prestali zúčastňovať na Kope. K takýmto mestám sa automaticky priraďovali okresné (okolité) dediny a v nich začala narastať svojvoľnosť vlastníkov pôdy.

Nevoľnícke (mestské) právo (obludno – kanibalistický vynález skazených feudálov a ich ochráncov – Romanovských cárov) spôsobilo prerodenie Kopy aj vidieckého súdu, na ktorom sa zúčastňovali iba po jednom zástupcovi z každej dediny. V skutočnosti, zástupcovia už nemohli odolávať nátlaku chamtivých a čoraz drzejších vlastníkov pôdy, ktorým bolo dokonca dovolené kaličiť svojich roľníkov. Vyskytli sa aj vraždy.

Na strane majiteľov pozemkov boli aj popi (kňazi), aj úradníci. Preto zástupcovia už nemohli preukázať svoj prípad (pravotu) a vplývať na výsledok rozhodnutia zhromaždenia. Majitelia pozemkov často vyvádzali svojich roľníkov z Kopy a v XVII storočí začali otvorene zakazovať mestským nevoľníkom zúčastňovať sa na kopovištiach.

Sami sa nezúčastňovali Kopy. Všetko sa začalo robiť tak, aby národná vláda, samospráva v Rusku úplne zmizla.

Národné právo podliehalo útokom nie len mnohopočetným útočným kniežatám, ale aj žido kresťanskou cirkvou, ktorí sa stali v priebehu rokov bohatšími a agresívnejšími (čo sa však neskôr, v našej dobe, opakuje). Z nových európskych zákonov mala zisk iba hŕstka zbohatlíkov, najčastejšie podvodníkov, sprenevercov a darebákov, prežierajúcich sa na úkor pracujúcich ľudí.

Aj tak sa Kopa nevzdávala. Nebolo ju také ľahké zničiť. Vášnivosť slaviano-rusov zostala po mnoho storočí dostatočne vysokou. Dávne knihy záznamov nám popisujú, že v roku 1602 na niektorých slavianských územiach Kopné právo ešte žilo a používalo sa. Trestné činy sa súdili priamo na mieste činu, v dúbrave (dubovom háji), v bore (lese), pri rieke alebo pod horou. Často sám okradnutý alebo podvedený dedinčan vyhľadal svojho škodcu, zhromaždil na neho dôkazy, vypočúval ľudí. Toto predbežné vyšetrovanie sa nazývalo „vyhľadávanie“. Ak žalobca nemohol vyhľadať svojho páchateľa, vyžadoval zhromaždenie Kopy. Žalobu žalobcu zhromaždení vypočuli mlčky, neprerušujúc ho. Žalobca mohol Kopu zvolať trikrát.

Keď prišlo riešiť problémy s pôdou, zhromaždenie sa zhromaždilo na spornej pôde. Ak vlastník pôdy niekomu spôsoboval príkorie, vyzvali ho na Kopu na rozhovor. Majiteľa pôdy zvolávali na stretnutie tri krát. Ak neprišiel na tretí krát, Kopa vykonala vyšetrovanie a rozhodla samostatne. Rozsudok národného súdu sa nazýval «выпалязокъ (som vypadnutý z očí)», «усказанье (odpovedanie)», «знайденье копное (kopné nájdenie)», inokedy «высказанье копное (kopné vyrieknutie)».

V neskorších aktoch sa používalo vyjadrenie «декрет копы (dekrét kopy)». Ak sa zodpovedný zmieril so žalobcom, odpustili mu.

Na dlhé doby silné ruské mestá ako Pskov a Novgorod sa nazývali slobodnými a voľnými práve preto, lebo žili podľa dávneho slaviano-ruského práva, zachovávajúc árijskú právnu kultúru.

Kopné právo tvorilo základ Práva Veče, pôsobiaceho v rusku na začiatku stredoveku. (v preklade zo staroslavianského „VEČE“ znamená „RADA (SOVIET)“.) Veče sa spomína v letopisoch v Južnom Belgorode (997), Velikom Novgorode (1016), Kyjeve (1068). Mimo iného Večové stretnutia mešťanov prebiehali aj skoršie. Ruský, sovietský historik I. J. Frojanov zistil, že na konci I tisícročia a na začiatku II tisícročia nl. bolo Veče najvyšším riadiacim orgánom vo všetkých ruských zemiach a nie len v Novgorodskej republike. Predstavitelia aristokracie (kniežatá, bojari, cirkevní hierarchovia) viedli tieto mocné zhromaždenia, ale nemali dostatočnú moc, aby sabotovali rozhodnutia národa alebo si podriadili jeho výkon svojej vôli.

Na Veče sa súdil široký okruh otázok – uzavretie mieru aj vyhlásenie vojny, vysporiadanie sa s kniežacím stavom, finančnými a pozemskými zdrojmi. Uzatvárali sa a roztrhávali sa zmluvy s kniežatami, činnosť kniežat bola kontrolovaná, посадников (námestníkov kniežat), vladikov a ďalších verejných osôb, volili sa a odvolávali vladikovia, ich námestníci, tisícky, volili sa vojvodcovia aj ich námestníci v meste aj okresných dedinách, určovali sa povinnosti obyvateľov, riešili sa poľnohospodárske otázky, schvaľovali sa pravidlá obchodu a výhod (úľava niekomu, niečomu, poskytnutá ako výnimka zo všeobecných pravidiel), kontrolovali sa súdne lehoty a plnenia súdnych rozhodnutí.

Veče bolo mechanizmom vyrovnávania sociálnych rozporov našich predkov. Avšak v priebehu storočí vznikajúca nejednorodnosť staroruskej spoločnosti čoraz viac viedla národné zhromaždenia Veče pod kontrolu bojarskej aristokracie. Už v XII – XIII storočí, nie len v Novgorodskej republike, ale aj v ostatných ruských zemiach, si zemská aristokracia do značnej miery podriadila svojej vôli stretnutia Veče

Inokedy na mestských zhromaždeniach Veče vznikali aj pästné súboje (na dedinskej Kope sa niečo takého nikdy stať nemohlo a ani nedialo). Stávalo sa to v prípadoch, keď jedna z bojarských skupín potrebovala presadiť pre seba výhodnejšie riešenie.

Avšak tieto boje neboli obyčajnými pouličnými zápasmi, ale podliehali určitým pravidlám súdom kontrolovaného súboja. V XII – XIII storočí sa novgorodskí správali tak násilne, že k nim odmietali prichádzať kniežatá. V XIV storočí sa začali zmierňovať strasti Veče v Novgorode. V podstate, časom sa stal kontrolným vodcom vôle Veče bojar, vychovaný a poučený ako vôľa národa, akýsi kompromis medzi tzv. aristokraciou a obyčajným ľudom.

Vláda Veče trvala v Novgorode až do polovice XV storočia. Toto skutočne veľké mesto bolo jednou z posledných bášt samosprávy a národného riadenia v už feudálnom Rusku. Po násilnom obsadení moskovskými kniežatami – cármi Veľkého Novgorodu a Pskova začali sa vytrácať na týchto územiach poriadky Veče. Ďaleko slabšie a menej organizované ruské mestá sa oveľa skôr vzdali právnym normám Pospolity alebo Magdeburgu.

S rozvojom feudalizmu uhasínala dôležitosť národného práva. Keď dal cársky režim majiteľom pôdy slobodnú vôľu a neobmedzené práva, národné právne zvyky nakoniec stratili svoju silu. Aj keď sa prvky Kopného práva nejaký čas zachovali medzi kazákmi. Národné právo sa najvýraznejšie prejavilo v Záporožskej Seči. Boli to kazáci, ktorí v priebehu storočia vyhlásili „zvyčaj práva našeho kopného“.

Ešte na začiatku XX. storočia sa v Rusku používalo slovo „volosť“. Vzniklo v Rusku v X storočí a úzko súvisí s Kopným právom. „VOLOSŤ“ označovali vidiecke občiny, riadené Kopou. Na volostnej Kope si vyberali: kto bude riadiť – riadenie, staršinu (starostu), súd, pisára, čelobitníkov (zástupcov danej občiny) (zástancov občinných záležitostí v hlavnom meste).

Medzi zodpovednosť riadenia patrilo vedenie kníh, kde sa zaznamenávali rozhodnutia zasadaní, zákazky, obchodné a pracovné zmluvy.

Stretnutiam predsedal staršina. Medzi jeho povinnosti patrilo uchovávanie archívnych dokumentov (rozhodnutia, listiny, príjmy ap), predvedenie k zodpovednosti ľubovoľného obyvateľa, vyhlasovanie rozhodnutí Kopy v trestných záležitostiach. Staršina prísne dohliadal na dodržiavanie národných konov. Bol zväzujúcom ohnivkom medzi domácimi hospodármi a zvoleným kniežaťom, pred ktorým zastupoval záujmy občiny. Aby zmierňoval konflikty medzi kniežaťom a občinníkmi, vysvetľoval nezrozumiteľné požiadavky a riešenia kniežaťa.

Staršina sa za svoju činnosť zodpovedal pred sotským (stotníkom), sotský (stotník) pred desiatským (desiatníkom), desiatský (desiatník) pred domácim hospodárom. Každý zo zvolených národom, ktorý stratil dôveru národa, mohol byť kedykoľvek odvolaný a nahradený. Stávalo sa to však veľmi zriedka, pretože v týchto časoch bývala dôvera občiny vysoko hodnotná.

Postupný prechod k monarchii…

S príchodom Rurika do Novgorodu sa kniežatská moc začala dediť medzi následníkmi. Slaviano-árijská volebná kultúra riadenia začala strácať svoj význam. Kniežaťom (a neskôr cárom) sa už viac nestal hodný (najsilnejší, najrozumnejší, najstatočnejší atď) predstaviteľ národa, ale akýkoľvek priemerný, slabý a dokonca psychicky neplnohodnotný potomok vládnucej dynastie. Došlo k odcudzeniu sa riadiacich štruktúr od národných záujmov (čoho sme svedkami aj dnes).

V XVII. storočí už nakoniec bola ustanovená monarchia, kde o národných právach nebola žiadna reč.

(V sovietskych časoch nastal nový nárast a oživenie národnej vlády, ale v transformovanej podobe. Avšak, na konci XX storočia, ale s pomocou toho istého Západu, sme stratili Soviety.)

(ako som už spomenul) Nepôjdeme do extrémov a nebudeme idealizovať Kopné Právo a svetové zriadenie podľa Práva Veče. …

…s tým, že súčasný parazitický systém národného oblbovania je nutné zmeniť, súhlasí každý zdravomysliaci človek. Ako to spraviť technicky, je druhá otázka. Teraz však vieme jedno – Potomkom Rasy je nevyhnutné vrátiť ich priame národné riadenie. V samoorganizácii je naša spása. Nie násilná vláda zhora, ale jej nezávislé formovanie zdola. Iba takto je možné zabezpečiť dôstojný život potomkom našej otčiny v XXI storočí. (Vpred – časom slavianskej epochy.) Ale dnes sa musíme vymaniť zo stavu tisícročného biblického otroctva a tupej oddanosti Západu….

 

Otázka Mojmíra na způsob obnovy našeho systému v současných podmínkách

– Právo Veče a i Kopné Právo je potřebné znovu oživit, a bylo by dobré, aby každá Občina se držela těchto starodávných pravidel. Je třeba vzít z té dávné minulosti všechno to dobré, zdravé a čestné.

No a jak to řešit? – Volba zástupce hospodáře v podstatě probíhala tak, že rodina musela mít nějaké prokazatelné hospodářství. Hospodář musel mít manželku, děti a výborně fungující rodinu, což je v současné době dost velký problém. A to proto, že současná démo-kracie zasáhla zejména ženy a ta pseudosvoboda způsobila, že jsou rozvraty manželství. Myslím si, každá slavianská rodina je tím nějakým způsobem postihnutá.

Řešení je tu takové, že když se vlastně sebere deset mužů (hospodářů) z dané Občiny, tak ať si zvolí ne jednoho desátníka, ale dva. Tito dva se musí navzájem kontrolovat, a zároveň ti, co zvolili tyto desátníky, tak je též musí kontrolovat. To je jedna malá buňka, Občina. Ta se slučuje s dalšími deseti Občinami do jedné velké Občiny, kde se volí stotník (stotskí).

A jako jsem vzpomenul, řešení by samozřejmě bylo, jen to musí být duplicitní. Tzn. že předtím byli volení po jednom, neboť to morální právo tam bylo už vrozené. V současnosti je to komplikované. Takže bych navrhoval zdvojit tyto volené zástupce a zpřísnit kontrolu, aby nedošlo k tomu, že ta funkce bude zneužívaná daným jednotlivcem.

Třeba s tím počítat, že v aktuálním stavu vývoje společnosti se dá předpokládat možnost zneužití dané funkce. Ten zvolený může mít například přehnané nereálné nároky, a těmi může přetěžovat někoho dalšího. Případně může být lenivý, despotický apod. To je přirozená vlastnost.

Vývoj společnosti je takový, že se nám tyto vlastnosti zakořenily hluboko pod kůži a potrvá dlouho se těchto vlastností zbavit. Proto je potřeba mnohonásobná kontrola z různých směrů a víceméně i taková dobrovolnost, aby se vyloučili lenivci. A nebo aby se s nimi pracovalo jinak, protože tyto Kopy a Občiny je nevyhnutné budovat a řízení těchto Občin je potřeba zakládat.

Zatím bych tyto volby navrhoval na jeden rok, nikoliv až na tři roky – ale na jeden rok a za každým ať je nějaká rotace. Ať se i ostatní učí a nechť společně všichni začneme budovat tyto Občiny, které jsou pro nás velmi velmi nevyhnutné. Potřebujeme je, je to naše genetická podstata.

 

Mojmír: Je to velká výzva a velmi náročná, poněvadž my jsme tady na Moravě nějaké Občiny založili a bylo to založeno na principu, aby se přihlásili všichni – jak jednotlivci, tak rodiny a tak i lidi, co byli rozvedeni a nyní mají novou rodinu. Takže tomu, co ty nám tu předepisuješ, jsme nevyhověli. Nicméně to byla situace, jak vůbec to společenství Občin na Moravě mohlo vzniknout.

A teď to bude velká výzva zamyslet se nad tím, jak na to navázat a jak to posunout dále. Myslíš, že i v tomto by jsi nám poradil? Něco jsme započali v této sestavě. Samozřejmě se neblížíme ani zcela tomu tvému současnému návrhu. Měl by jsi něco pro nás?

Je potřeba zakládat ty Občiny od těch deseti, od té jedné buňky z deseti z dané oblasti. Buď je to jeden muž, a nebo je to muž a přítelkyně, muž manželka, rodina. Podstatná věc je, že Kopní muži musí být starší 50 let, tzn. Musí být zkušení životem.

Takoví více, jak padesátiletí, no i když má už šedesát let, už si tím životem prošli, už mají na sobě ty nějaké jizvy, šrámy ze života a tohoto systému. Poznají i jiný systém, mají dobrou paměť a pamatují si. Ne, že by jsem byl odpůrcem mladých inovátorských nějakých návrhů.

Když do těch Občin budou přicházet mladé rodiny, kde ten muž rodiny má třeba 23, 24, 25 roků – takový muž se účastnit může, samozřejmě, té dané Kopy, té dané Veče. Ale nevolil bych ho přímo za starostu. Může být písař a nebo může být zástupce starosty, může zastupovat starostu té dané Občiny.

Deset takových Občin, když se sloučí do takové větší Občiny, už by měla mít podle Kopného Práva 10 zástupců – a nyní už jich bude mít 20. A těchto 20 bude navzájem spolupracovat.

A řešení věcí? Jedná se o to, že vytvářet nějaký program je potřebné. A jako vždy zvyknu říkat: Kopné Právo je velmi důležité a Občiny jsou mimořádně důležité. Ale též ještě mimořádně důležité jsou naše svátky – svátky Našich Předků a hlavně chorovody.

Na to je potřeba brát ohled. Setkávat se, tyto Občiny v přírodě. Diskutovat spolu. Řešit postupně nějaké věci a časem se to vyvine, že bude možné zakládat i užší, přímo bývající v nějaké oblasti Občiny. Kde bude už tato Občina disponovat i nějakým majetkem, který se může přerozdělovat nebo případně propůjčovat pro blaho všech té dané Občiny a nebo všech Občin. Aby na tom blahu zásadně neprofitoval jeden jediný nějaký představitel Občiny a nebo nějaká skupina, a aby nevznikl konflikt.

Tyto věci je potřeba prodiskutovat velmi důkladně a hluboko, protože členové Občiny nebudou přicházet do daných Občin se stejným majetkovým poměrem. Někteří jsou zruinovaní doslova současným biblickým otrokářským systémem, dejme tomu i pod exekucemi. A někteří jsou bohatí, jsou podnikatelé a daří se jim, jde jim to. A nebo jsou obchodníci, trhovci. Takže ta určitá nerovnováha tam je.

Ale v takovém to případě, jak jsem vzpomínal, je třeba brát tato práva, že všichni si jsou rovní. V každém případě. A je třeba si pomáhat navzájem. Však když se někomu daří, za života nabyl nějaký majetek, on si ho do hrobu nesebere. Může o něho velmi rychle přijít.

Bude lepší ho přerozdělit a lepší posílit tu danou Občinu. Nemyslím, že ten majetek bude darovat té dané Občině a nebo jednotlivým občiníkům. Ten kruh Občiny je třeba uzavírat. Uzavírat do takového společenství, do takové komunity. A ty komunity je potřeba uzavírat.

Neboť v současné době světová situace – podívejte se, jaká je! Liberalismus přichází do našich oblastí. Rozvrat je viditelnější a viditelnější. Šílenství těchto liberálů je neskutečné a k čemu to vede? K čemu toto šílenství vede? Ke krachu toho jejich finančně-úvěrového systému. A je potřeba, aby se tyto Občiny zcelily a abychom alespoň my vydrželi. Alespoň my abychom přežili.

A společně začali budovat, protože tento rozvrat je jednoznačný. Je viditelný a je nezvratný.

Tu už nikdo nic do tohoto, jak to říci bordelu, který tu vlastně tito židokřesťané nanosili. Tak už se tu nedá nic dát. To už se nedá nijak udělat. To bude krach a nebo válka. Nějak zresetovat se to jinak nedá. Jen takto se to dá zresetovat.

Nenajde se nikdo, který by sem něco jiného chtěl dát. Protože jak by dal, tak Soros vytáhne z pytle čerstvě vytlačené dolary a bude takového průkopníka mlátit tím pytlem, dokud ho ubije přes ty své nadace otevřené společnosti a kdoví co.

Jediné doporučuji semknout se. Ano, každý přichází ze života s různými zkušenostmi. Prošel si zradami. Prošel si různými životními zkušenostmi. Ale určitě ne veselých, a ty bariéry si nese se sebou. Otevřít se nemůže. Nedokáže, aby se znovu nezklamal. Vždy by se mohl najít nějaký lump, nějaký ten přestupník práva, který by zneužil tu danou situaci vůči tomu jednotlivci. Který fakt si neprošel lehkým životem. Jeho pouť po tom chodníku života nebyla lehká.

Ale pak jsou zde takoví, kteří přecházeli lehko skrze ty nějaké zpronevěry a zlodějství. A na to je třeba ta Občina.

 

Mojmír: Ty jsi mi tady vysvětlil, jak vyjít z toho současného stavu věcí. Z toho, jaké skupinky se vytvářejí. A teď bych se tě zeptal k tomu: Zmínil jsi, že jsou důležité oslavy našich svátků a chorovody. A teď se vrátím k volbě těch hospodářů a vytvoření těch prvních deseti, kteří se mohou sejít na té Kopě (Veče).

Je toto jediná věc (cesta), který nás posune k tomu, abychom převzali odpovědnost za svůj život? Jinak řečeno ten stát, ten současný demokratický systém má ten volební systém a je to to – jediná alternativa obnovit ten náš Kopný systém, abychom zase mohli převzít odpovědnost za své životy. Chápu to tak?

Rozhodně je to tak. Rozhodně je to tak, protože demokratický systém je biblický otrokářský systém. Kdokoliv si tam může hledat růžové, cukříkové a nevím jaké jiné názory. Ale je to fakt.

A Kopné Právo. Kopné Právo, jinak vážení. Podle Kopného Práva žijí včely a my jsme si na tuto zeměkouli dovezli včely, Naši Předkové. Chraňme včely a učme se od nich. Podívejte se, jako tam celé to společenství včel nažívá a žije. My žijeme tím stejným.

Včely nám zanechali naši Předkové, neboť věděli, co se tady asi může stát. Jako jsme vzpomínal: V Občině dané je dejme tomu 10 párů, nebo 8 párů a 2 jednotlivci. Oni si zvolí dva desátníky. Zároveň si zvolí písaře, soudce, kontrolora, zástupce – toto všechno.

Celý ten systém jsem vysvětlil, si myslím.

10) Slovania vs Védisti

MP3 2020-03-15

 

 • 0:21:00 Slovania vs Védisti    
 • 0:40:00 kabalisti, Bachofen, vznik rímskeho práva    
 • 1:08:00 slovanská menšina na Zemi    
 • 1:28:00 princíp matky stvoriteľky    
 • 1:35:00 Ako von zo systému
11) Vírus a Slaviani

MP3 2020-03-22

 

9:56 Kazitelé, kabalisté a koronavirus – v Izraeli čekají na příchod svého Mesiáše

 • Koronavirus je zřejmě rozsévaný po světě, aby se zastavila genocida Slovanů
 • Tvary budou kvůli koronaviru obětováni
 • Epidemie v Evropě bude trvat nejméně 2 měsíce a odhaduje se úmrtnost 42 % obyvatelstva a závisí to na disciplině národa
 • Slovensko a Česko jsou málo soběstačné a proto velmi zranitelné
 • Zákaz resp. omezení cestování v Česku
 • Vyhlášení vojenského stavu a „mírného“ stanného práva na Slovensku
 • Uzavření hranic Maďarska před cizinci

26:00 Jak budeme s současném omezeném režimu fungovat

 • Toto, co se děje, vyřeší mnoho věcí současně – jen se toho neobávat
 • Pravděpodobně „naši“ použili zbraň proti tomu, co temnota spustila
 • Upozornění, že pokud lidé budou horší a horší, celá civilizace zahyne
 • Kolady dar na rok 7528 na rok Zlatého draka předpovídá katastrofy, epidemii a válku
 • JP Morgan zemřel na koronavirus
 • Je potřeba zvolnit tempo a více se věnovat rodině

36:00 Je nějaký kritický scénář pro tuto dobu?

 • Koronavirus zachránil Evropu před 4 milióny migrantů z Turecka
 • Turci skrze najaté migranty ze Sýrie vydírají Evropu
 • Podle změny v ruské ústavě se Rusko považuje za nástupnické Varšavské smlouvy
 • Německo zabavilo dodávku roušek pro Slovensko a to je konec EU
 • Západní svět ukazuje svou pravou tvář a hroutí se

42:40 Aktuálnost spojení slovanských zemí

 • Na to by museli lidé být minimálně „člověk“, aby se dalo udržet multikulturní spojenectví. S „ludinou“ spojovat, sjednocovat bílé rasy je nemožné.
 • O čem je EU: LGBT, migranti
 • Na předvídání budoucnosti je potřeba zdravomyšlení, velmi dobrá paměť, poznání minulosti, poznání aktuálních událostí a podle toho lze vyhodnotit, co se stane
 • Bill Gates si nechal patentovat koronavirus a možné vynucené očkování obyvatelstva
 • Něco tu není v pořádku a lidé o tom začínají přemýšlet
 • Koronavirus sám zmutoval a začíná napadat specifické lidi
 • Lidé jsou „zastaveni“ a odděluje se zrno od plev ještě více

58:25 Je článek, soupis a vysvětlení Konů?

 • Je to posbírané od otce Alexandra, Sergeje Danilova, generála Petrova, Trechlebova, Levašova.
 • Co bylo zachováno a posbíráno. Celistvý popis se nezachoval. Například Kon Vselenej (Vesmíru), Kon života, Kon pozemský – to je takové všeobecné a pak jsou podtituly. Kopný Kon, kde jsou jen střípky a náznaky.
 • Co se týká Kopného Práva a Práva Veče, tak zde se musí jít podle Svědomí bez jakékoliv tolerance a přísně ve prospěch všech. Ne ve prospěch jednotlivce. Dal jsem základ a ostatní si musí dopracovat Občina.

1:02:23 Lidé se pomalu na situaci s koronaviru musí připravit, aby se psychika nezhroutila

 • My máme lidskou psychiku zmapovanou perfektně a od nás to převzali židé, kteří se nás snaží ovládat.
 • Klíč je takový, že 7% obyvatelstva jsou Asové, kteří pospávají. Dále 9% je člověkůČlověkové jsou v podstatě vítězové – bojovníci, stratégové, kteří mají zdravomyšlení a vrozenou schopnost strategicky myslet, konat a vést. Navzájem funguje mezi nimi koordinace. Každý z člověků má svou specializaci, kterou si nese v duši v této inkarnaci.
  Pravidla a Kony kolem Večového nebo Kopného soudu se budou ladit až do detailu, a podchytí je právě člověk. Ludina nedokáže nic nového vymyslet a pouze čeká na instrukce shora – a to nejen od vítězů, ale on je ochoten převzít i instrukce od smerda nebo běse a půjde za tím příkazem jako zombi.
 • Komentář ke koncepční skupince a další setrvání v ní
 • My nikdy neargumentujeme, nedokladujeme, nepředkládáme důkazy a i když je od nás požadují. Vedeme je k tomu, aby si je našli sami. Jenže oni důkazy hledat nebudou.
 • Všechny spisy Sokratese s řeckých filozofů – jejich díla byly vymyšlené na francouzských univerzitách.. Celé jejich dílo je nedostupné a zakázané, protože by se přišlo na tuto falzifikaci a její původce.

1:21:30 Naše Kony, Právo a Pravidla potomků Velkých Skýtů

 • Naše Kony jsou nekompromisně přísné a má to svůj důvod a neexistuje křivý výklad
 • Přísné tresty za urážku nebo ohrožení druhého Občiníka
 • Zastavení myšlenek jako výsledek buddhistické meditace
 • Proces tvorby (pozitivních, negativních a neutrálních) myšlenek je doplňován jejich vyhodnocováním, jako jejich Tvůrce, a hledám optimální řešení daného problému
 • Naši Předci málo mysleli a proto neplešatěli – My přemýšlíme až v okamžiku, když něco začínáme Tvořit. Mezi tím máme mozek v klidu a nepřehříváme, neničíme vlasové kořínky.

1:34:10 Jsme strážci dávného poznání a zakladatelé projektu na Zemi

 • Naším prvořadým úkolem je získat na genetické, energetické úrovni nějakou protilátku, nějaký lék, imunitu vůči přítomnému parazitovi na Zemi, který se prezentuje klamáním, podvodem – co je u typické. Na tomto se Starověrci a Védisté shodneme. Je potřeba pracovat na osobním duchovním vývoji.
 • Vykání je kazácká kletba, my si mezi sebou tykáme.
 • Naší úlohou je poznat skutečnou Pravdu, pochopit, proč se to stalo, najít na genetické a energetické úrovni vůči tomu imunitu a pokračovat v Duchovním vývoji.
 • Jóga a meditace vychází z hinduismu, ze ženského principu a to není „naše“. My jsme plně v jednotě ženského a mužského principu.

1:39:20 Princip Matky kosmické stvořitelky

 • Princip Matky kosmické stvořitelky je uměle vytvořen na manipulaci se společností a na oddělení od jednoty s mužským principem.
 • Současný vládní Systém nás navrací do doby kamenné. Počítače apod. tu byly už byli před 400 lety. Od 1830 do 1905 se tu rozvíjela elektromobilita, dokud ji nezatrhl Ford s benzínovými motory. Důkazů je mnoho. V současné době degeneráti (šedí) vytahují pouze nedávné předchozí technologie.

1:43:35 Poté, co jsme (Slované) se stali na Zemi menšinou, jakou máme pozici?

 • Naší úlohou je poznat, kdo jsme, odkud jsme přišli, proč jsme zde a kam máme jít.
 • Odmítáme degeneraci na opice. Máme se pozvednout a zbavit degenerace.
 • Je v nás velký neklid a nenaplnění a to se řeší.
 • Máme výkonné analytické myšlení, tj. psychika Asů a Vítězů.
 • Musíme se zabývat Pravdou, neboť nad lží a podvodem se nám zacyklí myšlení. Moudrost máme hledat v našich Védických zdrojích.
 • Probíhá tuhá a krutá informační válka, ve které je jen 5 % Pravdy.
12) Kto nás zachráni

MP3 2020-04-05

 

 • Čo vám žiadne náboženstvo, ani žiadna politická strana nepovie
 • Ste v demokracii slobodní? Prečo svoj hlas (slobodnú vôľu) odovzdávame politikom?
 • Sebaorganizácia spoločnosti našich Predkov podľa Kopného Práva
 • V akej kondícii bude náš štát po Koronavirovin "cvičení elít" s národom
 • Koronavírus je veľká gigantická kolosálny lož
 • Predchodcovia Selevkiti / Seleukiti - žili v súčasnom Grécku a sú predchodcami vymyslených Grékov zo západných univerzít

8:36 Co vám žádné náboženství, ani žádná politická strana neřekne

• Co jsou Kony Stavby Světa – souhrn Pravidel, na kterých je postaven viditelný a neviditelný svět
• Platí univerzálně pro síly Světla a Tmy
• A přesto je nám odepíráno je znát a řídit se jimi
• Kon svobodné vůle: „Nikdo nemá právo ovlivňovat právo výběru kohokoliv, mimo sebe.“
• Slovano-Árijské Védy jsou původní a nezkreslené duchovní vědění
• Pro koho je potřebná demokracie a její původ, a důvod odebrání svobodné vůle
• Kdy se člověk odpojil od Univerzálního Zdroje a napojil na náboženství
• Jste v demokracii svobodní? Proč svůj hlas (svobodnou vůli) odevzdáváme politikům?
• Co znamená náš souhlas, odevzdaný politikům
• Kon „příčiny a následku“ měří všem, a zejména těm, co porušují Kony Stavby Světa
• Jak to změnit a sladit svůj život s Kony Stavby Světa
• Demokracie nedokáže zabránit bandě zlodějů uchopit moc
• Princip odevzdání svého hlasu do volební urny
• Vyjádření pro Vesmír: „Beru si zpět svou svobodnou vůli!“
• Vyjádření směrem k našim politikům: „Nikomu jsem nedal právo konat mým jménem tyto činy. Jsou v rozporu s mou svobodnou vůlí, a ovoce jejich konání ať padne na jejich hlavu.“

29:45
• Musíme si nastavit, jak dále bude fungovat naše společnost – sebeorganizace společnosti našich Předků podle Kopného Práva
• Rokování Kopných mužů podle principu jednohlasné shody, hlasování – jde o skutečnou vyjádřenou Jednotu Kopy

36:58 V jaké kondici bude náš stát po koronavirovém „cvičení elit“ s národem

• Vedagor – náš čas přišel a je o sjednocení v Občinách
• Spoléhejte především na sebe a pokud jste v komunitě, pak se o ni opřete a posilujte ji
• Tvary podléhají této psychóze a My Tvůrci pojďme budovat a tvořit
• Alternativa je v podstatě z velké části satanisticko-judaistický liberalismus
• Budujeme komunity a Občiny a neseďme doma
• Tato Midgard-Země je poseta artefakty po našich Předcích
• To, co se nyní děje, bylo předpovězeno a je to náš čas pracovitosti, ke které pomohou naši Předci a Ochránci

43:37
• Georgij Sidorov je Védista a podrobně prozkoumal naše Kurgany
• V Kurganech pochovávali buď významného Skýtského představitele, případně Árijského nebo Antského nebo člověka, který se významně ve svém životě zapsal
• Písmo Skýtů je Ligatura – staroruské písmo
• Sumerové byli od severního pólu až po jižní a po celém okruhu zeměkoule a Sumerové jsme My
• Klínové písmo „vymysleli“ v 19. století a je to západní univerzitní blud
• Osídlení Arabského poloostrova počátkem 20.století po jeho zpustošení jadernou válkou, podobně jako po jaderné válce na severní Africe
• Enki byl bůh na oběžné dráze nad zemí, Enlil byl pozemský kníže – oba byli velitelé a byli skuteční
• Indické Védy, a zejména Mahabharata popisuje události první jaderné války na Zemi
• Důležitost Krymu – je zde množství megalitických zařízení našich Předků
• Stavební boom začal na Arabském poloostrově po roce 1984 a překryl původní megalitické památky pomocí pseudo starověkých staveb
• Kolosální výstavba falzifikátorů na Srí Lance pod vedením UNESCO

1:01:00 Koronavirus je velká gigantická kolosální lež

• Manipulace Tvarů s lidstvem
• Koronavirus je jedna z forem běžné chřipky
• Pomocí pseudo testů implantují záměrně skutečně zabíjející patogen do těla člověka
• Smysl celosvětové karantény
• Kdo je gaslighter a co je gaslighting
• Hejtování znamená slovní agresivitu a urážky vyjádřené především prostřednictvím internetu.

1:05:39 Co se připravuje koronavirovým strašákem na lidstvo
• Zvláštní čistky a zatýkání po světě
• Zatýkání vysoce postavených scientologů a údajně jsou dávání do karantény
• Podivné operace statistik s nakaženými a zemřelými a podivně snížené podmínky pro celosvětové vyhlášení pandemie
• Odhad trvání karantény do června až července

1.11:56 Jaká je kondice ekonomik států v této době
• Německo si vytisknou Eura kolik budou chtít, V4 asi půjde k vodě
• Amerika je nejzadluženější země světa
• Vláda Matoviče bezvýhradně věří Američanům, bohužel
• Doba bude velmi komplikovaná a není to náhoda
• Rok 2019 v Basli, Švýcarsko, poprvé židovská elita vyhlásila drahé kovy za světovou měnu
• Rok 2019 celosvětové vojenské sportovní hry v Číně
• Systém převlečený za „demokracii“ těžko přežije tuto dobu
• Nastanou velké změny – rok 7528 podle Slavjanského kalendáře je rokem Zlatého draka
• Budeme muset z demokracie přejít na Kopné právo
• Pandemie na rok 2020 byla předpovězena a skutečná smrt bude však z jiného důvodu
• Příprava NWO na povinné očkování
• Elita řídí tuto situaci a konají
• Je ráno Svaroga a oni se epochu lišky budou snažit natáhnout do epochy vlka

1:35:39 Předchůdci Selevkiti / Seleukiti – žili na současném Řecku a jsou předchůdci vymyšlených Řeků ze západních univerzit
• Velmi bojovný a obávaný národ
• Bojovali proti potomkům Rávany (šedých)
• Jsme Skýti nebo Sumerové
• Tar a Tara – tj. kosmický král a královna, kosmu, kosmosu
• Systém Kopného Práva a systém ImPéria – ve jméně Peruna
• Černé moře je bývalý velký povrchový důl
• Marko Polo popsal tehdejší život v Tartárii, kdy dostal výsadu žít na dvoře Velkého Chána
• Člověk musí mít zásadu a té se musí držet, aby nás NEmohl kdokoliv napadnout

13) Hurá na koníka 68

MP3 2020-05-03

 

 • Rokovanie Kopy - nástroj pre riešenie praktických záležitostí Občine
 • Súčasná Koronavírusová pandémia
 • Ľudia prestali mať záujem o to, čo sa deje
 • Bude pod vedením Putina lepšie alebo horšie?
 • Temnota a Deep State obzvlášť dodržiavajú Kozmické Kony
 • Kovid je na celom svete aktívne už od septembra 2019
 • Či sa ľudia menia k lepšiemu alebo horšiemu
 • Článok Vedagora o falšovaní minulosti / histórie

 

00:25 Fialový korálek

• pohádka o písničce Ó hřebíčku zahradnický (napsala Iva z Vlkova)

18:26 Rokování Kopy – nástroj pro řešení praktických záležitostí Občin

• Pravidla pro Kopný soud
• Povídání o vyplnění formuláře
• O životě ve Švýcarsku a různá nářečí a dialekty – starogermánština

34:52 Současná koronavirová pandémie

• Lež o španělské chřipce – veškerá španělská chřipka byla vymyšlená až následně v médiích (ve Photoshopu jsou do starých fotek doplňovány roušky)
• Až po očkování 230 000 vojáků v první světové válce všichni následně zemřeli
• Holokaust – až v 70. letech udělali z původních 460 000 židů umístěných v táborech smrti následně „6 milionů obětí“
• Noc Svaroga a epocha Lišky už skončila

44:04 Lidé přestali mít zájem o to, co se děje

• Přetížení na zajištění základních hmotných potřeb
• Co se skutečně dělo v roce 1968
• Sovětští vojáci nás po roce 68 chránili před nebezpečím liberalismu – liberálními herci, kteří chtěli rozvrátit republiku a přivést Američany
• Stalin pocházel z významného židovského rodu z Gruzie – uklízel gulagy a byla židovská genocida
• Putin je též z významného židovského rodu a připravuje Rusko na opozici proti Deep State
• (59:26) Světová zdravotnická organizace je ve skutečnosti soukromá firma, financovaná Billem Gatesem a snaha protlačit světovou genocidu obyvatelstva

1:00:52 Bude pod vedením Putina lépe nebo hůře?

• 51 % čínského obyvatelstva je židovského původu a Si Ťin-pching tento původ též
• Judea byla na JV Číny a ne na okupovaném území Palestiny
• Oficiální historie byla tolikráte přepsána, že sama o sobě je bludem
• Současné události koronaviru jsou dalším příkladem falšování současných dějin
• Rusko se má stát dalším Izraelem: „Akumové na svých ramenech postaví třetí chrám“
• Zlatá půlmiliarda vyvolených židů
• První židovský chrám neexistujícího Šalamouna je uprostřed Paříže
• Média jsou otroci Deep State

1:13:15 Temnota a Deep State obzvláště dodržují Kosmické Kony

• Jeden z Konů: „Když někdo chce zištně zradit připojením se, nemá nárok na život.“
• Bill Gates veřejně propaguje očkování jako nástroj snížení počtu obyvatel – on jen vysvětlí důvody a navrhne řešení, ale pro toto neudělá nic (tedy dodržuje Kony). A jen Akumové jako tupci a dobrovolně toto navržené řešení realizují.
• Silou Temní nemohou prosadit genocidu – avšak Akumové to udělají rádi. A Akumové to udělají pouze za podmínky, že se lidé nevzbouří. Bohužel je brzdí hypotéky a další závazky.
• Říci systému velké NE na snahu omezovat naši svobodu

1:26:08 Kovid je na celém světě aktivní už od září 2019

• Statistiky úmrtní na Kovid se na celém světě hromadně falšují
• Vitamín C ve velkých denních dávkách dobře zabírá na Kovid
• Statistiky na Kovid se už teď falšují, aby se pro budoucnost zachovala informace o „obrovské koronavirové pandemii“

• Tímto stresem se likviduje u lidí dlouhodobá paměť

1:32:15 Zda se lidé mění k lepšímu a nebo horšímu

• Lidé se nemění a už ne k lepšímu. Pokud se lidé mění, tak k horší degeneraci, ke zvířecí říši. A toto se může dít pouze se svobodným rozhodnutím.
• Podobnost události 11.září 2001 – Dvojčata měli azbestovou protipožární ochranu a to bylo potřeba vyřešit pomocí řízené demolice
• Výsledek 11.září je větší sledování obyvatel, ztráta hotovosti a příprava na čipování lidí
• (1:42:48) Sítě 5G sítě a už jsou páteřně připravené sítě 7G – aktivizuje bakterii, vyvolávající pneumonii u člověka a zvířat
• Tyto sítě nepůsobí na ČLOVĚKA, avšak na křížence toto destruktivně funguje
• Bílý člověk se vysokých frekvencí sítí 5G a 7G nemusí bát, protože propojení jeho bytosti s Centrem Kosmosu je tak intenzivní, že toto přežije.

1:48:56 Článek Vedagora o falšování minulosti / historie

• Toto se provádí pomocí masmediálními dezinformacemi – to už se vypustí, vytiskne, tak už se to nedá vzít zpět a v budoucnu je to považováno za skutečnost

• Amputace dlouhodobé paměti se děje pouze se svobodným souhlasem a v souladu se svobodnou vůlí
• V Bělorusku Lukašeno žádnou karanténu nezavedl a v Bělorusku se vede běžný život: „Západ se úplně zbláznil a my připravujeme pole na úrodu a v našich podnicích se pracuje“

14) Druhy podobné človeku

MP3 2020-06-07

 

 • Webová stránka o Novom svetovom poriadku www.unnwo.org
 • Zásady osobnej obrany
 • Princíp kvantového programovanie pripravovaného očkovaniu
 • Ako funguje organizmus človeka - s Dušou a bez Duše
 • Kto skutočne bol Ján Ámos Komenský
 • Celé dejiny pred rokom 980 boli úplne zničené a sfalšované
 • Dejiny súčasného bieleho človeka sú staré len 700 rokov
 • Zladenie úrovne Védického poznania v Občinách

 

0:04 Chlapec z perleťové hvězdy (napsala Nataša Natali Urbánková)

0:22 Webová stránka o Novém světovém pořádku www.unnwo.org

0:30 O natáčení pořadu o Konech Stavby Světa

– Občiny Kopy vycházejí pro své fungování přímo z Konů Stavby Světa
– a) Kony o vztahu Člověka s Přírodou a b) Vztah Člověka s Vesmírem

0:36 Zásady osobní obrany

– Energetika útoku a obrany na něho – princip účinné obrany proti prvnímu útoku
– sluníčková ezoterika verz. biorobot a zombí
– 600 druhů člověku podobných tvorů
– genetické informace a poruchy: DNK

0:55 Princip kvantového programování připravovaného očkování

– záměr masové kontroly obyvatelstva
– bakterie může poškodit organismus mnohem více jako virus
– proroctví v principu neexistují a existují “pouze” programy temných, tj. Jahveho
– Temných jejich akce nevycházejí

1:07 Jak funguje organismus člověka – s Duší a bez Duše

– fungování biorobota
– člověk se bude v současných energiích jasně projevovat

1:09 Kdo skutečně byl Jan Ámos Komenský

– umělý vznik tzv. Staročeštiny
– dříve se u nás mluvilo Starorusky a psalo v Bukvici
– Komenský žil v období fungování západní Skytie
– Franc Jojef I. přebral Rakouskou konfederaci, tj. samostatná knížectví
– knížectví Morava bylo na území současného Slovenska s hlavním městem Nitra
– Bohemie (Bohemské knížectví) bylo na území dnešní Moravy
– Jan Hus byl Védista a Jan Žižka byl Vítěz a pocházel z Kazaků
– Karel IV. podporoval židy a dal jim “Velesovu/Davidovu” hvězdu
– skutečné kořeny Karla IV. z biblické oblasti Španělska
– císař římský znamená ve skutečnosti první papež

1:23 Celé dějiny před rokem 980 byly zcela zničeny a zfalšovány

– bylo období obrů
– Že by Jan Hus žil až v 17.století po velké potopě?
– Praotec Čech přišel do Čech těsně po velké potopě
– Příčina vzniku Velké potopy v 17. století a obrovské tsunami ze severního pólu
– velká města Evropy byla zaplavena metrovými nánosy zeminy a trosek

1:37 Dějiny současného bílého člověka jsou staré jen 700 let

– člověk současného vzrůstu byl přivezen na Zemi před 700 lety po Potopě
– mnohé ostatní druhy “člověka” byly po Potopě vyklonovaní
– genetický původ černochů

1:41 Sladění úrovně Védického poznání v Občinách

– kdo z jakých Kořenů pochází a zda je už napojen na Zdroj (Vedajuščij les)
– SVĚDOMÍ je když je Tělo úzce propojeno s Duší, a Duše je úzce propojeno se Zdrojem
– Informace při propojení se Zdrojem pocházejí ze spojení s Předky
– odpovědnost dodržování Konů Stavby Světa a důsledky jejich porušení
– princip karmy a KARNY a zavazování karmických uzlů
– člověka je plně zodpovědný za své skutky a neexistuje snímání karmy/hříchů skrze Krista

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.